Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 80, item 22

22 Stemmingen winstcijfers zorgverzekeraars/ziekenhuisfinanciering

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over winstcijfers zorgverzekeraars/ziekenhuisfinanciering,

te weten:

  • - de motie-Leijten over een wettelijke mogelijkheid tot afroming (29689, nr. 431);

  • - de motie-Leijten over onderzoek naar de acquisitiekosten (29689, nr. 432);

  • - de motie-Leijten over vereenvoudiging van de bekostiging van ziekenhuizen (29689, nr. 433);

  • - de motie-Klever over een daling van de basispremie (29689, nr. 434);

  • - de motie-Bruins Slot over verbetering van de solvabiliteitspositie (29689, nr. 435).

(Zie vergadering van 24 april 2013.)

De voorzitter:

De motie-Bruins Slot (29689, nr. 435) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat zorgverzekeraars over 1,5 miljard winst hebben gemaakt;

constaterende dat de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van mening is dat de winst van zorgverzekeraars terug moet naar de premiebetaler;

constaterende dat de minister verwacht dat een deel van de winst echter wordt gebruikt om de solvabiliteitspositie van verzekeraars te vergroten in verband met de voorgenomen overheveling van taken uit de langdurige zorg;

verzoekt de regering, te berekenen hoe groot het bedrag is waarmee zorgverzekeraars hun solvabiliteitspositie moeten verbeteren in verband met de overdracht van taken uit de langdurige zorg naar de Zorgverzekeringswet, en de Kamer hierover zo spoedig mogelijk over te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 436, was nr. 435 (29689).

Op verzoek van mevrouw Bruins Slot stel ik voor, haar motie (29689, nr. 436, was nr. 35) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Leijten (29689, nr. 431).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Leijten (29689, nr. 432).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, het CDA, 50PLUS, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Leijten (29689, nr. 433).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de ChristenUnie, 50PLUS, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Klever (29689, nr. 434).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.