Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 71, item 6

6 Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden

De voorzitter:

Ik stel voor, toe te voegen aan de agenda:

 • - het wetsvoorstel Wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten in verband met versterking van het bestuur bij pensioenfondsen en enige andere wijzigingen (Wet versterking bestuur pensioenfondsen) (33 182);

 • - het wetsvoorstel Wet inzake houdbare financiën van de collectieve sector (Wet houdbare overheidsfinanciën) (33 416);

 • - het wetsvoorstel Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de uitbreiding van de gronden voor voorlopige hechtenis (33 360);

 • - het wetsvoorstel Wijziging van de Wet inrichting landelijk gebied (decentralisatie investeringsbudget) (33 441);

 • - het wetsvoorstel Wijziging van de gemeentelijke indeling in een deel van de provincie Fryslân (33 496);

 • - het wetsvoorstel Samenvoeging van de gemeenten Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnswoude (33 482);

 • - het wetsvoorstel Regels met betrekking tot het gebruik van de Friese taal in het bestuurlijk verkeer en in het rechtsverkeer (Wet gebruik Friese taal) (33 335);

 • - het wetsvoorstel Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wijzigingswet kinderopvang 2013) (33 538).

Ik stel voor, dinsdag aanstaande te stemmen over de aangehouden motie-Van Gerven (31 389, nr. 122) en over de brief van de vaste commissie voor Europese Zaken inzake de beëindiging van het parlementair behandelvoorbehoud bij de richtlijn Tabaksproducten (33 522, nr. 3).

Ik stel voor, de volgende stukken van de stand van werkzaamheden af te voeren: 29 984-389; 21501-33-400; 29 984-394; 32 404-62; 23 645-522; 32 404-57; 32 404-56; 29 893-143; 32 404-61; 29 984-392; 29 984-388; 29 984-387; 29 984-384; 31 066-151; 31 066-148; 31 066-147; 31 066-154; 31 066-149; 31 066-155; 31 311-91; 33 000-IXB-30; 31 066-156; 31 980-82; 30 952-103; 30 982-9; 2013Z06516; 33 566-3; 2013Z05516; 31 066-157; 22 112-1583; 33 400-XIII-138; 32 637-52; 26 991-343; 31 497-90; 31 497-93; 31 497-91; 31 289-129; 27 923-139; 27 923-145; 31 524-150; 27 923-148; 27 923-149; 27 923-141; 27 923-147; 33 400-VIII-128; 31 511-10; 27 923-142; 27 923-150; 27 923-144; 27 923-151; 27 923-146; 31 524-113; 2013Z06170; 22 660-53; 22 660-52; 33 469-1; 2013Z03991; 2013Z02293; 2013Z02376; 2013Z02364; 2013Z01741; 2013Z00299; 2013Z00281; 2013Z00280; 2011Z08587; 2012Z20428.

Op verzoek van een aantal leden stel ik voor, enkele door hen ingediende moties opnieuw aan te houden. Dit betekent dat de in artikel 69, tweede lid, van het Reglement van Orde genoemde termijn van twee maanden voor de volgende moties opnieuw gaat lopen:

Ik stel voor, toe te voegen aan de agenda:

 • - het VAO Passend onderwijs naar aanleiding van een algemeen overleg gehouden op 3 april, met als eerste spreker mevrouw Ypma van de Partij van de Arbeid;

 • - het VAO Eerste monitorrapportage (voormalige) commissie Onderzoek naar seksueel misbruik van minderjarigen in de Rooms-Katholieke Kerk naar aanleiding van een algemeen overleg gehouden op 3 april, met als eerste spreker de heer Van der Steur van de VVD;

 • - het VAO Reclassering naar aanleiding van een algemeen overleg gehouden op 3 april met als eerste spreker de heer Van der Steur van de VVD;

 • - het VAO Leefomgeving naar aanleiding van een algemeen overleg gehouden op 3 april met als eerste spreker de heer De Graaf van de PVV;

 • - het VAO Aanpak jeugdwerkloosheid naar aanleiding van een algemeen overleg gehouden op 3 april met als eerste spreker mevrouw Karabulut van de SP.

Overeenkomstig de voorstellen van de voorzitter wordt besloten.

De voorzitter:

Het woord is aan mevrouw Leijten.

Mevrouw Leijten (SP):

Voorzitter. Sinds gisteravond ongeveer 22.00 uur zoemt het van de berichten dat er een akkoord zou zijn over de vermogensinkomensbijtelling en de aanpassing daarop. Eerst was er sprake van enkele partijen die daaraan deel zouden nemen. Later vielen er partijen af. Er zou gemeld zijn dat mensen met letselschadecompensatie en met pgb's uitgesloten zouden worden. Er zou een regeling getroffen worden voor chronisch zieken. Ik vind dat de Kamer optimaal geïnformeerd moet worden als er een akkoord ligt. Ik doe daarom het verzoek, mede namens het CDA, de PVV, GroenLinks, de Partij voor de Dieren en 50PLUS, om het akkoord – als dat er is – naar de Kamer te sturen. Daaraan moet de volgende informatie worden toegevoegd. Welke scenario's zijn er besproken? Om welke aantallen mensen gaat het? Om welk bedrag gaat het? Welke dekking is er gevonden voor de aanpassingen? Waarom is er gesproken met de genoemde partijen en niet met andere partijen? Ik verzoek, deze informatie te ontvangen voordat het debat hierover vanmiddag om 16.00 uur begint.

De voorzitter:

Kunt u nogmaals alle partijen opnoemen namens welke u dat debat aanvraagt?

Mevrouw Leijten (SP):

Ik vraag niet om een debat, maar om het akkoord en om informatie. Ik doe mijn verzoek namens het CDA, de Partij voor de Vrijheid, GroenLinks, de Partij voor de Dieren en 50PLUS.

De voorzitter:

Mevrouw Agema, het verzoek is ook namens uw partij gedaan. Hebt u een aanvulling?

Mevrouw Agema (PVV):

Dat klopt, voorzitter. Dat lijkt me duidelijk. Ik wil er graag het volgende aan toevoegen. Als we die brief niet binnen tweeënhalf uur kunnen krijgen, stel ik voor om ons debat om te ruilen met het debat dat om 21.00 uur gepland staat.

Mevrouw Bergkamp (D66):

Namens D66 steun ik het verzoek. Wij zijn ook benieuwd of er een akkoord is.

De heer Otwin van Dijk (PvdA):

Namens de Partij van de Arbeid geef ik ook steun aan het verzoek. Als er namelijk een deal zou zijn, ga ik ervan uit dat mijn partij daarbij betrokken zou zijn. Voor zover ik weet, is er gewoon normaal parlementair verkeer geweest. Het lijkt mij prima om dat al dan niet in een brief bevestigd te krijgen. Ik geef dus steun aan het verzoek van mevrouw Leijten.

Mevrouw Keijzer (CDA):

Ik ben wat in verwarring, want zowel mevrouw Bergkamp van D66 als de heer Van Dijk van de PvdA wil de informatie ook hebben. Zij hebben echter allebei breed de media te woord gestaan en verteld dat er een deal is. Ik ben dus volledig in verwarring. Het lijkt mij sowieso goed om mee te gaan met wat mevrouw Agema voorstelt, namelijk om het debat vanavond om 21.00 uur te voeren als de informatie niet op tijd kan komen. Het wordt mij nu steeds onduidelijker. We hebben het wel over zeer kwetsbare mensen, die heel hoge eigen bijdragen moeten betalen.

De heer Van 't Wout (VVD):

Ik heb ook allerlei andere partijen dingen in de media horen roepen. Dat gebeurt wel vaker voor een debat. Ik ben buitengewoon benieuwd naar een brief van het kabinet over dit onderwerp. Als er namelijk een deal zou zijn, dan ben ik daar zeer in geïnteresseerd.

De heer Dijkgraaf (SGP):

Wij stonden niet op het lijstje dat zonet genoemd werd. Dat zou doen vermoeden dat wij wel weten dat er een deal is, maar dat is niet het geval. Wij zijn dus ook zeer benieuwd naar een brief.

De voorzitter:

Mevrouw Leijten, ik stel voor om het stenogram van dit gedeelte van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Mevrouw Leijten (SP):

Ik wil graag nog een aanvulling geven, namelijk welke scenario's op tafel liggen. Door de regeringspartijen is breed gezegd dat bepaalde groepen uitgezonderd zullen worden. Regeringspartijen zeggen dat soort dingen nooit groot in de media zonder dat zij weten dat het kan en zonder dat er een dekking voor is. Zij zeggen zoiets dus niet zonder dat er cijfers bekend zijn en bekend is om welke aantallen mensen het gaat. Ook al wordt er een schimmenspel gespeeld, deal of geen deal, akkoord of geen akkoord, ik verwacht wel dat wij op een gelijke manier geïnformeerd worden als de regeringspartijen. Er zijn vele Kamervragen gesteld in voorbereiding op het debat van vandaag. In de antwoorden daarop heeft de staatssecretaris telkens aangegeven dat er geen aanpassingen nodig waren of dat hij nog niet zag welke aanpassingen. Als nu wel door regeringspartijen wordt gezegd dat het kan, dan moet de regering ons die informatie doen toekomen. Als dat niet voor 16.00 uur kan, ga ik mee met het voorstel van mevrouw Agema. Het lijkt me echter dat het voor 16.00 uur kan, want de regeringspartijen kunnen immers op televisie reageren.

De voorzitter:

Ik stel nogmaals voor om dit gedeelte van het stenogram door te geleiden naar het kabinet. Mocht de brief er om 16.00 uur niet zijn, dan kunt u altijd een nieuwe regeling van werkzaamheden aanvragen om te verzoeken, het debat te verdagen.

Mevrouw Agema (PVV):

Ik wil graag nog de mening van de overige fracties horen over het voorstel om de twee debatten eventueel om te ruilen. Het zijn namelijk twee debatten die we allebei graag vandaag willen voeren.

De voorzitter:

Nee, we doen niet aan "als, dan". Ik heb voorgesteld om te doen wat de Kamer verzoekt, namelijk dat de regering voor 16.00 uur een brief stuurt. Ik neem aan dat dit gaat gebeuren. Als er dan geen brief binnen is, vinden we elkaar hier om 16.00 uur weer voor een nieuwe regeling van werkzaamheden om te bekijken hoe we verder gaan. Dat is de ordentelijke manier om het te doen. Zo doen we het ook altijd als er onduidelijkheid is over een brief.

Mevrouw Agema (PVV):

Mijn zorg is dat een van beide debatten van de agenda verdwijnt.

De voorzitter:

Nee, dat gaat niet gebeuren. Maar eerlijk gezegd gaat een meerderheid van de Kamer daarover.

Overeenkomstig het voorstel van de voorzitter wordt besloten.

De voorzitter:

Het woord is aan de heer Schouw van D66.

De heer Schouw (D66):

Voorzitter. Vanmorgen werden we wakker met een heel treurige mededeling, tenminste degenen die het Financieele Dagblad opensloegen: "Overheid klust bij ten koste van het bedrijfsleven." Dat kan nooit de bedoeling zijn. Daarom heeft de D66-fractie behoefte aan een debat met de minister voor Wonen en Rijksdienst over het ongewenst uitdijen van de overheid.

Mevrouw Agnes Mulder (CDA):

Wij steunen dit verzoek. Wij willen graag dat minister Kamp van Economische Zaken ook bij dit debat aanwezig is, want het gaat ook hem aan.

De heer Dijkgraaf (SGP):

Steun voor het verzoek. Ik zou graag voor het debat een brief hebben.

De heer Van der Linde (VVD):

Dit is een belangrijk en relevant onderwerp. Wat ons betreft, is een brief voorlopig voldoende. Daarna kunnen wij verder kijken.

De voorzitter:

Geen steun voor het debat, begrijp ik.

Mevrouw Mei Li Vos (PvdA):

Ik wil voorlopig ook nog geen debat, want ik heb meer informatie nodig. Ik ben vooral benieuwd hoeveel klachten er bij de NMa zijn geweest van het bedrijfsleven, want daarover gaat dit. Als de brief komt, wil ik graag ook informatie over het aantal klachten.

Mevrouw Voortman (GroenLinks):

Steun van GroenLinks.

De voorzitter:

Voor de brief en het debat, dus.

De heer Klein (50PLUS):

Steun voor de brief en het debat. Misschien is het goed om in de brief een overzicht te geven van diensten die de afgelopen jaren geprivatiseerd zijn en nu in feite weer aan het vervetten zijn. Ook steun voor het verzoek om de minister van Economische Zaken erbij te betrekken.

Mevrouw Leijten (SP):

Steun voor de brief, voor het debat en voor het verzoek van het CDA om minister Kamp ook uit te nodigen.

De voorzitter:

U hebt brede steun voor een brief, maar geen steun voor een debat, mijnheer Schouw.

De heer Schouw (D66):

Die steun voor het debat verloopt weer via de bekende scheidslijn en dat is jammer. Laten wij inderdaad minister Kamp uitnodigen. Ook wil ik de twee vragen van de collega's erbij betrekken: kan de minister de klachten die zijn ingediend bij de NMa en het overzicht van diensten opnemen in de brief meenemen?

Ik ga het als volgt doen. Ik zet het verzoek om een plenair debat om in een verzoek om een dertigledendebat, maar ga ook proberen om te bekijken of wij een AO kunnen houden over die brief, zodra wij die hebben. Iedereen vindt het namelijk belangrijk om hierover te spreken.

De voorzitter:

Ik zal dit gedeelte van het stenogram doorgeleiden naar het kabinet. Het dertigledendebat met zowel de minister voor Wonen en Rijksdienst als de minister van Economische Zaken komt onder aan de lijst, met een spreektijd van drie minuten per fractie. Het zal gaan over het ongewenst uitdijen van de overheid. Wellicht gaat de Kamer hierover in een eerdere instantie al een AO houden. Dan wordt het misschien weer van het lijstje afgevoerd.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.