Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 80, item 33

33 Stemmingen Spoor

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het spoor,

te weten:

  • - de motie-De Rouwe/Van Veldhoven over geen onomkeerbare stappen in het spoordossier (29984, nr. 401);

  • - de motie-De Rouwe/Van Veldhoven over de strategie van het Aanvalsplan Goederenvervoer (29984, nr. 402);

  • - de motie-De Rouwe over uitstel van de uitoefening van de "calloptie" van de NS (29984, nr. 403);

  • - de motie-Van Veldhoven/De Rouwe over het actualiseren van de Marktscan Personenvervoer (29984, nr. 404);

  • - de motie-Bashir over het bereiken van de in de Lange Termijn Spooragenda opgenomen doelstellingen (29984, nr. 406);

  • - de motie-Dik-Faber over het actualiseren van het MIRT-onderzoek goederenvervoer lange termijn (29984, nr. 407);

  • - de motie-Dik-Faber/De Boer over het realiseren van station Bleizo (29984, nr. 408);

  • - de motie-Klein over onderzoek naar een effectiever sanctioneringssysteem (29984, nr. 409);

  • - de motie-De Boer/Hoogland over een betere "deur tot deur"-reis voor de reizigers (29984, nr. 410);

  • - de motie-De Boer over het afwegingskader dat in het kader van de LTSA ontwikkeld wordt (29984, nr. 411).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

De motie-Van Veldhoven/De Rouwe (29984, nr. 404) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de NMa (nu de ACM) twee jaar geleden een marktscan heeft uitgevoerd naar het personenvervoer per spoor,

constaterende dat de NMa een aantal knelpunten in deze marktscan signaleerde, bijvoorbeeld de verhouding tussen NS en de overige (regionale) vervoerders;

overwegende dat het voor een nieuwe concessieverlening van het hoofdrailnet en de uitwerking van de langetermijnspooragenda belangrijk is te weten, welke knelpunten nog bestaan;

verzoekt de regering, aan de ACM te vragen de marktscan personenvervoer per spoor per quick scan te actualiseren, waarbij wordt aangeven welke regulatoire bevoegdheden nodig zijn om eventuele knelpunten die hieruit voortkomen effectief te kunnen aanpakken;

verzoekt de regering tevens, de aanbevelingen op het gebied van regulatoire bevoegdheden te betrekken bij de uitwerking van de langetermijnspooragenda en de concessieverlening,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 412, was nr. 404 (29984).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

Op verzoek van mevrouw De Boer stel ik voor, haar motie (29984, nr. 411) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-De Rouwe/Van Veldhoven (29984, nr. 401).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-De Rouwe/Van Veldhoven (29984, nr. 402).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de VVD, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de PvdA ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-De Rouwe (29984, nr. 403).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV en het CDA voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Van Veldhoven/De Rouwe (29984, nr. 412, was nr. 404).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de VVD, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA en de PvdD voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de SP ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Bashir (29984, nr. 406).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, het CDA, de ChristenUnie, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Dik-Faber (29984, nr. 407).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, het CDA, de ChristenUnie, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Dik-Faber/De Boer (29984, nr. 408).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de VVD, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de PvdA ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-De Boer/Hoogland (29984, nr. 410).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.