Agenda

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaar
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016

Agenda opgesteld 23 oktober 2015

A OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 27 oktober

14.00 uur

Woensdag 28 oktober

10.15 uur

Donderdag 29 oktober

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Voortgang trekkingsrechten pgb

25 657, nr. 207

– de motie-Van Gerven over het trekkingsrecht beleggen bij de gemeenten en de zorgkantoren

25 657, nr. 208 (aangehouden)

– de motie-Van Gerven over het uitvoeren van een serieuze uitvoeringstoets

25 657, nr. 209 (aangehouden)

– de motie-Keijzer over geen terugvordering na goedkeuring van de jaarstukken

25 657, nr. 210 (aangehouden)

– de motie-Keijzer over een ICT-systeem dat betalingen door gemeenten mogelijk maakt

25 657, nr. 211

– de motie-Dik-Faber over een stappenplan voor één pgb-budget per wet

25 657, nr. 212

– de motie-Dik-Faber over het in kaart brengen van de redenen voor weigering van een pgb

25 657, nr. 213 (aangehouden)

– de motie-Dik-Faber over budgettaire afspraken met gemeenten

25 657, nr. 214

– de motie-Voortman/Otwin van Dijk over met Per Saldo overleggen over ondersteuningstrajecten

25 657, nr. 215

– de motie-Bergkamp c.s. over gelden terugvorderen bij fraude

Stemmingen

4. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Decentralisatie Jeugdhulp

31 839, nr. 488

– de motie-Kooiman c.s. over afschaffing van de ouderbijdrage

31 839, nr. 489

– de motie-Voortman/Bergkamp over het afwijzen van pgb-verzoeken door gemeenten

31 839, nr. 490

– de motie-Voortman over een actieplan voor het beroepsgeheim van jeugdzorgprofessionals

31 839, nr. 491 (aangehouden)

– de motie-Agema over een verplichte vog voor iedereen die met jeugd werkt

31 839, nr. 492

– de motie-Bergkamp/Koşer Kaya over een integraal verbeterplan jongeren

Stemmingen

5. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Ouderenmishandeling

28 345, nr. 137

– de motie-Krol over een raad voor de ouderenbescherming

28 345, nr. 138

– de motie-Van Gerven over onderzoek of rijksbeleid een oorzaak is van ouderenmishandeling

28 345, nr. 139

– de motie-Keijzer/Agema over overbelasting van mantelzorgers door Wmo-hervormingen

Stemmingen

6. Stemmingen over: moties ingediend bij het notaoverleg over de Initiatiefnota van het lid Omtzigt over de accijnsopbrengsten

34 135, nr. 4

– de motie-Van Vliet c.s. over uitbreiden van de overgangsregeling naar auto's jonger dan 40 jaar die rijden op diesel of lpg

34 135, nr. 5

– de motie-Van Helvert/Van Vliet over de budgettaire effecten van een literprijs voor diesel die 1 eurocent lager is dan in Duitsland

34 135, nr. 6

– de motie-Van Helvert c.s. over beter inzicht in grens- en gedragseffecten

34 135, nr. 7

– de motie-Van Helvert over de kosten voor een overgangsregeling voor dieseloldtimers

34 135, nr. 8

– de motie-Bashir c.s. over terugdraaien van de accijnsverhogingen op diesel en lpg

34 135, nr. 9

– de motie-Tony van Dijck over de hoogte van accijnzen afstemmen op die in de landen om ons heen

34 135, nr. 10

– de motie-Tony van Dijck over de overgangsregeling van toepassing verklaren op diesel- en lpg-voertuigen

34 135, nr. 11

– de motie-Tony van Dijck over een aparte kentekenplaat voor auto's die gebruikmaken van de overgangsregeling

Stemmingen

7. Stemmingen over: moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaat van de Koning (I), van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), het Kabinet van de Koning (IIIB) en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2016

34 300-I, nr. 5

– de motie-Van Raak c.s. over ongedaan maken van de belastingvrijstelling van de Koning

34 300-III, nr. 5

– de motie-Van Raak/Pechtold over weghalen van het onderhoud van De Groene Draeck bij het Marinebedrijf

34 300-III, nr. 6

– de motie-Van Raak over onderzoek naar het lekken van de voorstellen voor Prinsjesdag

34 300-I, nr. 6

– de motie-Van der Burg over een second opinion over de onderhoudskosten van De Groene Draeck

34 300-I, nr. 7

– de motie-Recourt over openstellen van paleizen voor het publiek

34 300-I, nr. 8

– de motie-Pechtold/Van Raak over geheel overdragen van De Groene Draeck aan de koninklijke familie

34 300-I, nr. 9

– de motie-Pechtold/Van Raak over vaststellen van koninklijke inkomens met inachtneming van de Wet normering topinkomens

34 300-I, nr. 10

– de motie-Bontes over een einde maken aan de fiscale voordelen van de leden van het Koninklijk Huis

34 300-I, nr. 11

– de motie-Bontes over niet langer financieren van de onderhoudskosten van De Groene Draeck

Stemmingen

8. Stemmingen over: moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over het begrotingsonderzoek OCW 2016

34 300-VIII, nr. 10

– de motie-Jasper van Dijk over een overzicht per schoolbestuur van het aantal banen dat er is bijgekomen

34 300-VIII, nr. 11

– de motie-Straus over de tevredenheid van werkgevers over de aansluiting van opleidingen op de arbeidsmarkt

Stemmingen

9. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Verwerving F-35

26 488, nr. 394

– de motie-Jasper van Dijk over stopzetten van het JSF-project bij overschrijding van het budget

26 488, nr. 395

– de motie-Jasper van Dijk over inzage van de brondocumenten over de JSF

26 488, nr. 396

– de motie-Hachchi over het probleem van wisselingen in de dollarkoers

Stemmingen

10. Stemmingen over: moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2016 (onderdeel Economie en Innovatie)

De Voorzitter: mw. Agnes Mulder wenst haar motie op stuk nr. 26 te wijzigen en dhr. Jan Vos zijn motie op stuk nr. 33. Dhr. Verhoeven wenst zijn motie op stuk nr. 45 te wijzigen en zijn motie op stuk nr. 59 nader te wijzigen. De gewijzigde moties zijn reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

34 300-XIII, nr. 22

– de motie-Gesthuizen/Kerstens over de Europese Octrooi Organisatie houden aan internationale wet- en regelgeving

34 300-XIII, nr. 23

– de motie-Bosman c.s. over de afschaffing van roamingtarieven

34 300-XIII, nr. 24

– de motie-Bosman over het leveren van een bijdrage aan projecten van het NBTC

34 300-XIII, nr. 25

– de motie-Bosman over informatievoorziening over voortgang en toekenning van EFRO-middelen

34 300-XIII, nr. 26 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Agnes Mulder over de gevolgen van btw voor publiek-private samenwerkingsverbanden

34 300-XIII, nr. 27

– de motie-Agnes Mulder/Oosenbrug over versnelde aanleg van snel internet

34 300-XIII, nr. 28

– de motie-Agnes Mulder over de stimulering van mkb-start-ups

34 300-XIII, nr. 29

– de motie-Agnes Mulder c.s. over compensatie van de verlaging van het budget voor ECN

34 300-XIII, nr. 30

– de motie-Agnes Mulder c.s. over het opschorten van frackingswerkzaamheden

34 300-XIII, nr. 31

– de motie-Agnes Mulder/Dijkgraaf over doorrekenen van het voorstel voor de geïntegreerde Wbso/RDA

34 300-XIII, nr. 32

– de motie-Jan Vos c.s. over een CPB-onderzoek naar aard, omvang en betekenis van het sociaal ondernemerschap

34 300-XIII, nr. 33 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Jan Vos c.s. over het niet winnen van gas bij Terschelling

34 300-XIII, nr. 34

– de motie-Jan Vos c.s. over de rol van SEED Capital bij de doorgroei van start-ups

34 300-XIII, nr. 35

– de motie-Jan Vos c.s. over voorkomen dat cruciale kennis op het gebied van energie verloren gaat

34 300-XIII, nr. 36

– de motie-Jan Vos/Van Tongeren over een duurzaam mobiliteitsakkoord

34 300-XIII, nr. 37 (aangehouden)

– de motie-Graus over verbetering van de positie van franchisenemers

34 300-XIII, nr. 38 (aangehouden)

– de motie-Graus over voorkomen van juridische geschillen voor franchisenemers

34 300-XIII, nr. 39

– de motie-Graus/Klever over vereenvoudigen van aanbestedingsprocedures bij overheidsprojecten

34 300-XIII, nr. 40

– de motie-Graus/Klever over recidivisten onder wanbetalende decentrale overheden

34 300-XIII, nr. 41

– de motie-Graus/Tony van Dijck over een aandeel van 20% in Air France-KLM

34 300-XIII, nr. 42

– de motie-Klever/Graus over afschaffen van alle fiscale innovatiefaciliteiten

34 300-XIII, nr. 43

– de motie-Klever/Graus over focussen op verbeteren van het ondernemingsklimaat

34 300-XIII, nr. 59 (gewijzigd, was nr. 44 en nader gewijzigd)

– de nader gewijzigde motie-Verhoeven c.s. over verbeteren van de subsidie-, garantie- en financieringsregelingen

34 300-XIII, nr. 45 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Verhoeven over erkennen van de digitale infrastructuur als derde mainport

34 300-XIII, nr. 46

– de motie-Van Veldhoven over terugsluizen van bespaarde middelen naar huishoudens en bedrijfsleven

34 300-XIII, nr. 47

– de motie-Van Veldhoven/Agnes Mulder over het aantrekken van een gebiedscoördinator

34 300-XIII, nr. 48

– de motie-Van Veldhoven/Dijkgraaf over de besteding van het overgebleven geld van energie-innovatie

34 300-XIII, nr. 49

– de motie-Schouten over knelpunten in de financiering van sociale ondernemingen

34 300-XIII, nr. 50

– de motie-Schouten/Dik-Faber over het nieuwe convenant met de MEE-bedrijven

34 300-XIII, nr. 51

– de motie-Van Tongeren/Jan Vos over informatie over sloop, ontruiming en evacuatie in Groningen

34 300-XIII, nr. 52

– de motie-Van Tongeren over de gevolgen van klimaatverandering voor de waarde van fossiele investeringen

34 300-XIII, nr. 53

– de motie-Van Tongeren over het heroverwegen van investeringen in fossiele energie

34 300-XIII, nr. 54

– de motie-Van Tongeren over het sluiten van groene-gemeentendeals

34 300-XIII, nr. 60 (gewijzigd, was nr. 55)

– de gewijzigde motie-Dijkgraaf/Van Tongeren over het financieel faciliteren van getijdenenergie

34 300-XIII, nr. 56

– de motie-Dijkgraaf/Van Veldhoven over het budget voor de Demonstratieregeling energie-innovatieprojecten

34 300-XIII, nr. 57

– de motie-Dijkgraaf/Bosman over de voor- en nadelen van thoriumenergie

34 300-XIII, nr. 58

– de motie-Öztürk over meer kredieten verlenen door banken aan het mkb

Stemmingen

11. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Nationale veiligheid, crisisbeheersing en brandweerzorg

30 821, nr. 24

– de motie-Berndsen-Jansen/Kooiman over de zorg voor beroepsgerelateerde ziektes bij brandweer- en ambulancepersoneel

30 821, nr. 25

– de motie-Vermue/Van Wijngaarden over een bijeenkomst van werkgevers van brandweer en ambulancediensten

30 821, nr. 26 (aangehouden)

– de motie-Kooiman over een oplossing voor het pensioengat bij de brandweer

12. Debat over ProRail (3e termijn)

32 280, nr. 171

13. VSO over de uitvoering van de aangenomen moties, ingediend tijdens het VAO Uitgangspunten Cultuurbeleid op 2 juli 2015 met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

14. VAO Armoede- en Schuldenbeleid (AO d.d. 24/09) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

34 300-XII

15. Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2016

34 300-VIII

16. Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2016

34 227

17. Wijziging van de Participatiewet in verband met de bescherming van lijfrenteopbouw en de vrijlating van inkomsten uit arbeid en wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met de bevordering van vrijwillige voortzetting van pensioenopbouw (Wet vrijlating lijfrenteopbouw en inkomsten uit arbeid en bevordering vrijwillige voortzetting pensioenopbouw)

34 207

18. Wijziging van artikel 417, vierde lid, en van artikel 427 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het tegengaan van het berekenen van dubbele bemiddelingskosten

Langetermijnagenda

3, 4, 5 november (week 45)

– Begroting Economische Zaken (onderdeel Landbouw en Natuur) (XIII)

– Begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI)

– VSO over de AFM-rapportage over het verkennend onderzoek bij de afdelingen bijzonder beheer die kredieten voor het MKB behandelen (31 311, nr. 152)

– VAO Huiselijk geweld en dierenwelzijn (AO d.d. 16/10)

– VAO Biotechnologie en kwekersrecht (AO d.d. 09/09)

– VAO Toekomst van de verzekeringssector (AO d.d. 24/09)

– VAO Luchtvaart (AO d.d. 30/09)

– VAO Externe veiligheid (AO d.d. 30/9)

– VAO Leefomgeving (AO d.d. 01/10)

– VAO Kindermishandeling/Geweld in afhankelijkheidsrelaties (AO d.d. 24/09)

– VAO Arbeidsmarktbeleid (AO d.d. 07/10)

– VAO Trans-Atlantische Handels- en Investeringsovereenkomst (TTIP) (AO d.d. 07/10)

34 089 (Regels met betrekking tot de productie en de distributie van elektriciteit en drinkwater op Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Wet elektriciteit en drinkwater BES)

34 086 (Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met een herziening van de wettelijke regeling van de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke beslissingen (Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen)

33 675 (Wijziging van de Zorgverzekeringswet, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en enkele andere wetten teneinde de bekostiging van anonieme e-mental health structureel te regelen en de anonieme financiering van zorg aan ernstig bedreigde cliënten mogelijk te maken)

34 233 (Wijziging van de Zorgverzekeringswet met het oog op het opnemen van regels betreffende een Zvw-pgb)

34 190 (Wijziging van een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Economische Zaken en het terrein van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, houdende een verhoging van voor de Autoriteit Consument en Markt geldende boetemaxima)

34 184 (Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet voortgezet onderwijs BES en enkele aanverwante wetten in verband met het invoeren van profielen in het voorbereidend beroepsonderwijs en het middelbaar algemeen voortgezet onderwijs, alsmede de actualisatie en flexibilisering van het beroepsgerichte deel van de examenprogramma's in het voorbereidend beroepsonderwijs)

34 098 (Wijziging van de Wet luchtvaart in verband met de invoering van een nieuw normen- en handhavingsstelsel voor de luchthaven Schiphol en enige andere wijzigingen)

10, 11, 12 november (week 46)

– Begroting Defensie (X)

– Belastingplan 2016

34 276 (Wijziging van de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen en de Belastingwet BES in verband met de implementatie van Richtlijn 2014/107/EU van de Raad van 9 december 2014 tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU wat betreft verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied (PbEU 2014, L 359) en om uitvoering te geven aan de door de OESO ontwikkelde Common Reporting Standard (Wet uitvoering Common Reporting Standard))

33 799 (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de introductie van de bevoegdheid tot het bevelen van een middelenonderzoek bij geweldplegers en enige daarmee samenhangende wijzigingen van de Wegenverkeerswet 1994)

34 052 (Goedkeuring van het voornemen tot opzegging van het op 14 februari 1972 te Rabat tot stand gekomen Algemeen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko (Trb. 1972, 34), en het op 3 november 1972 te Rabat tot stand gekomen Administratief Akkoord betreffende de wijze van toepassing van het Algemeen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko (Trb. 1973, 130))

17, 18, 19 november (week 47)

– Begroting Binnenlandse Zaken (VII)

– Begroting Buitenlandse Zaken (V)

34 047 (Wijziging van de Gerechtsdeurwaarderswet in verband met de evaluatie van het functioneren van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders, alsmede de regeling van enkele andere onderwerpen in die wet)

34 129 (Wijziging van de Politiewet 2012 in verband met de inbedding van de Politieacademie in het nieuwe politiebestel)

24, 25, 26 november (week 48)

– Begroting Veiligheid en Justitie (VI)

– Begroting BuHa-OS (XVII)

34 156 (voorstel van wet van het lid Schouten tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Huisvestingswet 2014 en de Woningwet (aanvulling van de opzeggingsgrond dringend eigen gebruik voor de tijdelijke huisvesting van jongeren))

1, 2, 3 december (week 49)

– Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV)

– Stemmingen over alle begrotingen (amendementen en wetsvoorstellen)

8, 9, 10 december (week 50)

34 212 (Aanpassing van wetten in verband met de invoering van de Wet tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Algemene wet bestuursrecht in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht en van de Wet tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht in hoger beroep en cassatie (Invoeringswet vereenvoudiging en digitalisering procesrecht)

33 852 (R2023) (Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap ter verlenging van de termijnen voor verlening van het Nederlanderschap en enige andere wijzigingen)

34 111 (Wijziging van de Gezondheidswet en de Wet op de jeugdzorg teneinde een mogelijkheid op te nemen tot openbaarmaking van informatie over de naleving en uitvoering van regelgeving, besluiten tot het opleggen van sancties daarbij inbegrepen)

33 990 (Uitvoering van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169)) + 33 992 (R2034) (Rijkswet houdende goedkeuring van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169 en Trb. 2014, 113))

34 009 (Bepalingen omtrent de toepassing in Aruba, Curaçao en Sint Maarten van beperkende maatregelen met het oog op de handhaving of het herstel van de internationale vrede en veiligheid of de bevordering van de internationale rechtsorde dan wel de bestrijding van terrorisme, vastgesteld in het kader van het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid van de Europese Unie (Rijkssanctiewet

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

– VAO Dataretentie en privacy (AO d.d. 25/03) (te agenderen na ontvangst van een toegezegde brief)

33 865 (Goedkeuring en uitvoering voor de wetgeving op Koninkrijksniveau van de op 10 en 11 juni 2010 te Kampala aanvaarde wijzigingen van het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof (Trb. 2011, 73)) + 33 866 (Uitvoering van de op 10 en 11 juni 2010 te Kampala aanvaarde wijzigingen van het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof (Trb. 2011, 73)) (voortzetting antwoord in eerste termijn)

33 987 (voorstel van wet van de leden Berndsen-Jansen, Recourt en Van Oosten tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de Faillissementswet teneinde de omvang van de wettelijke gemeenschap van goederen te beperken)

33 325 (voorstel van wet van het lid Bosman; Wet regulering vestiging van Nederlanders van Aruba, Curaçao en Sint Maarten in Nederland) (antwoord eerste termijn + tweede termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

30 246 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen)

33 141 (Wijziging van de Wet van 7 juli 2010 tot wijziging van de Wet kinderopvang, de Wet op het onderwijstoezicht, de Wet op het primair onderwijs en enkele andere wetten in verband met wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid)

30 579 (voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting van het debat zal in overleg met de initiatiefnemer worden gepland)

32 328 (voorstel van wet van het lid Van Nieuwenhuizen tot wijziging van de Wet werk en bijstand teneinde de eis tot beheersing van de Nederlandse taal toe te voegen aan de wet)

31 045 (Initiatief-Koşer Kaya; wijziging van de Wet arbeid en zorg i.v.m. de uitbreiding van de duur van het adoptieverlof bij interlandelijke adoptie) (voortzetting)

32 415 (R1915) (Rijksvisumwet)

31 362 (Initiatief-Van Tongeren; Wijz. Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

33 758, nr. 21 (Verslag van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven over het burgerinitiatief «Erken ME»)

34 028, nr. 17 (Verslag van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven over het burgerinitiatief «Een pil teveel maakt nog geen crimineel»)

34 028, nr. 16 Verslag van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven over het burgerinitiatief «Een dier is geen ding»)

33 542 (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de regeling van het vastleggen en bewaren van kentekengegevens door de politie) (2e termijn) (Kamer wacht op brief van het kabinet over dataretentie)

33 587 (Initiatief-Kuiken; Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut) + 33 707 (Initiatief-Kuiken; Wet vaststelling parkeertarieven per minuut) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

32 334 (voorstel van wet van het lid Van Tongeren tot verandering in de Grondwet, strekkende tot invoering van de bevoegdheid tot toetsing van wetten aan een aantal bepalingen van de Grondwet door de rechter) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

33 328 (voorstel van wet van de leden Voortman en Schouw houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid)) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

33 757 (Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet griffierechten burgerlijke zaken en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met aanpassing van griffierechten) (commissie heeft nader verslag uitgebracht op 18 december)

34 106 (Wijziging van de Wet openbaarheid van bestuur in verband met aanvullingen ter voorkoming van misbruik

(2e termijn))

33 861 (Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enige andere wetten in verband met de uitbreiding van de mogelijkheden om ten aanzien van voor het leven benoemde rechterlijke ambtenaren disciplinaire maatregelen op te leggen en tevens andere maatregelen te treffen) (2e termijn)

34 090 (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en de Wet op de economische delicten in verband met het gebruik van elektronische processtukken (digitale processtukken Strafvordering))

34 162 (Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enkele andere wetten in verband met een herziening van de opleiding van rechters en officieren van justitie)

34 032 (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering tot vastlegging van het recht op bronbescherming bij vrije nieuwsgaring (bronbescherming in strafzaken))

33 980 (Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van toezicht, opsporing, naleving en handhaving)

33 989 (Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepaling inzake de onschendbaarheid van het brief-, telefoon- en telegraafgeheim)

34 091 (voorstel van wet van de leden Segers, Volp en Kooiman tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafrecht BES, houdende de invoering van de strafbaarstelling van misbruik van prostitué(e)s die slachtoffer van mensenhandel zijn (Wet strafbaarstelling misbruik prostitué(e)s die slachtoffer zijn van mensenhandel)) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

33 885 (Wijziging van de Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche)

Te agenderen debatten

1. Debat over de bescherming tegen bestrijdingsmiddelen (Ouwehand) (Minister VWS, Staatssecretaris EZ en Staatssecretaris I&M)

2. Debat over burgerparticipatie (Bergkamp) (Staatssecretaris VWS en Staatssecretaris SZW)

3. Debat over terugkerende Syriëgangers en over berichten over infiltratie door ISIS in de vluchtelingenketen (Bontes) (Minister V&J, Minister BZK en Staatssecretaris V&J))

4. Debat over het WRR rapport «Naar een voedselbeleid» (Klaver) (Staatssecretaris EZ en Minister VWS) (agenderen na ommekomst van het kabinetsstandpunt)

5. Debat over het bericht dat de metingen van stikstofdepositie op natuur veel lager zijn (Geurts) (Staatssecretaris I&M en Staatssecretaris EZ) (agenderen na ommekomst van een aantal rapporten die verschijnen rond de zomer)

6. Debat over de kritiek van Turkije op het Nederlandse integratiebeleid (De Roon) (Minister BuZa en Minister SZW)

7. Debat over matchfixing (Van Dekken) (Minister V&J)

8. Debat over de toekomst van de CAO (Van Weyenberg) (Minister SZW)

9. Debat over meer investeringen in de veiligheidsketen (Pechtold) (Minister-President, Minister V&J)

10. Debat over de berichtgeving rond het intrekken van visa van imams (Segers) (Minister V&J, Minister SZW, Minister BuZa, Minister BZK)

11. Debat over het alcoholslot (Van Helvert) (Minister I&M, Minister V&J)

12. Debat over de mishandeling van NS-personeel (Madlener) (Staatssecretaris I&M)

13. Debat over Nederlandse natuurregels bovenop Europese regelgeving (Rudmer Heerema) (Staatssecretaris EZ)

14. Debat over de groei van het aantal megastallen in Nederland (Klaver) (Staatssecretaris EZ)

15. Debat over de groei van het aantal asielzoekers (Fritsma) (Staatssecretaris V&J)

16. Debat over de positie van mantelzorgers (Krol) (Staatssecretaris VWS)

17. Debat over de gevolgen van TTIP (Thieme) (Staatssecretaris EZ en Minister BuHa/OS)

18. Debat over het voortraject van gokvergunningen (Segers) (Staatssecretaris V&J)

19. Debat over regeldruk door de Inspectie van het Onderwijs

(Van Meenen) (Minister OCW)

20. Debat over gastouderbureaus die frauderen met kinderopvangtoeslag (Siderius) (Minister SZW, Staatssecretaris Financiën)

21. Debat over het bericht dat bijstandsfraude loont (Pieter Heerma) (Staatssecretaris SZW)

22. Debat over de positie van postpakketbezorgers bij PostNL (Ulenbelt) (Minister SZW, Staatssecretaris Financiën)

23. Debat op hoofdlijnen over de financiële kaders van het WSW (Van Vliet) (Minister W&R)

24. Debat over de gasexplosie in Diemen (Albert de Vries) (Minister W&R)

25. Debat over het rapport van het CPB over langdurige werkloosheid (Krol) (Staatssecretaris SZW)

26. Debat over het bericht dat middelbare scholen de Cito-toets nog steeds laten meewegen (Jasper van Dijk) (Staatssecretaris OCW)

27. Debat over declaraties van universiteitsbestuurders (Jasper van Dijk) (Minister OCW)

28. Debat over de levenslange gevangenisstraf (Helder) (Staatssecretaris V&J)

29. Debat over een nieuwe cao voor rijksambtenaren en politie (Slob) (Minister W&R)

30. Debat over het bedrijf Foppen (Smaling) (Staatssecretaris EZ en Minister VWS)

31. Debat over de Nederlandse inzet voor de klimaatconferentie in Parijs (Thieme) (Minister-President)

32. Debat over arbeidsmarktdiscriminatie (Van Weyenberg) (Minister SZW)

33. Debat over het afblazen van de voorgenomen fusie tussen de Rotterdamse roc's Zadkine College en Albeda College (Jadnanansing) (Minister OCW)

34. Debat over de subsidieregelingen voor energiebesparing (Van Veldhoven) (Minister W&R)

35. Debat over daklozen die verstoken blijven van medische zorg (Bergkamp) (staatsecretaris VWS)

36. Debat over de nieuwe informatie inzake Srebrenica (Ten Broeke) (Minister BuZa, Minister Defensie)

37. Debat over het kwaliteitskader gehandicaptenzorg (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

38. Debat over de situatie in de melkveehouderij (Smaling) (Staatssecretaris EZ)

39. Debat over de sluiting van rechtbanken (Oskam) (Minister V&J)

40. Debat over ICT-problemen bij de Sociale Verzekeringsbank (Keijzer) (Staatssecretaris SZW)

41. Debat over passend onderwijs (Siderius) (Staatssecretaris OC&W)

42. Debat over het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid naar de ramp met de MH17 (Minister BuZa en Minister V&J, Minister-President en Staatssecretaris I&M)

43. Debat over mijnbouw (Minister EZ)

44. Debat over Groningen (Minister EZ)

45. Debat over energie (Minister EZ)

46. Debat over de vijfde positie van Nederland in de mondiale concurrentie-index (Van Veen) (Minister EZ)

47. Debat over het verbouwingsplan Binnenhof (Minister W&R)

48. Debat over de kabinetsreactie op het IBO «Zelfstandigen zonder personeel» (Voortman) (ministers SZW en EZ)

49. Debat over het rapport van de OESO over de aanpak van belastingontwijking (Groot) (Staatssecretaris Financiën en Minister V&J)

50. Debat over het privacyverdrag met de VS (Gesthuizen) (Minister V&J en Minister BuZa)

51. Debat over de problemen bij het CAK inzake de eigen bijdrage Wmo (Agema) (Staatssecretaris VWS)

52. Debat over het bericht dat de mol bij de politie een negatief advies had van de AIVD (Segers) (Minister V&J)

53. Debat over de regeldruk bij banken (Aukje de Vries) (Minister Financiën)

Te agenderen dertigledendebatten/ interpellaties

1. Dertigledendebat over de financiering van terrorisme vanuit Qatar (De Roon) (Minister BuZa)

2. Dertigledendebat over het verhuizen van ouderen naar verzorgingstehuizen (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

3. Dertigledendebat over het bericht «Huisartsen spijkeren manifest op ministerie VWS» (Leijten) (Minister VWS)

4. Dertigledendebat over de gezondheidseffecten van luchtvervuiling (Klaver) (Staatssecretaris I&M)

5. Dertigledendebat over de inkoop van dagbesteding (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

6. Dertigledendebat over de cao voor de sociale werkvoorziening (Karabulut) (Staatssecretaris Sociale Zaken)

7. Dertigledendebat over incidenten met gevaarlijke stoffen die niet gemeld worden (Van Veldhoven) (Staatssecretaris I&M)

8. Dertigledendebat over de invloed van ultraorthodoxe moslims in moskeeën (Karabulut) (Minister SZW)

9. Dertigledendebat over leerlingen die geweigerd worden en noodgedwongen thuiszitten (Siderius) (Staatssecretaris OCW)

10. Dertigledendebat over illegale dierenhandel in Nederland (Graus) (Staatssecretaris EZ, Minister V&J)

11. Dertigledendebat over garantiebanen voor mensen met een arbeidsbeperking (Van Weyenberg) (Staatssecretaris SZW)

12. Dertigledendebat over de overheadkosten van ziekenhuizen (Leijten) (Minister VWS)

13. Dertigledendebat over afluisterpraktijken in Nederland (Van Raak) (Minister BZK)

14. Dertigledendebat over gesjoemel met Cito-toetsen (Siderius) (Staatssecretaris OCW)

15. Dertigledendebat over ouderen die onnodig lang in het ziekenhuis verblijven (Krol) (Staatssecretaris VWS)

16. Dertigledendebat over de invloed van de Fransen op de KLM (Graus) (Staatssecretaris I&M, Minister Financiën, Minister-President)

17. Dertigledendebat over de toestand van de natuur in Nederland (Ouwehand) (Staatssecretaris EZ)

18. Dertigledendebat over de schuldenproblematiek bij huishoudens (Karabulut) (Staatssecretaris SZW)

19. Dertigledendebat over de gevolgen van de stijging van de Nederlandse melkproductie (Thieme) (Staatssecretaris EZ)

20. Dertigledendebat over het stimuleren van het gebruik van sectorplannen (Van Weyenberg) (Minister SZW)

21. Dertigledendebat over de toezending van documenten inzake de EU-naheffing aan de Kamer (Omtzigt) (Minister Financiën)

22. Dertigledendebat over het plan van de PvdA voor een verbod in beleggingen in fossiele bedrijven door pensioenfondsen (Van Weyenberg) (Staatssecretaris SZW)

23. Dertigledendebat over de toekomst van de kinderopvangtoeslag (Siderius) (Minister SZW)

24. Dertigledendebat over de beveiliging van

persoonsgegevens bij gemeenten (Van Weyenberg) (Staatssecretaris SZW)

25. Dertigledendebat over het uitblijven van een hoofdlijnennotitie voor de belastingherziening (Klaver) (Minister-President)

26. Dertigledendebat over de Islaraffinaderij op Curaçao (Hachchi) (Minister BZK en Staatssecretaris I&M)

27. Dertigledendebat over belangenverstrengeling van een arts met mogelijke gevolgen voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker (Van Gerven) (Minister VWS)

28. Dertigledendebat over wachttijden in de jeugdpsychiatrie (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

29. Dertigledendebat over bezwaarschriften in het kader van de huishoudelijke hulp (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

30. Dertigledendebat over de verlenging van het vaderschapsverlof (Pieter Heerma) (Minister SZW)

31. Dertigledendebat over de continuïteit van zorg voor kwetsbare ouderen (Leijten) (Minister VWS)

32. Dertigledendebat over de reikwijdte van de zorgplicht voor gemeenten (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

33. Dertigledendebat over de bonus voor de voormalige NS-topman (Van Veldhoven) (Minister Financiën)

34. Dertigledendebat over aangiftes bij de politie die niet worden onderzocht (Oskam) (Minister V&J)

35. Dertigledendebat over de koopkrachtontwikkeling voor ouderen (Krol) (Minister SZW)

36. Dertigledendebat over het scheiden van gezinnen bij asielzaken (Gesthuizen) (Staatssecretaris V&J)

37. Dertigledendebat over de wachtlijsten bij ziekenhuizen (Van Gerven) (Minister VWS)

38. Dertigledendebat over het gebruik van wapenolie PX-10 bij Defensie (Jasper van Dijk) (Minister Defensie)

39. Dertigledendebat over het integratiebeleid en de toename van asielaanvragen (Sjoerdsma) (Minister SZW)

40. Dertigledendebat over risico’s van hormoonverstorende chemicaliën (Ouwehand) (Staatssecretaris I&M)

41. Dertigledendebat over het rapport van de Galan Groep over het Openbaar Ministerie (Van Nispen) (Minister V&J)

42. Dertigledendebat over een patiëntenstop in de thuiszorg (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

43. Dertigledendebat over het opstappen van de korpschef van de Nationale Politie (Oskam) (Minister V&J)

44. Dertigledendebat over de inspanningen van de Nederlandse regering t.a.v. twee gedetineerden in het buitenland (Omtzigt) (Minister BuZa)

45. Dertigledendebat over de bezuinigingen bij het NFI (Van Nispen) (Staatssecretaris V&J)

46. Dertigledendebat over het openbaar maken van declaraties door zorginstellingen (Kooiman) (Minister VWS)

Wetgevings- en notaoverleggen

Maandag 26 oktober van 11.00 uur tot 19.00 uur en maandag 2 november van 11.00 tot 23.00 uur

Van de vaste commissie voor Financiën over het Belastingplan 2016 (34 302) en de Wet uitvoering Common Reporting Standard (34 276)

Maandag 2 november van 10.00 uur tot 20.30 uur

Van de vaste commissie voor Defensie over de begrotingsonderdelen Materieel en Personeel

Maandag 16 november van 10.00 uur tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het begrotingsonderdeel Jeugdzorg en aanverwante zaken van de begrotingen van VWS en V&J

Maandag 16 november van 11.00 uur tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het begrotingsonderdeel Media

Maandag 23 november van 10.00 uur tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het begrotingsonderdeel Sport en Bewegen

Maandag 23 november van 11.00 uur tot 19.00 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu over het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport (MIRT)

Maandag 30 november van 11.00 uur tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het begrotingsonderdeel Cultuur

Maandag 30 november van 11.00 uur tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu over het begrotingsonderdeel Water

Maandag 7 december van 11.00 uur tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs Cultuur en Wetenschap over de krimp in het onderwijs en de initiatiefnota van het lid Straus over «Krimp in het voortgezet onderwijs – van kramp naar kans»(34 226)

Maandag 7 december van 12.30 uur tot 19.00 uur

Van de vaste commissie voor Europese Zaken over de Staat van de Europese Unie

Maandag 14 december van 10.00 uur tot 14.30 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de initiatiefnota van het lid Voortman: «Zekerheid over zorg, het recht van burgers op informatie over hun zorg» (33 895) en de initiatiefnota van het lid Ellemeet «Zorg in evenwicht. Keuzevrijheid centraal» (34 169)

Maandag 14 december van 13.00 uur tot 21.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de Strategische Agenda Hoger Onderwijs en Onderzoek 2015–2025

Recesperiodes

Herfstreces 2015: vrijdag 16 oktober t/m maandag 26 oktober 2015

Kerstreces 2015: vrijdag 18 december 2015 t/m maandag 11 januari 2016

Krokusreces 2016: vrijdag 19 februari t/m maandag 29 februari 2016

Meireces 2016: vrijdag 29 april t/m maandag 16 mei 2016

Hemelvaart: donderdag 5 mei 2016

Zomerreces 2016: vrijdag 8 juli t/m maandag 5 september 2016

Spreektijden

begrotingsbehandelingen

(stand van zaken per 23/10)

VVD:

322

minuten

PvdA:

276

minuten

SP:

193

minuten

CDA:

176

minuten

PVV:

175

minuten

D66:

160

minuten

ChristenUnie:

110

minuten

GroenLinks:

109

minuten

SGP:

101

minuten

PvdD:

120

minuten

50PLUS:

96

minuten

Groep Kuzu/Öztürk:

50

minuten

Groep Bontes/Van Klaveren:

52

minuten

Houwers:

30

minuten

Klein:

30

minuten

Van Vliet:

7

minuten