Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend in het debat over het nationaal en internationaal stoffenbeleid, te weten:

- de motie-Feenstra over een lijst van stoffen die ernstige zorg geven (27646, nr. 3);

- de motie-Poppe over vastlegging van stofeigenschappen voor iedere gevaarscategorie (27646, nr. 5);

- de motie-Van den Akker over de meest gevaarlijke stoffen (27646, nr. 6);

- de motie-Van der Steenhoven over een lijst met uit te faseren stoffen (27646, nr. 7).

(Zie vergadering van 3 juli 2001.)

De voorzitter:

De motie-Feenstra (27646, nr. 3) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat voor een groot aantal stoffen de gevaren voor de gezondheid en de effecten op de leefomgeving onvoldoende bekend zijn;

constaterende dat de Strategienota omgaan met stoffen (SOMS) voorziet in een gefaseerde aanpak teneinde uiterlijk in 2020 een veilig gebruik voor mens en milieu te kunnen realiseren;

overwegende dat over enkele prioritaire probleemstoffen reeds jaren debat bestaat en kennis is opgebouwd;

overwegende dat de screeningsfase van SOMS mede bedoeld is voor het identificeren van én het versneld maatregelen nemen tegen stoffen die ernstige risico's veroorzaken;

verzoekt het kabinet:

  • - voor het einde van dit jaar een lijst van stoffen op te stellen die aanleiding geven tot zeer ernstige zorg, uitgaande van de OSPAR-criteria en rekening houdend met het maatschappelijk gebruik (o.a. brandveiligheid) en de eventuele vervangbaarheid van die stoffen;

  • - erop toe te zien dat het bedrijfsleven de daarbij passende maatregelen neemt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Deze gewijzigde motie is voorgesteld door de leden Feenstra en Van den Akker. Naar mij blijkt, wordt zij voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 8 (27646).

Aangezien de motie-Van den Akker (27646, nr. 6) is ingetrokken, behoeft er niet meer over gestemd te worden.

In stemming komt de gewijzigde motie-Feenstra/Van den Akker (27646, nr. 8).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks en de VVD tegen deze gewijzigde motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Poppe (27646, nr. 5).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en GroenLinks voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van der Steenhoven (27646, nr. 7).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de ChristenUnie en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven