Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend in het debat over de spoorbenutting, te weten:

- de motie-Van der Steenhoven over uitplaatsing van taakorganisaties uit het NS-concern (27400 XII, nr. 76).

(Zie vergadering van 3 juli 2001.)

De voorzitter:

De motie-Van der Steenhoven (27400-XII, nr. 76) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat het een juiste keuze is van de regering om opnieuw de verhouding tussen de overheid en de NS te beschouwen;

van oordeel dat daarbij ook de verhouding tussen Staat en NS taakorganisaties aan de orde is;

van mening dat het wegwerken van onduidelijkheden die ontstaan zijn na het splitsen van de NS in verschillende bedrijven en taakorganisaties, nadrukkelijk betrokken moet worden bij de door de minister aangekondigde herbezinning op de wetgeving voor het spoor;

voorts van mening dat de conclusie van de Algemene Rekenkamer in "Toezicht op het spoor" voor uitplaatsing van de taakorganisaties uit het NS-concern onverminderd van kracht is en blijft;

verzoekt de regering, bij de beschouwing van een betere verhouding tussen de overheid en de NS uit te blijven gaan van de uitplaatsing van de taakorganisaties uit het NS-concern en een spoedige behandeling van het wettelijk kader voor uitplaatsing mogelijk te maken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Deze gewijzigde motie is voorgesteld door de leden Van der Steenhoven, Hofstra en Leers.

Zij krijgt nr. 79 (27400-XII).

In stemming komt de gewijzigde motie-Van der Steenhoven c.s. (27400-XII, nr. 79).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, het CDA, de ChristenUnie, de SGP en de VVD voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Naar boven