Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2001 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (27753).

(Zie vergadering van heden.)

De artikelen 1 t/m 6 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Van Gijzel/Crone (stuk nr. 5, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat dit amendement met algemene stemmen is aangenomen.

Ik stel vast dat door de aanneming van dit amendement het andere op stuk nr. 5 voorkomende amendement als aangenomen kan worden beschouwd.

De begrotingsstaten, zoals ze zijn gewijzigd door de aanneming van de amendementen-Van Gijzel/Crone (stuk nr. 5, I en II), worden zonder stemming aangenomen.

De beweegreden wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat dit wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.

Naar boven