14 Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden

De voorzitter:

Ik geef als eerste spreker het woord aan mevrouw Leijten van de SP met een verzoek.

Mevrouw Leijten (SP):

Voorzitter. Om 13.30 uur deed ik het volgende verzoek: welke scenario's zijn er besproken, om welke aantallen mensen gaat het, om welke bedragen gaat het, welke dekking is er gevonden voor de aanpassingen en waarom is gesproken met genoemde partijen en niet met de andere partijen? Ik deed dit verzoek namens het CDA, de PVV, GroenLinks, de Partij voor de Dieren en 50PLUS. Wij kregen een antwoordje "er is geen deal". Dat was geen antwoord op de vragen en daarom hielden wij vast.

Zes uur later, bij de aanvang van het debat, kwam de informatie er wel. Er ligt een behoorlijk uitgewerkt plan. Het debat dat wij vanmiddag gevoerd hebben, is een soort poppenkast geworden waarin partijen met informatievoorsprong het via een interruptiedebatje op een een-tweetje hadden kunnen gooien en mooie sier hadden kunnen maken.

Ik had die informatie willen hebben. Dan had ik in mijn inbreng in eerste termijn kunnen zeggen dat er gelukkig oplossingen zijn en had ik de mensen ermee kunnen feliciteren dat de vermogensinkomensbijtelling werd verzacht. Nu hebben we het over de procedure, over de informatievoorziening van de Kamer en over de positie van de staatssecretaris.

Daarom lijkt het mij verstandig om het debat over de vermogensinkomensbijtelling nu niet verder te voeren. Laten alle partijen de informatie tot zich nemen. Dan kunnen wij kijken of we misschien nog tegenvoorstellen kunnen doen en kunnen wij de volgende week het debat op inhoud verder voeren, zonder politieke spelletjes. Om die reden is mijn verzoek om nu niet door te gaan met het debat over de vermogensinkomensbijtelling in de AWBZ.

De voorzitter:

Is er iemand die wil reageren op dit verzoek?

Mevrouw Keijzer (CDA):

Voorzitter. Dit debat is heel erg belangrijk voor een heleboel mensen, mensen die allemaal veel meer eigen bijdrage moeten betalen dan wij hier gedacht en zij zelf verwacht hadden. Ik heb het stuk voor mij liggen en daarin staat dat het voorstel is om de extra vrijstelling voor verstandelijk gehandicapten met € 10.000 te verhogen. Een ander voorstel is dat daar waar geld niet in huizen vastzit het CAK in individuele situaties een belangenafweging zal maken over eventueel uitstel van betaling. Er zit ook nog een voorstel in voor de pgb-houders, maar we moeten even bezien wat de effecten daarvan zijn.

Het is allemaal onduidelijk. Laten we deze mensen alsjeblieft recht doen en met elkaar hierover nadenken en kijken of dit echt de oplossing is die wij met elkaar zoeken en of dit de weg is die wij met elkaar moeten bewandelen.

Ik ben het van harte eens met het voorstel van mevrouw Leijten en ik hoop ook zeer dat de fracties van de PvdA en van de VVD daarmee willen instemmen.

De heer Krol (50PLUS):

Als we de mensen die het betreft recht willen doen, hebben we geen andere keuze dan het debat nu uit te stellen en het na zorgvuldig nadenken volgende week te voeren.

De heer Van 't Wout (VVD):

Voorzitter. Ik heb in de schorsing voldoende tijd gehad om ook de twaalf vragen van het CDA nog even tot mij te nemen. Dat geeft mij voldoende ruimte om het debat gewoon te voeren.

De voorzitter:

Geen steun voor het verzoek.

De heer Otwin van Dijk (PvdA):

Namens de PvdA ook geen steun voor uitstel. In de schriftelijke informatie staan ook de onderwerpen die de afgelopen maanden steeds de revue hebben gepasseerd. Het is in die zin ook die informatie die wij nodig hebben om het debat met elkaar te kunnen voeren. Mijn voorstel is om niet in deze procedure te blijven hangen, maar het debat vanavond nog te voeren voor al die mensen voor wie wij deze oplossingen willen zoeken.

De voorzitter:

Ook geen steun voor het verzoek.

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Er ligt een goede notitie. De inhoud daarvan is zojuist door de vertegenwoordiger van het CDA naar voren gebracht. Volgens mij is het een ambtelijke notitie die veel aanknopingspunten biedt om vanavond met elkaar het debat te voeren. De notitie biedt ook veel goede aanknopingspunten om tot een oplossing te komen voor de mensen in het land. Daarvoor zijn we hier en daarom wil ik vanavond nog dit debat voeren.

De voorzitter:

Geen steun voor het verzoek. Mijnheer Van der Staaij?

De heer Van der Staaij (SGP):

De SGP wil dolgraag het inhoudelijke debat gaan voeren. De notitie is daarbij behulpzaam. Wat ons betreft, gaan wij zo snel mogelijk door met de inhoud.

Mevrouw Bergkamp (D66):

Wij steunen het voorstel om het debat uit te stellen niet. Wij hebben laten zien dat wij inhoudelijk heel dicht bij elkaar zitten. Laten wij voor die mensen waar het echt om gaat dit debat gaan voeren. Wij hebben de notitie kunnen bestuderen, dus geen steun voor het verzoek.

Mevrouw Voortman (GroenLinks):

Ik neem het de staatssecretaris behoorlijk kwalijk dat hij op het laatste moment met achttien pagina's informatie komt die hij vanmiddag om 14.00 uur ook had kunnen sturen. Omdat ik wil dat mensen snel duidelijkheid krijgen, kan ik deze informatie echter snel verwerken.

De voorzitter:

Geen steun voor het verzoek.

Mevrouw Agema (PVV):

Ik sluit mij aan bij alle verontwaardiging die hier vandaag is geuit. Het is echt een vertoning geworden. Ik schaam mij daarvoor. Ik vind het niet te geloven dat wij na een hele dag gezeur ineens de informatie wel kunnen krijgen. Ik vind het ook vervelend voor de mensen die op uitsluitsel wachten. Ons voorstel om het helemaal terug te draaien, zal het vast niet meer halen, maar er hangt wat verlichting in de lucht. Dat heeft mij doen besluiten om mee te gaan met mijn collega's die de behandeling willen afmaken.

De voorzitter:

Mevrouw Leijten, u hebt geen steun voor uw verzoek.

Mevrouw Leijten (SP):

Dan zit ik nog met een ander probleem. De vragen die de SP-fractie in de dinerpauze heeft mogen stellen, zijn niet beantwoord; dus nog steeds is niet alle informatie beschikbaar. Ik zou graag willen weten wat de mogelijke meeropbrengsten zullen zijn van de vermogensinkomensbijtelling waarover wordt gesproken op pagina 1 van de notitie. Ook wil ik per omgaande weten welke fracties deze notitie wel hebben gekregen en welke niet. Die vraag is om 13.30 uur al gesteld en nu moeten wij het onderste uit de kan krijgen qua informatie. Er is hier namelijk door mensen in het debat gezegd dat zij er geen kennis van hadden terwijl er wel een notitie lag. Ik vind het goed om te weten hoe die situatie precies zit. Wij zullen in de toekomst nog vaak situaties meemaken van wel of geen deal van de oppositie en de coalitie, omdat de situatie in de Eerste Kamer is zoals die is. Als dit echter de wijze van omgaan is met de partijen die niet worden betrokken bij mogelijke deals en zo op informatieachterstand staan, doen wij onszelf geen recht als volksvertegenwoordigers.

De voorzitter:

Normaal zou ik zeggen dat ik dit gedeelte van het stenogram zal doorgeleiden. Omdat de staatssecretaris straks verder gaat met zijn beantwoording, ga ik ervan uit dat hij de vragen die mevrouw Leijten nog heeft in zijn beantwoording zal meenemen.

Mevrouw Bergkamp (D66):

Ik wil even bevestigen dat ik het voorstel van mevrouw Leijten steun. Er zijn veel insinuaties, dus ik vind het heel goed dat mevrouw Leijten die vraag stelt, zodat er duidelijkheid geboden kan worden en zodat wij snel kunnen komen tot de inhoud.

De voorzitter:

Dank voor de toevoeging. Daarvoor geldt hetzelfde, namelijk dat de staatssecretaris daarop in zijn beantwoording kan reageren.

Dan gaan wij naar het tweede punt dat is aangemeld voor de regeling van werkzaamheden. Ik geef het woord aan de heer Van Klaveren.

De heer Van Klaveren (PVV):

Voorzitter. Nu dit debat lijkt door te gaan en wij hier waarschijnlijk nog een uur of langer staan, verzoekt de PVV om uitstel van het historische Marokkanendebat. Wij vinden dat dit niet op zo'n laat tijdstip achteraf kan worden gevoerd. Het is een superbelangrijk debat en wij willen dat graag op een rustige, nette manier voeren. Daarom vragen wij om uitstel.

Mevrouw Karabulut (SP):

Niet alleen ik, maar heel Nederland zit in grote spanning met fish and chips op de bank op dit debat te wachten. Ik zou graag willen dat wij dat debat, al is het wat later op de avond, gewoon voeren.

De heer Dijkgraaf (SGP):

Het hangt er natuurlijk van af hoe lang het gaat duren. Gezien het tempo van de Kamer op dit dossier denk ik dat het vrijdagmiddag wordt voordat het andere debat kan plaatsvinden. Wij steunen het verzoek.

De heer Heerma (CDA):

De CDA-fractie wil het debat gewoon vanavond voeren.

De heer Azmani (VVD):

Ik ben voorbereid, dus wat mij betreft voeren wij het debat gewoon vanavond.

De heer Otwin van Dijk (PvdA):

Dat geldt ook voor de PvdA.

De heer Van Weyenberg (D66):

Ook de D66-fractie ziet ernaar uit om vanavond te debatteren.

De voorzitter:

Ik heb een tussenvoorstel. Ik hoor dat er onvoldoende steun is voor het verzoek van de heer Van Klaveren. Ik zie dat wij ook nog drie VAO's op de agenda hebben staan. Wellicht is het handig om het debat af te maken waartoe zojuist is besloten. Het andere debat, waarvan de meerderheid van de Kamer heeft uitgesproken dat op de agenda te willen houden, kan ook gewoon doorgaan. Ik stel voor dat wij de drie VAO's volgende week inplannen. Daarmee komen we tegemoet aan de vrees van de heer Dijkgraaf dat we dat niet om drie uur 's nachts nog hoeven te doen. We kunnen dan de twee debatten voeren en daar is een ruime meerderheid voor.

De heer Van Klaveren (PVV):

Ik gaf net al aan dat ik vind dat we dat niet moeten doen. Het is al erg laat en de kans dat het nog veel later wordt, is vrij groot. Dit is een essentieel en historisch debat en wij vinden dat dit debat op een normaal tijdstip moet worden gevoerd. Ik vraag hierbij, onder verwijzing naar artikel 70, dan ook om een hoofdelijke stemming over mijn ordevoorstel.

De voorzitter:

Een moment. U hebt het recht om daarom te vragen. Ik zal zo reageren, maar ik moet daarover even overleggen.

Ik stel voor, het debat over de AWBZ, zoals eerder besloten, te hervatten en aan het eind van dat debat een hoofdelijke stemming te houden over het voorstel van de heer Van Klaveren. Kunt u daarmee instemmen?

Mevrouw Leijten (SP):

Dan komen we in de situatie dat je dat debat met een hoofdelijke stemming afdwingt. Ik had dat ook kunnen doen bij het debat over de vermogensinkomensbijtelling. Ik doe een beroep op de PVV-fractie om zich neer te leggen bij de meerderheid, zoals ik dat zojuist ook heb gedaan. Ik wilde dat debat om heel gegronde redenen uitstellen. Dat is niet gelukt en het werd overigens ook niet door de PVV-fractie gesteund. Het lijkt me echt onzin om nu met hoofdelijke stemmingen te gaan zwaaien. Dan kunnen we echt alles platleggen.

De voorzitter:

Ik heb een voorstel gedaan en omdat daarop verder niemand heeft gereageerd, neem ik aan dat u het daarmee eens bent.

Mevrouw Venrooy-van Ark (VVD):

Ik steun de woorden van mevrouw Leijten.

De heer Otwin van Dijk (PvdA):

Ik steun die ook.

De voorzitter:

Ik wijs u erop dat volgens het Reglement van Orde Kamerleden mogen vragen om een hoofdelijke stemming. Wij kunnen dat niet blokkeren. Het enige wat ik kan doen, is de tijd geven om die stemming te organiseren. Dat was ook mijn voorstel.

Mevrouw Venrooy-van Ark (VVD):

Ik steun de oproep van mevrouw Leijten aan de PVV-fractie, temeer daar zij net in dezelfde situatie zat en haar verzoek geen doorgang kon vinden. Ik vind het een zeer terechte en waardige oproep waar ik me van harte bij aansluit. Verder schik ik mij naar het Reglement van Orde.

De heer Van Klaveren (PVV):

In het Reglement van Orde, artikel 70, lid 1, staat dat er een hoofdelijke stemming plaatsvindt indien een lid daarom vraagt. Daar vragen wij om.

De voorzitter:

Ik handhaaf mijn voorstel om verder te gaan met het AWBZ-debat en aan het eind van dat debat te stemmen over het verzoek van de PVV-fractie.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.

De voorzitter:

Ik heropen de vergadering. Ik ben op zoek naar de staatssecretaris. Het is handig als hij erbij is!

Naar boven