Aan de orde is de behandeling van:

de brief van het Presidium inzake een voorstel van de Algemene Rekenkamer te verzoeken een onderzoek te verrichten naar de opvang van zwerfjongeren (27846).

De voorzitter:

Ik stel voor, conform het voorstel van het Presidium te besluiten.

Daartoe wordt besloten.

Naar boven