Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 80, item 39

39 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen

Brieven regering

Toekomst toezicht terugkeer vreemdelingen – 19637-1655

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven – 17 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Kruissubsidiëring tussen NS en Qbuzz – 28165-160

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem – 16 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Evaluatie sollicitatieplicht politieke ambtsdragers 2012 – 28479-65

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk – 18 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het verzoek van het lid Van Hijum over de ICT-problemen bij banken als gevolg van cyberaanvallen – 28684-379

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem – 16 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek van het lid Monasch om een reactie op het reddingsplan Vestia – 29453-309

minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok – 18 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het rapport van het VN-Milieuprogramma (UNEP) "Our Nutrient World" – 30196-194

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma – 16 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitstel van de toelichting over de buitenlandse inzet van UAV’s en toetsing van de proportionaliteit – 30806-12

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert – 17 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanbieding ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzaalwerk en het Besluit registers kinderopvang en peuterspeelzaalwerk – 31322-212

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher – 18 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie over de archieven van jeugdzorg – 31839-286

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn – 17 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Toezeggingen plenaire behandeling op 3 april 2013 van het wetsvoorstel Wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en faunawet in verband met de uitbreiding van beide wetten naar de exclusieve economische zone – 32002-27

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma – 17 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Afschrift van de brief van de VNG Brief inzake onrechtmatige permanente bewoning recreatiewoningen – 32366-16

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 17 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op amendementen bij de wijziging van de vreemdelingenwet 2000 in verband met verruiming van bevoegdheden bij de wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met verruiming van de bevoegdheden in het kader van het vreemdelingentoezicht – 32528-12

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven – 23 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op amendementen van het lid Voortman m.b.t. de nareistermijn (Kamerstuk 33293, nrs. 18 en 19) en een nadere toelichting inzake verwestering – 33293-21

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven – 23 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitstel beantwoording van de motie Voortman c.s. (Kamerstuk 33400-VII nr. 54) omtrent de inclusieve samenleving – 33400-VII-64

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk – 18 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Afschaffing vrijstelling motorrijtuigenbelasting (MRB) voor oldtimers – 33402-55

staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers – 15 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Mededeling over toezending van een nota van wijziging over aanpassing van het toepassingsbereik van de mogelijkheid die de Paspoortwet biedt om paspoorten te weigeren of vervallen te verklaren – 33440-(R1990)-6

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk – 16 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Toelichting over de aanpak van zwerfvuil op zee – 33450-2

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 18 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op de brief van de Nationale Jeugdraad (NJR) over de zorgen t.a.v. het ontplooien van activiteiten door studenten naast hun studie – 33519-43

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker – 19 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek van het lid Leijten over de gesprekken die worden gevoerd met werkgevers en werknemers over de hervormingen in de zorg – 33566-28

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 24 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Resultaten zorgoverleg – 33566-29

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 24 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.