21 501-33 Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie

Nr. 400 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 20 december 2012

Met genoegen stuur ik u een afschrift van het op 20 december 2012 getekende kader capaciteitstoewijzing voor de spoorgoederencorridors (hierna: kader) Antwerpen/Rotterdam – Genua en de corridor Rotterdam-Antwerpen – Luxemburg- Lyon/Basel). Het kader treft u in bijlage 1 aan.1 Ondertekenaars van het kader zijn de Ministers van België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Luxemburg en de staatssecretaris van Nederland, terwijl de Europese Commissie aanwezig was als waarnemer. Zwitserland kan het kader formeel niet tekenen omdat er nog geen akkoord is tussen Zwitserland en de Europese Commissie over omzetting van de goederencorridorverordening 913/2010/EU (hierna: de verordening) in Zwitserland. Zwitserland heeft een brief gestuurd waarin de steun wordt uitgesproken over dit kader en waarin wordt geschetst hoe ook Zwitserland dit kader gaat toepassen. Op basis van dit kader wordt per spoorgoederencorridor een zogenaamde «one stop shop» ingericht voor het aanvragen van internationale treinpaden door spoorgoederenvervoerders.

Tevens wordt in bijlage 2 bij deze brief voor de genoemde corridors en de corridor Rotterdam/Antwerpen/ Warschau – Kaunas de voortgang geschetst.2 Deze brief is een vervolg op de brief aan de Tweede Kamer van 17 november 2011 (Kamerstuk 21 501-33 nr 346).

Het kader geeft in hoofdlijnen weer hoe het internationale capaciteitsmanagement op de spoorgoederencorridors wordt ingericht na invoering van de verordening. De verordening verplicht de lidstaten een dergelijk kader op te stellen. Toepassing van het kader is ingevolge de verordening bindend omdat het is vastgesteld door de gezamenlijke ministers vertegenwoordigd in de Raad van Bestuur van de corridors 1 en 2. Aan de Europese Commissie is gevraagd het kader te publiceren in het publicatieblad van de Europese Unie. De verordening bepaalt dat voor ieder van de corridors een one stop shop dient te worden ingericht die aanvragen van vervoerders voor internationale treinpaden over de gehele corridor kan behandelen. De gezamenlijke infrastructuurbeheerders van de corridor dragen gepreconstrueerde treinpaden en kwalitatieve reservecapaciteit over aan de corridor one stop shop.

In het kader worden onder andere regels gesteld over de transparantie en procedures van de aanvragen van internationale treinpaden op de spoorgoederencorridors en worden prioriteitsregels gesteld indien er meerdere aanvragen zijn voor dezelfde treinpaden die door de corridor one stop shop worden aangeboden. Met dit kader wordt een belangrijke basis gelegd voor versterkte coördinatie voor toekennen van internationale treinpaden voor het goederenvervoer. Dit is een belangrijke wens vanuit de internationaal opererende sector. Het is tevens in lijn met de in de Structuurvisie Infrastructuur en Milieu aangegeven wens om groei van het goederenvervoer zo veel mogelijk via het spoor (en overigens ook de binnenvaart) op te vangen. Hierdoor kan er een betere benutting van het totale infrastructurele netwerk ontstaan. Ook wordt een belangrijke basis gelegd voor een consistente toepassing in thans 2 corridors en in de toekomst mogelijk voor alle Europese corridors. De corridor one stop shop zal overigens zichzelf moeten bewijzen; gebruik van de corridor one stop shop is niet verplicht voor vervoerders, vervoerders kunnen ook capaciteit aanvragen bij nationale infrastructuurbeheerders. Voor een nadere toelichting op het kader en de vervolgstappen verwijs ik u naar bijlage 2.

De betrokken infrastructuurbeheerders kunnen zich vinden in het voorliggende kader capaciteitstoewijzing spoorgoederencorridors. De nationale infrastructuurbeheerders zullen de relevante bepalingen opnemen in de jaarlijkse netverklaringen en in het conform de verordening jaarlijks te publiceren corridor informatie document.

De toepassing van dit kader en een eerlijke verdeling van de treinpaden wordt tevens bevorderd door de verklaring van de gezamenlijke toezichthouders (waaronder NMa) op 26 oktober 2012 aan de gezamenlijke ministeries dat zij de regels van dit kader steunen. Omdat de corridor one stop shops internationaal zullen functioneren is een vorm van internationaal toezicht wenselijk. De betrokken toezichthouders bereiden een raamwerk voor waarin het internationale toezicht op de corridor one stop shops wordt verhelderd. Als algemeen principe wordt gehanteerd dat vervoerders klachten kunnen indienen bij ieder van de betrokken toezichthouders. Indien er een sanctie moet worden opgelegd aan de corridor one stop shop is alleen de toezichthouder van het land waarin de corridor one stop shop is gevestigd daartoe bevoegd.

In het Besluit capaciteitsverdeling hoofdspoorweginfrastructuur zal een verwijzing worden opgenomen naar de verordening 913/2010/EC die aanvullende regels stelt aan het proces van capaciteitstoewijzing voor het internationale spoorgoederenvervoer op de corridor. De verordening en het kader vullen met name het proces van capaciteitsmanagement aan maar doen geen uitspraken over de omvang van de toe te kennen capaciteit aan de corridor one stop shops. De infrastructuurbeheerders van de corridors voeren momenteel transport markststudies uit naar de te verwachten vraag naar treinpaden voor het internationale spoorgoederenvervoer op de corridor. Naast de uitkomsten van deze studies zullen de infrastructuurbeheerders ook rekening houden met de andere verkeerssoorten waaronder het personenvervoer. Op deze wijze wordt vooraf rekening gehouden met de toe te kennen capaciteit op de corridors voor het onder andere personenvervoer en het nationaal goederenvervoer.

Met het tekenen van het kader capaciteitsmanagement spoorgoederencorridors is een belangrijke stap gezet voor verbeterde bediening van de internationale spoorgoederenmarkt. De komende maanden zal de implementatie door de infrastructuurbeheerders plaatsvinden.

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer

X Noot
2

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer

Naar boven