Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2001 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (27757).

De artikelen 1 t/m 4 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Bakker c.s. (stuk nr. 4).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, D66, het CDA en de ChristenUnie voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

De begrotingsstaten, zoals ze zijn gewijzigd door de aanneming van het amendement-Bakker c.s. (stuk nr. 4), worden zonder stemming aangenomen.

De beweegreden wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat dit wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.

Naar boven