Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 80, item 20

20 Stemmingen kwaliteit hoger onderwijs

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en enkele andere wetten in verband met de uitvoering van diverse maatregelen, aangekondigd in de Strategische Agenda Hoger onderwijs, Onderzoek en Wetenschap (Wet Kwaliteit in verscheidenheid hoger onderwijs) ( 33519 ),

en over:

 • - de motie-Beertema over handhaving van de binariteit in de titulatuur (33519, nr. 28);

 • - de motie-Beertema over selectie aan de poort bij pabo's en lerarenopleidingen (33519, nr. 29);

 • - de motie-Rog over maximering van het instellingsgeld (33519, nr. 30);

 • - de motie-Mohandis over uitstel van de inwerkingtreding van de collegegelddifferentiatie (33519, nr. 32);

 • - de motie-Mohandis over de evaluatie van de collegegeldtarieven voor de tweede studie (33519, nr. 33);

 • - de motie-Van Meenen over collegegelddifferentiatie na het sociaal leenstelsel (33519, nr. 35);

 • - de motie-Van Meenen over de mogelijkheden van extra bekostiging (33519, nr. 36);

 • - de motie-Duisenberg over de term "university of applied science" (33519, nr. 37);

 • - de motie-Jasper van Dijk over afzien van het experiment met promotiestudenten (33519, nr. 38);

 • - de motie-Schouten over betere integratie van schakelprogramma's in hbo-bacheloropleidingen (33519, nr. 39);

 • - de motie-Schouten over de problemen bij basis- en tussenjaren (33519, nr. 40).

(Zie vergadering van 23 april 2013.)

De voorzitter:

Het amendement-Rog (stuk nr.16) is ingetrokken.

Ik stel vast dat daarmee wordt ingestemd.

Aangezien de motie-Duisenberg (33519, nr. 37) is ingetrokken, maakt zij geen onderwerp van behandeling meer uit.

Aangezien de motie-Rog (33519, nr. 30) is ingetrokken, maakt zij geen onderwerp van behandeling meer uit.

Op verzoek van mevrouw Schouten stel ik voor, haar motie (33519, nr. 40) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

De motie-Mohandis (33519, nr. 33) is in die zin gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden Mohandis en Rog. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 46, was nr. 33 (33519).

De motie-Van Meenen (33519, nr. 36) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende het belang van excellentie;

overwegende dat excellentie geld kost;

verzoekt de regering, een verkenning te starten naar de mogelijkheden van extra bekostiging dan wel differentiatie binnen de bekostiging van opleidingen met een excellent keurmerk, in samenhang met het lopende onderzoek naar aanleiding van de motie-Lucas (31288, nr. 211),

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 47, was nr. 36 (33519).

De motie-Schouten (33519, nr. 39) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het wetsvoorstel Kwaliteit in verscheidenheid het tarief voor schakelprogramma's tot 30 ECTS beperkt tot een proportioneel deel van het wettelijk collegegeld, maar dat deze premasters op dit moment meestal langer zijn dan 30 studiepunten (ECTS);

overwegende dat schakelprogramma's van groot belang zijn voor hbo-studenten die willen instromen in een wo-master;

van mening dat in de nabije toekomst het verder integreren van (delen van) schakelprogramma's in hbo-bacheloropleidingen een oplossing kan zijn om tot programma's van 30 ECTS te komen;

verzoekt de regering, in overleg te treden met instellingen en studentenorganisaties om te bevorderen dat schakelprogramma's bij voorkeur geïntegreerd worden in de bacheloropleiding en studenten goed voor te lichten over de aanwezigheid van een (ingebed) schakelprogramma;

verzoekt de regering tevens, in het komende jaar te onderzoeken in welke mate schakelprogramma's ingebed in de bacheloropleiding voorkomen en wat op dit gebied goede praktijken zijn, en de resultaten van dat onderzoek onder de aandacht te brengen bij de instellingen, en hierover in het najaar van 2014 te rapporteren aan de Kamer,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 48, was nr. 39 (33519).

Ik stel vast dat wij nu over de gewijzigde moties kunnen stemmen.

De heer Van Meenen verzoekt om eerst te stemmen over de motie op stuk nr. 35, alvorens te stemmen over de motie op stuk nr. 32.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Duisenberg (stuk nr. 42, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de VVD en 50PLUS voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit gewijzigde amendement de overige op stuk nr. 42 voorkomende gewijzigde amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd.

In stemming komt het amendement-Beertema (stuk nr. 18, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, 50PLUS, de SP en de PvdD voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit amendement de overige op stuk nr. 18 voorkomende amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Rog (stuk nr. 26).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de VVD, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van 50PLUS ertegen, zodat het is aangenomen.

In stemming komt het mamendement-Van Meenen/Jasper van Dijk (stuk nr. 13).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

In stemming komt het nader gewijzigde amendement-Klaver (stuk nr. 45).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA en de PvdD voor dit nader gewijzigde amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

De heer Rog (CDA):

Voorzitter. De fractie van het CDA wil geacht worden, voor het nader gewijzigde amendement-Klaver op stuk nr. 45 gestemd te hebben.

De voorzitter:

Ik had de uitslag al vastgesteld, maar het had niet uitgemaakt. In de Handelingen wordt vastgelegd dat uw partij geacht wil worden voor te hebben gestemd.

In stemming komt het amendement-Schouten/Klaver (stuk nr. 31).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de ChristenUnie, 50PLUS, D66, GroenLinks en de PvdD voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Duisenberg/Mohandis (stuk nr. 27, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de VVD, 50PLUS, D66 en de PvdA voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Ik stel vast dat door de aanneming van dit gewijzigde amendement het andere op stuk nr. 27 voorkomende gewijzigde amendement als aangenomen kan worden beschouwd.

In stemming komt het amendement-Rog (stuk nr. 21).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de SGP, het CDA, 50PLUS, D66 en de PvdD voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

In stemming komt het amendement-Schouten/Jasper van Dijk (stuk nr. 25).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, 50PLUS, GroenLinks, de PvdD en de SP voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

In stemming komt het amendement-Jasper van Dijk (stuk nr. 24).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, de PvdD en de SP voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

In stemming komt het amendement-Van Meenen/Jasper van Dijk (stuk nr. 15).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de ChristenUnie, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Van Meenen/Jasper van Dijk (stuk nr. 34).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, het CDA, de ChristenUnie, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de PvdD en de SP voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Mevrouw Van Tongeren (GroenLinks):

Voorzitter. Ik weet niet precies hoe ik dit moet aanvragen. Bij de stemming over het nader gewijzigde amendement-Klaver op stuk nr. 45 heeft de CDA-fractie haar stem hersteld voordat u doorging naar de volgende stemming en dan telt het mee. Volgens mijn telling is het amendement dan aangenomen.

De voorzitter:

De uitslag was 74–76 en volgens mij is het dan verworpen.

In stemming komt het gewijzigde amendement-Bisschop (stuk nr. 17) tot het invoegen van onderdeel IIIA.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de SGP, 50PLUS, de PvdD en de SP voor dit gewijzigde amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

In stemming komt het wetsvoorstel, zoals op onderdelen gewijzigd door de aanneming van het amendement-Rog (stuk nr. 26), de gewijzigde amendementen-Duisenberg/Mohandis (stuk nrs. 27, I en II) en het gewijzigde amendement-Van Meenen/Jasper van Dijk (stuk nr. 34).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de VVD, 50PLUS, D66 en de PvdA voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Meenen (33519, nr. 35).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, het CDA, de ChristenUnie, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Beertema (33519, nr. 28).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, 50PLUS, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Beertema (33519, nr. 29).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, 50PLUS en D66 voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Mohandis (33519, nr. 32).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, het CDA, de ChristenUnie, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Mohandis/Rog (33519, nr. 46, was nr. 33).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de VVD, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA en de PvdD voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

De heer Jasper van Dijk (SP):

Voorzitter. De SP was wel vóór de motie op stuk nr. 33.

De voorzitter:

De motie op stuk nr. 33 was aangenomen en blijft hierdoor aangenomen. De heer Jasper van Dijk krijgt een aantekening in de Handelingen. U hebt er zelf om gevraagd, mijnheer Van Dijk. De SP wordt geacht voor deze motie te hebben gestemd.

In stemming komt de gewijzigde motie-Van Meenen (33519, nr. 47, was nr. 36).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SGP, het CDA, de ChristenUnie, 50PLUS, D66, de PvdA, de PvdD en de SP voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Jasper van Dijk (33519, nr. 38).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Schouten (33519, nr. 48, was nr. 39).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, de VVD, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA en de PvdD voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.