18 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen

Brieven regering

Aanbieding 23ste Voortgangsrapportage Zandmaas en Grensmaas – 18 106-217

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 29 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Informatie over de twee aanvullende EU-begrotingen voor het jaar 2013 – 21501-03-67

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem – 2 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitstel toezending Nationaal Hervormingsprogramma 2013 – 21501-20-779

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp – 28 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voornemen tot het sluiten van een uitvoeringsverdrag inzake Wijziging van een aantal reglementen behorende bij de op 20 maart 1958 te Genève tot stand gekomen VN-ECE-Overeenkomst betreffende het aannemen van eenvormige goedkeuringsvoorwaarden en de wederzijdse erkenning van goedkeuring van uitrustingsstukken en onderdelen van motorrijtuigen – 23 908-(R1519)-109

minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans – 2 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanbieding Jaarverslag 2012 van de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek – 27 428-243

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers – 2 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Stranding zeezoogdieren – 28 286-623

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma – 28 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek van de pluimveesector inzake een ophok- of afschermplicht – 28 807-156

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma – 29 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Implementatie advies van de Gezondheidsraad inzake ADHD – 29 398-366

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 29 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Nulmeting van de omvang van de werkelijke restschuld op eigen woningen – 29 453-304

minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok – 29 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek van het lid Agema n.a.v. het bericht dat Wmo-geld wordt ingezet om openbaar groen te herstellen – 29 538-145

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn – 27 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op motie van de leden Dijkhoff en Marcouch (29 628, nr. 364) over outlawbikers werkzaam binnen domein veiligheid en justitie – 29 628-375

minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten – 29 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Rapportage over de brand- en rookmeldingen in de schipholtunnel – 29 893-144

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld – 2 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Ontbrekende gegevens m.b.t. de WOPT-lijst over 2011 – 30 111-61

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk – 11 februari 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beleidskeuzes Swung 2 (herziening geluidwetgeving) – 32 252-52

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld – 28 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Informatie over het onderzoek naar parallelle gemeenschappen in Nederland – 32 824-20

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher – 29 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Kabinetsreactie op het signalement van de Gezondheidsraad De invloed van stikstof op de gezondheid – 33 037-49

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld – 28 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Informatie over het tijdpad van de aangekondigde nota van wijziging inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Meststoffenwet (invoering stelsel verantwoorde mestafzet) – 33 322-10

staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma – 2 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Nadere informatie over het pakket van investeringen in infrastructuur in 2014 – 33 400-A-52

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus – 28 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

April notificatie over EMU-saldo en EMU-schuld – 33 400-IX-13

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem – 2 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanbieding Hoofdlijnenbrief SLOA 2014–2015 – 33 400-VIII-131

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker – 29 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beleidsreactie op de evaluatie van de islam- en imamopleidingen in Nederland – 33 400-VIII-132

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker – 2 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Vervolg subsidieregeling tweede graden hbo en wo – 33 400-VIII-133

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker – 27 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Een verplichte bijdrage van veroordeelden aan de slachtofferzorg – 33 552-3

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven – 29 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op de motie van de leden Heerma en van Weyenberg (33 400-XV, nr. 42) en de motie van het lid Karabulut (33 400 XV, nr. 79) over het in beeld brengen stapelingseffecten maatregelen regeerakkoord – 33 566-13

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher – 29 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Brief van lid/fractie/commissie

Brief van de voorzitter van de cie EU-Zaken inzake de beëindiging van het parlementair behandelvoorbehoud bij het EU-voorstel voor een herziening van de richtlijn Tabaksproducten COM (2012) 788 – 33 522-3

voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken, R.W. Knops – 3 april 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voordrachten en benoemingen

Benoemingsprocedure nieuw lid College van Toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (CTivd) – 33 596

minister van Algemene Zaken, M. (Mark) Rutte – 29 maart 2013

Rondgezonden en gepubliceerd.

Naar boven