Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 80, item 18

18 Stemmingen EU-voorstel maritieme richtlijn

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met de brief van de vaste commissie voor Europese Zaken over een subsidiariteitstoets inzake het EU-voorstel voor een richtlijn tot vaststelling van een kader voor maritieme ruimtelijke ordening en geïntegreerd kustbeheer (COM (2013) 133) ( 33601, nr. 2 ).

De voorzitter:

Ik stel voor, conform het voorstel van de vaste commissie voor Europese Zaken te besluiten en in te stemmen met de brief aan de Voorzitter van de Europese Commissie onder de aantekening dat de fractie van D66 geacht wenst te worden, tegen het voorstel te hebben gestemd.

Daartoe wordt besloten.