22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie

Nr. 1583 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 18 maart 2013

Hierbij stuur ik uw Kamer een afschrift van de kabinetsreactie op het «Groenboek inzake een geïntegreerde markt van pakketbestellingen voor de groei van de elektronische handel in de EU», zoals die naar de Europese Commissie is verzonden1. Op 4 februari 2013 heb ik de concept-kabinetsreactie naar uw Kamer verzonden voor voorhang (Kamerstuk 22 112, nr. 1564), de definitieve kabinetsreactie zoals verzonden aan de Europese Commissie is ongewijzigd.

De minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer

Naar boven