21 501-32 Landbouw- en Visserijraad

Nr. 681 MOTIE VAN DE LEDEN OUWEHAND EN VAN GERVEN

Voorgesteld 24 januari 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de beoordeling van de EFSA aantoont dat zaadbehandelingen met de onderzochte neonicotinoïden een groot risico vormen voor de gezondheid van bijen;

overwegende de cruciale rol van de bij voor onze voedselproductie en de biodiversiteit;

verzoekt de regering, zich in te zetten voor een Europees verbod op zaadbehandelingen met neonicotinoïden;

verzoekt de regering tevens, wanneer een Europees verbod niet op korte termijn haalbaar is, per direct de Nederlandse toelatingen van zaadbehandeling met neonicotinoïden in te trekken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand

Van Gerven

Naar boven