Aan de orde is de behandeling van:

de brief van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties houdende het voorstel de op de Wet inburgering nieuwkomers gebaseerde oudkomers-trajecten als groot project aan te wijzen (27083, nr. 18).

De voorzitter:

Ik stel voor, overeenkomstig het voorstel van de commissie te besluiten.

Daartoe wordt besloten.

Naar boven