32 404 Programma hoogfrequent spoorvervoer

Nr. 61 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 11 december 2012

Tijdens het Algemeen Overleg op 23 januari 2008 (Kamerstuk 22 026/29 893, nr. 278) is toegezegd de Tweede Kamer twee maal per jaar te informeren over de voortgang van de spoorambities voor de korte en middellange termijn. De korte termijn maatregelen zijn opgenomen in het Actieplan «Groei op het Spoor». De middellange termijn maatregelen maken onderdeel uit van het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS), inclusief OV SAAL. Bijgaand treft u de achtste voortgangsrapportage (VGR-8) aan1. In die rapportage wordt verslag gedaan over de periode 1 april 2012 tot 1 oktober 2012.

In deze brief geef ik een korte inleiding op de VGR-8. Vervolgens meld ik de stand van zaken van de behandeling van de zienswijze van de gemeente Haaren op de ontwerp Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) voor het traject Meteren-Boxtel. Hiermee kom ik tegemoet aan het verzoek van Kamerlid Leegte tijdens de procedurevergadering van 7 november jl.

PHS

De afgelopen verslagperiode zijn de Notities Reikwijdte en Detailniveau (NRD) van Rijswijk-Delft Zuid en de goederenroutering Oost-Nederland vastgesteld. Ook is de ontwerp NRD Meteren-Boxtel gepubliceerd. De studies die benodigd zijn om te komen tot een beschikkingsaanvraag door ProRail voor realisatie van Doorstroomstation Utrecht zijn afgerond. Daarnaast zijn de goederenstudies afgerond, waarover u op 12 juli 2012 bent geïnformeerd (Kamerstuk 32 404, nr. 57).

Zoals bekend wordt het hele pakket van spoorprojecten en -programma’s in het kader van de Lange Termijn Spooragenda herijkt op basis van de bijdrage aan de doelstellingen en het beschikbare budgettaire kader. Daarvan maakt de ambitie om op termijn hoogfrequent te gaan rijden deel uit en dat staat voor mij dan ook niet ter discussie. Ook het budget van het PHS staat niet ter discussie. De herijking zal circa een jaar in beslag nemen zoals aangegeven in de brief van 5 oktober 2012 over de Lange Termijn Spooragenda (Kamerstuk 29 984, nr. 313). De noodzaak tot uitrol van ERTMS en de per brief van 12 juli 2012 gepresenteerde nieuwe goederenprognoses kunnen van invloed zijn op de programmering van PHS-maatregelen. Dit zal betekenen dat in de loop van 2013 mogelijke wijzigingen (op onderdelen) in het maatregelpakket van PHS bekend zullen worden. Het werk aan PHS en de voorbereidingen gaan ondertussen door, maar wel op onderdelen met lagere intensiteit. De relatie tussen ERTMS en PHS wordt intensief door mij bewaakt, gezien het besluit om bij projecten zoals PHS tijdig rekening te houden met de komst van ERTMS.

OV SAAL

In de afgelopen verslagperiode is ook gewerkt aan het actualiseren van de benodigde beslisinformatie voor een besluit over de invulling van de middellange termijn en een second opinion omtrent kort volgen (zie brief van 7 september 2012, kamerstuk 32 404, nr. 58). Ik ben voornemens in maart 2013 een besluit te nemen over de middellange termijn van OV SAAL.

Actieplan «Groei op het Spoor»

De voortgangsrapportage laat zien dat de uitvoering van de meeste maatregelen uit het Actieplan op koers ligt. Dit betekent dat vrijwel alle maatregelen in 2012 worden afgerond. Op deze manier worden reizigers gestimuleerd vaker de trein te gebruiken. Zoals gemeld in VGR-7 (Kamerstuk 32 404, nr. 56) zal een aantal maatregelen doorlopen in 2013 en 2014. Het gaat om de maatregelen «uitbreiden van P+R voorzieningen», «Mobiliteitsvouchers MKB», «Prettig wachten», en «Spitsmijden OV».

Voor «Mobiliteitsvouchers MKB» is vanuit het Programma Beter Benutten, bovenop de € 8 miljoen uit het Actieplan, € 1 miljoen ter beschikking gesteld. Van de mogelijkheden die het subsidieprogramma biedt, wordt goed gebruik gemaakt. De indientermijn wordt verlengd tot oktober 2013 om zo meer MKB-ers de kans te geven een aanvraag in te dienen. De ambitie uit het Actieplan ten aanzien van het uitbreiden van P+R voorzieningen is al bereikt. In overleg met decentrale overheden en NS is echter besloten deze maatregel tot 31 december 2013 voort te zetten op basis van co-financiering. Financiering vanuit IenM vindt plaats uit het resterende budget (€ 14,2 miljoen) dat binnen het Actieplan voor deze maatregel is gereserveerd .

In de eerste helft van 2012 heeft NS een totale vervoergroei gerealiseerd van 1,4% ten opzichte van de eerste helft van 2011. De groei op het hoofdrailnet van begin 2012 bestaat vooral uit extra reizen met de studentenkaart.

Zienswijze gemeente Haaren op ontwerp NRD Meteren-Boxtel

Op 6 september 2012 is de ontwerp NRD Meteren-Boxtel gepubliceerd en ter inzage gelegd. In deze notitie worden de reikwijdte (welke milieueffecten moeten worden onderzocht en in welk gebied) en het detailniveau van het m.e.r.-onderzoek vastgelegd. Belangstellenden konden in de periode 6 september tot en met 10 oktober 2012 een zienswijze op de ontwerp NRD indienen. In totaal zijn er 5010 zienswijzen ingediend, waarvan 136 uniek. Momenteel worden alle zienswijzen, waaronder die van de gemeente Haaren, behandeld en voorzien van een reactie. Alle reacties worden opgenomen in een Nota van Antwoord (NvA). De definitieve NRD en de NvA worden begin 2013 gepubliceerd.

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer

Naar boven