Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 80, item 16

16 Stemmingen sociaal akkoord

Aan de orde zijn de stemmingen over aangehouden moties, ingediend bij het dertigledendebat over het sociaal akkoord,

te weten:

  • - de motie-Pechtold c.s. over een snel besluit over aanvullende maatregelen (33566, nr. 16);

  • - de motie-Pechtold/Van Haersma Buma over de financiële dekking van extra uitgaven aan infrastructuur (33566, nr. 17);

  • - de motie-Pechtold/Roemer over werkplekken voor mensen met een arbeidsbeperking (33566, nr. 19);

  • - de motie-Van Ojik/Krol over koppeling tussen bezuiniging op sociale werkplaatsen en het aantal duurzame banen (33566, nr. 21);

  • - de motie-Krol over een actuariële berekening waaruit de effecten voor de verschillende generaties blijken (33566, nr. 22).

(Zie vergadering van 17 april 2013.)

De voorzitter:

De motie-Pechtold c.s. (33566, nr. 16) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het kabinet de besluitvorming over de begroting 2014 heeft uitgesteld, maar dat de kans zeer reëel is dat er in het najaar alsnog aanvullende maatregelen moeten worden genomen;

overwegende dat zekerheid over de inhoud van aanvullende maatregelen voor de begroting 2014 nodig is voor het creëren van het noodzakelijke vertrouwen en rust, en tevens nodig is voor het maken van afspraken met het parlement;

verzoekt de regering, zo snel als mogelijk een concreet voorstel te doen over een pakket met aanvullende maatregelen over de begroting 2014 en de Kamer hierover voor de zomer te informeren, zodat voor het reces de Kamer hierover nog een debat kan voeren met het kabinet met oog op de definitieve besluitvorming na het verschijnen van de MEV-raming,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 34, was nr. 16 (33566).

De motie-Pechtold/Roemer (33566, nr. 19) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in het sociaal akkoord is afgesproken om structureel 125.000 extra mensen met een arbeidsbeperking een baan te bieden;

verzoekt de regering, in 2013 een nulmeting uit te voeren van het aantal werkenden binnen de doelgroep van het wettelijke quotum en vanaf 2014 jaarlijks het aantal extra gerealiseerde werkplekken te monitoren;

verzoekt de regering tevens, in het eerste jaar dat het aantal gerealiseerde werkplekken voor mensen met een arbeidsbeperking achterblijft bij de afspraken, zonder dat hiervoor extern verklaarbare oorzaken zijn, het wettelijk quotum te activeren, zodat als in 2016 blijkt dat het in 2015 niet gehaald wordt, het quotum ingaat,

en gaat over tot de orde van de dag.

Zij krijgt nr. 35, was nr. 19 (33566).

De motie-Krol (33566, nr. 22) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering de fiscale aftrekbaarheid van de pensioenpremies wenst te beperken door de opbouwpercentages te verlagen tot 1,75;

constaterende dat de regering er daarbij van uitgaat dat ondanks deze verlaging het nog steeds mogelijk is om na 40 jaar werken een pensioen op te bouwen van 70% van het middelloon;

verzoekt de regering, deze bewering te onderbouwen door een actuariële berekening waaruit de effecten voor de verschillende generaties blijken en de Kamer hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 36, was nr. 22 (33566).

Ik stel vast dat wij nu over deze gewijzigde moties kunnen stemmen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Pechtold c.s. (33566, nr. 34, was nr. 16).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de VVD, 50PLUS, D66 en de PvdA voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Pechtold/Van Haersma Buma (33566, nr. 17).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Pechtold/Roemer (33566, nr. 35, was nr. 19).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Ojik/Krol (33566, nr. 21).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, 50PLUS, GroenLinks en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Krol (33566, nr. 36, was nr. 22).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze gewijzigde motie met algemene stemmen is aangenomen.

De heer Krol (50PLUS):

Mevrouw de voorzitter. Nu deze motie is aangenomen, wil ik vragen of hierover voor 10 mei kan worden bericht.

De voorzitter:

Ik zal het stenogram van dit gedeelte van het debat doorgeleiden naar de regering.