Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend in het debat over jeugdzorg, te weten

- de motie-Van Gent c.s. over een Jeugd Effectrapportage (27410, nr. 21);

- de motie-Rouvoet c.s. over aanhaking van bovenregionaal en landelijk werkende instellingen (27410, nr. 22);

- de motie-Van Vliet c.s. over vastlegging in de Wet op de jeugdzorg (27410, nr. 23);

- de motie-Arib c.s. over het opnemen van een acceptatieplicht (27410, nr. 25).

(Zie vergadering van 3 juli 2001.)

De voorzitter:

Aangezien de motie-Rouvoet c.s. (27410, nr. 22) is ingetrokken, hoeft er niet meer over gestemd te worden.

In stemming komt de motie-Van Gent c.s. (27410, nr. 21).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, D66 en het CDA voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Vliet c.s. (27410, nr. 23).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, D66, de VVD en het CDA voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Arib c.s. (27410, nr. 25).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

Naar boven