26 488 Behoeftestelling vervanging F-16

Nr. 396 MOTIE VAN HET LID HACHCHI

Voorgesteld 15 oktober 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het kabinet heeft besloten 37 JSF's aan te schaffen, ondanks vele risico's en onzekerheden over aantallen en inzetbaarheid, prijs, prestatie, geluidsoverlast en de opbrengsten voor de Nederlandse industrie;

overwegende dat door wisselingen in de dollarkoers de aanschaf van de JSF 550 miljoen euro duurder kan worden, wat gelijk staat aan ongeveer zeven JSF's;

constaterende dat de regering een vast projectbudget heeft afgesproken waarbij wisselingen in de dollarkoers binnen het projectbudget moeten worden opgevangen, en niet ten koste mogen gaan van de risicoreservering, noch de Defensiebegroting;

verzoekt de regering, bij de volgende voortgangsrapportage duidelijk te maken op welke wijze het probleem van wisselingen in de dollarkoers voor het projectbudget van de JSF wordt opgelost,

en gaat over tot de orde van de dag.

Hachchi

Naar boven