31 066 Belastingdienst

Nr. 156 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 15 maart 2013

Bij brief van 18 januari jl. heeft de vaste commissie van Financiën mij verzocht uw Kamer te informeren over de stand van zaken van de huisvesting van de Belastingdienst. Ten opzichte van de laatste keer dat ik met uw Kamer over dit onderwerp sprak, valt er feitelijk geen nieuws te melden.

Zoals bekend zal de Minister voor Wonen & Rijksdienst (W&R) zgn. masterplannen opstellen voor elke provincie met beslissingen over de toekomstige huisvestingslocaties van Rijksdiensten, waaronder de Belastingdienst.

Naar aanleiding van het Kamerdebat op 22 maart 2012 over de sluiting van de Belastingdienst in Emmen en Venlo1 heeft de minister van BZK (nu minister voor W&R) toegezegd de Kamer op reguliere basis te informeren door middel van voortgangsrapportages. In december 2012 heeft de Kamer een voortgangsrapportage2 ontvangen. De minister voor W&R heeft toegezegd dat de Kamer medio 2013 alle masterplannen zal ontvangen.

Op 22 maart 2012 heb ik in dat debat aangegeven dat ik als hoofdlijn wil aansluiten bij de masterplannen, doch dat we mogelijk niet in alle gevallen daarop kunnen wachten in verband met (opzegtermijnen van) aflopende huurcontracten.

Mocht besluitvorming over de masterplannen onverhoopt langer duren dan nu gepland, zal ik wel bij panden waarbij de termijn expireert een aantal stappen moeten zetten. Dat geldt voor panden die expireren medio 2014. Die stappen betreffen de komende periode dan slechts voorbereidende handelingen en zeker geen onomkeerbare besluiten. Zodra het een majeur finaal besluit betreft zal ik conform mijn eerdere toezegging uw Kamer informeren.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

De staatssecretaris van Financiën, F.H.H. Weekers


X Noot
1

Handelingen II, 2011/12, nr. 67, item 10, blz. 69–94

X Noot
2

Kamerstukken II 2012/13, 31 490, nr. 101

Naar boven