25 657 Persoonsgebonden Budgetten

Nr. 212 MOTIE VAN HET LID DIK-FABER

Voorgesteld 13 oktober 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het pgb binnenkort in alle zorgwetten is verankerd;

overwegende dat in de praktijk blijkt dat cliënten moeilijk toegang krijgen tot een pgb;

van mening dat, hoewel er in elke wet voorwaarden zijn opgenomen waaraan voldaan moet worden wil men recht hebben op een pgb, dit niet mag betekenen dat een pgb geen volwaardig alternatief meer is voor zorg in natura;

verzoekt de regering, in kaart te brengen waarom de toegang tot een pgb wordt geweigerd en de Kamer hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dik-Faber

Naar boven