27 923 Werken in het onderwijs

Nr. 139 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 1 mei 2012

Hierbij bied ik u het bestuursakkoord Beroepsgroep Leraren 2012–2015 aan dat ik heb afgesloten met de Onderwijscoöperatie1.

Met dit akkoord spreken de overheid en de Onderwijscoöperatie de gezamenlijke ambitie uit om te komen tot versterking van de kwaliteit van het onderwijs in Nederland. Deze ambitie wordt geconcretiseerd in drie hoofdthema’s; (1) bekwaamheid, (2) professionele ruimte en (3) communicatie, status en imago van het beroep.

De in de Onderwijscoöperatie vertegenwoordigde onderwijsvakorganisaties hebben tevens zitting in allerlei andere organen en zijn bij verscheidene overleggen betrokken om de leraar te vertegenwoordigen. Door de vorming van de Onderwijscoöperatie is er een nieuwe situatie ontstaan. Werkgevers en werknemers hebben gezamenlijk geconstateerd dat deze nieuwe situatie de komende periode om een verduidelijking en uitwerking vraagt.

Dit bestuursakkoord hangt samen met de bestuursakkoorden die de Minister en ik eind 2011/begin 2012 met de Sectorraden hebben gesloten. De doelen in de akkoorden komen overeen of versterken elkaar. Zowel werkgevers als werknemers in het onderwijs gaan in afstemming, ieder vanuit de eigen rol en de eigen verantwoordelijkheden, aan de realisatie van die doelen werken. Ik zal partijen daarop blijven aanspreken.

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, H. Zijlstra


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Naar boven