Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend in het debat over Adoptie uit Guatemala, te weten:

- de motie-O.P.G. Vos/De Pater-van der Meer over adoptie uit een specifiek kindertehuis (27400 VI, nr. 72);

- de motie-Dittrich c.s. over wijziging van de opschorting van adoptie (27400 VI, nr. 73);

- de motie-De Pater-van der Meer/O.P.G. Vos over opheffing van de opschortende maatregel (27400 VI, nr. 74).

(Zie vergadering van 3 juli 2001.)

In stemming komt de motie-O.P.G. Vos/De Pater-van der Meer (27400-VI, nr. 72).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, het CDA, de ChristenUnie en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat de stemmen staken. Artikel 72 van het Reglement van Orde luidt: Bij staking van stemmen is, indien de vergadering voltallig is, het voorstel niet aangenomen. De motie is dus niet aangenomen.

In stemming komt de motie-Dittrich c.s. (27400-VI, nr. 73).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, D66, de ChristenUnie en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-De Pater-van der Meer/O.P.G. Vos (27400-VI, nr. 74).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, de VVD, het CDA, de ChristenUnie en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Naar boven