Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over vmbo, te weten:

- de motie-Lambrechts c.s. over de invoering van leerwegen vmbo (24578, nr. 38);

- de motie-Lambrechts c.s. over nevenvestigingen (24578, nr. 39);

- de motie-Cornielje c.s. over de monitor invoering leerwegen vmbo (24578, nr. 40).

(Zie vergadering van heden.)

In stemming komt de motie-Lambrechts c.s. (24578, nr. 38).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66 en de VVD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Lambrechts c.s. (24578, nr. 39).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de VVD en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Cornielje c.s. (24578, nr. 40).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

Naar boven