31 497 Passend onderwijs

Nr. 90 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 4 juli 2012

In uw brief van 24 april 2012 verzoekt u mij de Kamer per brief te informeren over de richtlijnen en protocollen die scholen en samenwerkingsverbanden kunnen volgen met betrekking tot medisch handelen en de bijbehorende verantwoordelijkheden.

Het thema medisch handelen is niet nieuw voor scholen. Ook nu maken scholen afspraken met ouders over bijvoorbeeld het toedienen van medicijnen. Vooral scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs voor langdurig zieke kinderen of lichamelijk gehandicapte kinderen, waar onderwijs en zorg meer samenkomen, hebben afspraken met betrekking tot het medisch handelen vastgelegd in protocollen en richtlijnen. Regionale GGD’en adviseren scholen hierbij of ondersteunen bij het opstellen van een protocol.

De sectororganisaties hebben een referentiekader passend onderwijs ontwikkeld. Het referentiekader is het geheel aan werkwijzen en afspraken waarnaar schoolbesturen en samenwerkingsverbanden zich richten bij de nadere vormgeving van passend onderwijs. Bij brief van 7 december 2011 (Tweede kamer, vergaderjaar 2011–2012, 31 497, nr. 83) heb ik u het concept van het referentiekader passend onderwijs toegestuurd. In het referentiekader is het begrip basisondersteuning nader uitgewerkt. De basisondersteuning omvat de binnen een samenwerkingsverband afgesproken preventieve en lichte curatieve interventies die binnen de onderwijsondersteuningsstructuur van de school worden uitgevoerd. De sectororganisaties hebben vastgelegd dat hiertoe onder andere het opstellen van een protocol voor medisch handelen behoort.

Het algemene deel van het referentiekader passend onderwijs wordt op dit moment door de sectororganisaties uitgewerkt in een instrumentarium, bestaande uit handreikingen, richtlijnen en goede voorbeelden waar scholen, schoolbesturen en samenwerkingsverbanden hun voordeel mee kunnen doen. Protocollen, richtlijnen en goede voorbeelden ten aanzien van medisch handelen op school zullen deel uitmaken van dit instrumentarium. Hierbij wordt voortgebouwd op de protocollen en richtlijnen voor scholen die nu reeds beschikbaar zijn. De sectororganisaties stemmen het ontwikkelde instrumentarium af met GGD Nederland, vanwege de daar beschikbare deskundigheid en expertise. Door dit met GGD Nederland afgestemde instrumentarium op te nemen in het referentiekader, zal er meer uniformiteit ontstaan in de afspraken rond medisch handelen.

Bij de ontwikkeling van het instrumentarium wordt vanzelfsprekend rekening gehouden met de wet BIG (Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg). Deze wet voorziet in een juridisch kader voor het verrichten van handelingen op het gebied van de individuele gezondheidszorg en kan ook toegepast worden binnen de context van het onderwijs.

De sectororganisaties verwachten dat het in afstemming met GGD Nederland, ontwikkelde instrumentarium voor het medisch handelen, in de eerste helft van 2013 beschikbaar komt. Dit wordt dan via de websites van de sectororganisaties en via www.passendonderwijs.nl beschikbaar gesteld.

Conform uw verzoek heb ik deze brief afgestemd met mijn collega van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J. M. van Bijsterveldt-Vliegenthart

Naar boven