33 400 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2013

Nr. 128 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 13 februari 2013

U heeft om een reactie gevraagd op de door u ontvangen brief van de secretaris van het Platform Vakinhoudelijke Verenigingen Voortgezet Onderwijs (Platform VVVO). In deze brief verzoekt de secretaris om erkenning van het nut van het Platform VVVO en om het beschikbaar stellen van middelen om de kerntaken uit te kunnen blijven voeren. In dit verband is relevant dat de subsidie aan het Platform VVVO per 2013 is stopgezet na een stapsgewijze afbouw in 2011 en 2012.

Onderstaand mijn reactie op de brief van het Platform VVVO.

In het kader van de herziening subsidiebeleid onderwijssubsidies is in 2011 besloten tot afbouw van subsidieverstrekkingen die niet primair tot de taken behoren van het onderwijs.

Wel ontvangt de Onderwijscoöperatie ten behoeve van haar activiteiten rechtstreeks subsidie van OCW onder meer vanwege de beleidsprioriteit registerleraar.nl. Aangezien het Platform VVVO actief participeert in de activiteiten van de Onderwijscoöperatie bestaat voor leden van het Platform VVVO langs die weg wel de mogelijkheid om een bijdrage te ontvangen in de gemaakte kosten.

Mede gelet op de nieuwe subsidie taakstelling van het huidige kabinet zie ik geen mogelijkheid om voor het Platform VVVO middelen vrij te maken.

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker

Naar boven