32 637 Bedrijfslevenbeleid

Nr. 52 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 8 maart 2013

Hierbij bied ik u ter informatie het rapport «Het Nederlandse agrocomplex 2012» aan1.

Dit onderzoek is uitgevoerd door het LEI, onderdeel van Wageningen UR, binnen het kader van het EZ programma Beleidsondersteunend Onderzoek.

Op 14 februari 2013 heeft het LEI het rapport gepubliceerd.

In het rapport komt onder andere naar voren dat de bijdrage van het totale agrocomplex aan de toegevoegde waarde en werkgelegenheid van de nationale economie 10% in 2010 bedraagt. Dit is een lichte stijging ten opzichte van 2005, na een periode van afnemende betekenis van het agrocomplex. Sinds 2005 blijft verduurzaming van het agrocomplex achter bij die van andere sectoren. Het handelssaldo van sectoren die tot het totale agrocomplex behoren, neemt tussen 2005 en 2010 met bijna 16% toe. Verder draagt export voor 65% bij aan het toegevoegde totale agrocomplex.

De staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer

Naar boven