Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 80, item 15

15 Vervanging F-16

Aan de orde is het debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 25 april 2013 over vervanging van de F-16.

Mevrouw Hachchi (D66):

Voorzitter. We hebben net een debat over de vervanging van de F-16 gehad. Er zijn veel woorden gesproken. Ik ben er zelf een beetje klaar mee, dus ik beperk me tot het voorlezen van de motie.

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de laatste kandidatenvergelijking vijf jaar geleden plaatsvond, en dat de laatste twee vergelijkingen gebaseerd waren op de behoeftestelling van ruim tien jaar geleden;

constaterende dat de Algemene Rekenkamer kritische kanttekeningen heeft geplaatst ten aanzien van de kandidatenvergelijking in 2001 en 2008;

van mening dat er sprake moet zijn van een vergelijking op basis van actuele, objectieve informatie;

verzoekt de regering, voordat besloten wordt tot de aanschaf van de opvolger van de F-16, een nieuwe kandidatenvergelijking uit te voeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door de leden Hachchi, Jasper van Dijk, De Roon, Van Tongeren en Krol.

Zij krijgt nr. 321 (26488).

Ik zie dat de minister van Defensie in de gelegenheid is om direct te reageren op de motie, zodra zij de tekst heeft.

Minister Hennis-Plasschaert:

Voorzitter. Ik denk dat we het kort kunnen houden, want we hebben vanaf 18.00 uur in het AO intensief met elkaar van gedachten gewisseld over vervanging van de F-16. In 2001 en 2008 waren er kandidatenvergelijkingen en op dit moment is er een actualisatie gaande. Over de opvolger van de F-16 zal een beslissing worden genomen op basis van een objectieve en valideerbare aanpak. We zijn nu bezig met een heel zorgvuldige afweging. Ik acht de motie meer dan overbodig en wil haar van harte ontraden.

De voorzitter:

Dank u wel. Daarmee is een einde gekomen aan de beraadslaging.

De beraadslaging wordt gesloten.

De voorzitter:

We zullen vanavond nog over de motie stemmen.

De vergadering wordt van 21.36 uur tot 22.05 uur geschorst.

De voorzitter:

Ik verzoek alle leden die de presentielijst nog niet hebben getekend, dit alsnog te doen. Iedereen die de lijst wel heeft getekend, verzoek ik plaats te nemen.

We gaan stemmen. Het is een lange en ingewikkelde stemmingslijst. Een aantal leden wil vooraf nog wat zeggen. Als eerste geef ik het woord aan de heer Duisenberg.

De heer Duisenberg (VVD):

Voorzitter. De heer Rog en ik willen het amendement-Duisenberg/Rog op stuk nr. 20, vermeld bij agendapunt nr. 5, intrekken.

De voorzitter:

Het amendement-Duisenberg/Rog (33519, nr. 20) is ingetrokken.

Ik stel vast dat daarmee wordt ingestemd.

Het woord is aan de heer Klein.

De heer Klein (50PLUS):

De motie die ik heb ingediend op stuk nr. 409, bij agendapunt 19, wil ik aanhouden.

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Klein stel ik voor, zijn motie (29984, nr. 409) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.