Agenda

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaar
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016

Agenda opgesteld 29 januari 2016

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 2 februari

14.00 uur

Woensdag 3 februari

10.15 uur

Donderdag 4 februari

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over Groningen

De Voorzitter: mw. Klever wenst haar motie op stuk nr. 227 te wijzigen. De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

33 529, nr. 218

– de motie-Van Veldhoven c.s. over toekomstbestendige keuzes voor veilige scholen

33 529, nr. 219

– de motie-Van Veldhoven/Jan Vos over de vergoeding van de onkosten van scholen en ziekenhuizen

33 529, nr. 220

– de motie-Van Veldhoven/Jan Vos over de opzet van het onderzoeksprogramma naar de ondergrond

33 529, nr. 221

– de motie-Van Tongeren c.s. over de afhandeling van bestaande complexe gevallen

33 529, nr. 222

– de motie-Van Tongeren/Smaling over een verplichting om trillingsopnemers aan te brengen

33 529, nr. 223

– de motie-Van Tongeren over terugbrengen van het productieplafond onder de huidige 27 miljard kuub per jaar

33 529, nr. 224

– de motie-Dik-Faber c.s. over het zo snel mogelijk versterken van scholen en zorginstellingen

33 529, nr. 225

– de motie-Dik-Faber c.s. over een Brim-plusregeling voor het aardbevingsgebied

33 529, nr. 226

– de motie-Dik-Faber over Groningen als koploper op het gebied van schone energie

33 529, nr. 227 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Klever/Van Tongeren over het schrappen van het gebruik van de contourenkaart

33 529, nr. 228

– de motie-Klever over versnelde afbouw van de export van Groninger gas

33 529, nr. 229

– de motie-Klever over een uitkoopregeling voor woningen waarbij versteviging niet mogelijk is

33 529, nr. 230

– de motie-Smaling over het onafhankelijk beleggen van het onderzoek naar de gevolgen van gaswinning

33 529, nr. 231

– de motie-Smaling/Van Tongeren over een onafhankelijk en aanvullend meetnet

33 529, nr. 232

– de motie-Smaling over de verticale Peak Ground Acceleration

33 529, nr. 233

– de motie-Smaling over garant staan voor de extra kosten van toekomstbestendig bouwen

33 529, nr. 234

– de motie-Wassenberg over een scenario voor het verlagen van het gaswinningsplafond tot 12 miljard kubieke meter

33 529, nr. 235

– de motie-Wassenberg/Van Tongeren over het door NAM verstrekken van alle relevante informatie voor het wetenschappelijk onderzoek

33 529, nr. 236

– de motie-Wassenberg over een regeling voor huizenbezitters vergelijkbaar met de STEP

33 529, nr. 237

– de motie-Jan Vos/Van Tongeren over het brede begrip «schade door mijnbouwwerk»

33 529, nr. 238

– de motie-Jan Vos c.s. over een onderzoek naar versnelde afbouw van gasexportcontracten

33 529, nr. 239 (aangehouden)

– de motie-Agnes Mulder c.s. over een fonds voor langetermijnleningen met een relatief lage rente

33 529, nr. 240

– de motie-Agnes Mulder c.s. over dezelfde schadeafhandeling voor iedereen met schade door gaswinning

33 529, nr. 241

– de motie-Agnes Mulder c.s. over een gereguleerde inzet van de conversie- en opslagcapaciteit

33 529, nr. 242

– de motie-Bosman c.s. over behoud van de waardevermeerderingsregeling

Stemmingen

4. Stemmingen over: moties ingediend bij het dertigledendebat over de toestand van de natuur in Nederland

26 407, nr. 101

– de motie-Wassenberg over meer inzet van overheden om de natuur te beschermen

26 407, nr. 102

– de motie-Wassenberg/Koşer Kaya over het benutten van het Europees voorzitterschap om de evaluatie van het natuurbeleid hoog op de agenda te zetten

26 407, nr. 103

– de motie-Koşer Kaya/Wassenberg over een overzicht van alle maatregelen om de Europese natuurdoelen tijdig te halen

26 407, nr. 104

– de motie-Leenders over inzaaien van braakliggende terreinen met bijenvriendelijke gewassen

26 407, nr. 105

– de motie-Grashoff over intensiveren van het beleid gericht op biodiversiteit

26 407, nr. 106

– de motie-Van Gerven over in overleg met provincies aangeven van tussendoelstellingen

26 407, nr. 107

– de motie-Van Gerven over onderzoek naar de inzet van middelen

26 407, nr. 108 (aangehouden)

– de motie-Van Gerven over het verbieden van het gebruik van neonics

26 407, nr. 109

– de motie-Geurts over onderscheid maken in de mate van ecologisch kwetsbare gebieden

Stemmingen

5. Stemmingen in verband met:

34 395, nr. 1

Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken over de EU-voorstellen Circulaire economie (COM(2015) 614/2, COM(2015) 595, COM(2015) 596, COM(2015) 594, COM(2015) 593)

De Voorzitter: ik stel voor conform het advies van de vaste commissie voor Europese Zaken te besluiten en de regering te verzoeken voor de voorstellen een parlementair behandelvoorbehoud te laten vastleggen.

Stemming

6. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het VAO Basisregistratie personen (BRP) en paspoorten en reisdocumenten

25 764, nr. 95

– de motie-Koser Kaya c.s. over stoppen met de verstrekking van persoonsgegevens aan genootschappen op geestelijke grondslag

Stemming

7. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het debat over het Energieakkoord en de doelen voor duurzame energie en energiebesparing

30 196, nr. 262

– de motie-Van Tongeren over het niet aansluiten van nieuwbouw op het aardgasnet

Stemming

8. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het VAO Energie

30 196, nr. 378 (gewijzigd, was nr. 376)

– de gewijzigde motie-Jan Vos c.s. over het openstellen in de SDE+ van de bij- en meestook van biomassa

Stemming

9. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het wetgevingsoverleg over het onderdeel Water van de begroting van I&M voor het jaar 2016

34 300-J, nr. 24

– de motie-Jacobi/Hachchi over de problematiek van micro- en nanoplastics

Stemmingen

10. Stemmingen over: moties ingediend bij het dertigledendebat over de gevolgen van de stijging van de Nederlandse melkproductie

33 979, nr. 103

– de motie-Thieme over stoppen met het fokken van hoogproductieve koeien

33 979, nr. 104

– de motie-Thieme over kalveren voor onbepaalde tijd bij hun moeder laten

33 979, nr. 105

– de motie-Thieme over een verbod op antizuigmiddelen in de veehouderij

33 979, nr. 106

– de motie-Van Gerven over direct na de geboorte bij hun moeder weghalen van jonge kalfjes

Stemmingen

11. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over terugkerende Syriëgangers en over berichten over infiltratie door ISIS in de vluchtelingenketen

29 754, nr. 350

– de motie-Bontes over niet langer strafrechtelijk vervolgen van Jitse Akse

29 754, nr. 351

– de motie-Bontes over alles in het werk stellen om Jitse Akse te beschermen

29 754, nr. 352

– de motie-Bontes over snel mogelijk maken van administratieve detentie

29 754, nr. 353

– de motie-De Graaf/Fritsma over geen enkele asielzoeker meer toelaten

29 754, nr. 354

– de motie-De Graaf over uit zijn functie ontheffen van de burgemeester van Katwijk

29 754, nr. 355 (aangehouden)

– de motie-Van Toorenburg c.s. over in detentie nemen van teruggekeerde jihadgangers

29 754, nr. 356

– de motie-Öztürk over een actief communicatiebeleid om onterechte angstbeelden over vluchtelingen weg te nemen.

Stemmingen

12. Stemmingen over: moties ingediend bij het dertigledendebat over de koopkrachtontwikkeling voor ouderen

29 389, nr. 91

– de motie-Krol over een gelijke koopkrachtontwikkeling voor gepensioneerden

29 389, nr. 92

– de motie-Krol over voorstellen op Prinsjesdag voor de koopkrachtontwikkeling van gepensioneerden

29 389, nr. 93

– de motie-Krol over meenemen van de decentrale effecten in het algemene koopkrachtbeeld

29 389, nr. 94

– de motie-Ulenbelt over maatregelen in de begroting 2017 voor koopkrachtherstel van ouderen

29 389, nr. 95

– de motie-Ulenbelt over een hersteloperatie om kortingen op pensioenen te voorkomen

Stemmingen

13. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over het verslag van de commissie van onderzoek

34 340, nr. 4

– de motie-Bontes over het overdragen van het onderzoeksdossier aan de procureur-generaal bij de Hoge Raad

34 340, nr. 5

– de motie-Bontes over het onderzoek van de Rijksrecherche openbaar maken of vertrouwelijk ter inzage leggen

34 340, nr. 6

– de motie-Fritsma over vertrouwelijk ter inzage leggen van de namen die het OM in beeld had

34 340, nr. 7

– de motie-Tellegen c.s. over modernisering van de wetgeving rond de vervolging van ambtsdelicten

34 340, nr. 8

– de motie-Thieme over het opheffen van de commissie-stiekem

34 340, nr. 9

– de motie-Krol over schade voor het aanzien en de geloofwaardigheid van de politiek

34 340, nr. 10

– de motie-Houwers over een oproep aan de leden van de commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten om met niemand informatie te delen

34 340, nr. 11

– de motie-Kuzu over met terugwerkende kracht van toepassing laten zijn van vernieuwde wet- en regelgeving

Stemmingen

14. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de mishandeling van NS-personeel

28 642, nr. 67 (aangehouden)

– de motie-Madlener over terugkoppeling na geweldsincidenten

28 642, nr. 68

– de motie-Madlener over opnieuw invoeren van de spoorwegpolitie

28 642, nr. 69

– de motie-Smaling over een politiepost op Utrecht Centraal

28 642, nr. 70

– de motie-Van Helvert/Smaling over spoed maken met de integrale aanpak van de veiligheid van ov-personeel

28 642, nr. 71

– de motie-Van Helvert over een verkenning naar aanvullende bewapening van beveiligers

Stemmingen

15. Stemmingen in verband met:

34 234

Wijziging van de Tabakswet ter implementatie van Richtlijn 2014/40/EU, inzake de productie, de presentatie en de verkoop van tabaks- en aanverwante producten

34 234 (bijgewerkt t/m amendement nr. 17)

– artikel I, onderdeel A

– amendement Dik-Faber (13,I) (invoegen onderdeel Aa)

– onderdeel B

– amendement Bruins Slot/Volp (16)

– amendement Van Gerven (14)

– amendement Dik-Faber (11)

– onderdeel C

– onderdeel D

– amendement Dik-Faber (12)

– onderdeel E

– onderdeel F

– amendement Dik-Faber (13,II) (invoegen onderdeel Fa)

– onderdelen G t/m I

– amendement Dik-Faber (10)

– onderdeel J

– amendement Van Gerven (15,I) (invoegen onderdeel Ja)

– amendement Dik-Faber (9,I) (invoegen onderdeel Ja)

– onderdeel K

– amendement Ziengs/Van Vliet (17)

– onderdeel L

– onderdelen M t/m R

– artikel I

– amendement Van Gerven (15,II)

– artikel II

– artikelen III t/m V

– amendement Dik-Faber (9,II)

– artikel VI

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

16. Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van de Tabakswet

34 234, nr. 18

– de motie-Van Gerven over een verbod op tabaksverkoop via internet

34 234, nr. 19

– de motie-Van Gerven over 1% van de tabaksaccijnzen extra inzetten voor rookpreventie

34 234, nr. 20

– de motie-Van Gerven over een verplichte displayban als er geen convenant wordt gesloten

34 234, nr. 21 (aangehouden)

– de motie-Dik-Faber over rookruimtes alleen bestemmen voor roken

34 234, nr. 22

– de motie-Dik-Faber/Van Gerven over het tegengaan van «blurring» bij tabak

34 234, nr. 23

– de motie-Dik-Faber/Pia Dijkstra over verkorten van de overgangstermijn voor sigaretten en shagtabak met een kenmerkend aroma

34 234, nr. 24

– de motie-Volp over het convenant om een displayban in te voeren uiterlijk 1 juli afsluiten

34 234, nr. 25

– de motie-Volp/Bruins Slot over de AMvB voor nieuwe verpakkingen uiterlijk 1 oktober 2016 in werking stellen

34 234, nr. 26 (aangehouden)

– de motie-Volp/Bruins Slot over verplichte eerlijke standaardverpakkingen voor tabaksproducten

34 234, nr. 27

– de motie-Ziengs/Van Vliet over pijptabak uitzonderen van de verplichte gecombineerde gezondheidswaarschuwing

17. Debat over de toekomst van de CAO met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

18. Debat over de radargegevens van de MH17 met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

19. Dertigledendebat over illegale dierenhandel in Nederland met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

20. Dertigledendebat over de schuldenproblematiek bij huishoudens met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

21. Dertigledendebat over de invloed van de Fransen op de KLM met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

22. VAO Actieplan Bevolkingsdaling en krimp (AO d.d. 14/01) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

21 501-30, nr. 365

23. VSO Raad voor het concurrentievermogen met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

24. VAO Regeldruk bij nieuwe toetreders (AO d.d. 16/12) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

34 156

25. Voorstel van wet van het lid Schouten tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Huisvestingswet 2014 en de Woningwet (aanvulling van de opzeggingsgrond dringend eigen gebruik voor de tijdelijke huisvesting van jongeren) (voortzetting)

34 373

26. Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en enkele andere wetten in verband met het stellen van nadere huurmaatregelen tot verdere bevordering van de doorstroming op de huurmarkt (Wet doorstroming huurmarkt 2015)

34 251

27. Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met versterking van de bestuurskracht van onderwijsinstellingen (voortzetting)

34 233

28. Wijziging van de Zorgverzekeringswet met het oog op het opnemen van regels betreffende een Zvw-pgb

34 090

29. Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en de Wet op de economische delicten in verband met het gebruik van elektronische processtukken (digitale processtukken Strafvordering)

Langetermijnagenda

9, 10, 11 februari (week 6)

– VAO Cyber security (AO d.d. 20/01

– VAO Omgevingswet (AO d.d. 21/01)

– VAO Medicijntekorten in het algemeen en tekort aan Thyrax in het bijzonder (AO d.d. 26/01)

– VAO Familierechtelijke onderwerpen (AO d.d. 27/01)

– VAO Leven Lang Leren (AO d.d. 27/01)

– VAO Evaluatie van de Wet normering topinkomens (AO d.d. 27/01)

– VAO Noodhulp (AO d.d. 27/01)

– VAO Voedselzekerheid (AO d.d. 27/01)

33 987 (voorstel van wet van de leden Swinkels, Recourt en Van Oosten tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de Faillissementswet teneinde de omvang van de wettelijke gemeenschap van goederen te beperken)

33 506 (voorstel van wet van het lid Pia Dijkstra tot wijziging van de Wet op de orgaandonatie in verband met het opnemen van een actief donorregistratiesysteem)

34 098 (Wijziging van de Wet luchtvaart in verband met de invoering van een nieuw normen- en handhavingsstelsel voor de luchthaven Schiphol en enige andere wijzigingen)

34 009 (Rijkssanctiewet)

34 111 (Wijziging van de Gezondheidswet en de Wet op de jeugdzorg teneinde een mogelijkheid op te nemen tot openbaarmaking van informatie over de naleving en uitvoering van regelgeving, besluiten tot het opleggen van sancties daarbij inbegrepen)

34 129 (Wijziging van de Politiewet 2012 in verband met de inbedding van de Politieacademie in het nieuwe politiebestel)

33 959 (Voorstel van het lid Van der Staaij tot wijziging van het Reglement van Orde in verband met het introduceren van de mogelijkheid tot het overnemen van moties)

34 279 (Wijziging van de Wet langdurige zorg, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet)

34 288 (Wijziging van de Tijdelijke experimentenwet stembiljetten en centrale stemopneming voor experimenten met een nieuw stembiljet in het stemlokaal)

34 331 (Aanpassingswet studiefinanciering BES)

34 236 (Implementatie van richtlijn 2012/29/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten, en ter vervanging van Kaderbesluit 2001/220/JBZ (PbEU 2012, L 315))

34 292 (Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet handhaving consumentenbescherming en de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek ter implementatie van richtlijn nr. 2014/17/EU van het Europees Parlement en de Raad van 4 februari 2014 inzake kredietovereenkomsten voor consumenten met betrekking tot voor bewoning bestemde onroerende goederen en tot wijziging van de Richtlijnen 2008/48/EG en 2013/36/EU en Verordening (EU) nr. 1093/2010 (PbEU 2014, L 60/34))

16, 17, 18 februari (week 7)

– VAO Pensioenonderwerpen (AO d.d. 20/01)

34 159 (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met aanvulling van bepalingen over de verdachte, de raadsman en enkele dwangmiddelen)

34 157 (Implementatie van richtlijn nr. 2013/48/EU van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2013 betreffende het recht op toegang tot een advocaat in strafprocedures en in procedures ter uitvoering van een Europees aanhoudingsbevel en het recht om een derde op de hoogte te laten brengen vanaf de vrijheidsbeneming en om met derden en consulaire autoriteiten te communiceren tijdens de vrijheidsbeneming (PbEU L294))

34 329 (Wijziging van de Aanbestedingswet 2012 in verband met de implementatie van aanbestedingsrichtlijnen 2014/23/EU, 2014/24/EU en 2014/25/EU)

Krokusreces 2016: 19 t/m 29 februari (week 8)

1, 2, 3 maart 2016 (week 9)

34 086 (Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen) (re- en dupliek))

8, 9, 10 maart 2016 (week 10)

15, 16, 17 maart 2016 (week 11)

22, 23, 24 maart 2016 (week 12)

29, 30, 31 maart 2016 (week 13)

34 032 (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering tot vastlegging van het recht op bronbescherming bij vrije nieuwsgaring (bronbescherming in strafzaken))

5, 6, 7 april (week 14)

34 243 (Implementatiewet richtlijn collectief beheer)

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

– VAO Dataretentie en privacy (AO d.d. 25/03) (te agenderen na ontvangst van een toegezegde brief)

34 203 (Wijziging van de Zorgverzekeringswet en andere wetten in verband met de overgang van een aantal taken van het Zorginstituut Nederland naar het CAK)

33 325 (voorstel van wet van het lid Bosman; Wet regulering vestiging van Nederlanders van Aruba, Curaçao en Sint Maarten in Nederland) (antwoord eerste termijn + tweede termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

30 246 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen)

33 141 (Wijziging van de Wet van 7 juli 2010 tot wijziging van de Wet kinderopvang, de Wet op het onderwijstoezicht, de Wet op het primair onderwijs en enkele andere wetten in verband met wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid)

30 579 (voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting van het debat zal in overleg met de initiatiefnemer worden gepland)

32 328 (voorstel van wet van het lid Van Nieuwenhuizen tot wijziging van de Wet werk en bijstand teneinde de eis tot beheersing van de Nederlandse taal toe te voegen aan de wet)

31 045 (Initiatief-Koser Kaya; wijziging van de Wet arbeid en zorg i.v.m. de uitbreiding van de duur van het adoptieverlof bij interlandelijke adoptie) (voortzetting)

32 415 (R1915) (Rijksvisumwet)

31 362 (Initiatief-Van Tongeren; Wijz. Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

34 028, nr. 17 (Verslag van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven over het burgerinitiatief «Een pil teveel maakt nog geen crimineel»)

34 028, nr. 16 Verslag van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven over het burgerinitiatief «Een dier is geen ding»)

34 346, nr. 1 Burgerinitiatief «Ons Geld»

33 542 (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de regeling van het vastleggen en bewaren van kentekengegevens door de politie) (2e termijn) (Kamer wacht op brief van het kabinet over dataretentie)

33 587 (Initiatief-Kuiken; Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut) + 33 707 (Initiatief-Kuiken; Wet vaststelling parkeertarieven per minuut) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

32 334 (voorstel van wet van het lid Van Tongeren tot verandering in de Grondwet, strekkende tot invoering van de bevoegdheid tot toetsing van wetten aan een aantal bepalingen van de Grondwet door de rechter) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

33 328 (voorstel van wet van de leden Voortman en Schouw houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid)) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

33 757 (Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet griffierechten burgerlijke zaken en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met aanpassing van griffierechten) (commissie heeft nader verslag uitgebracht op 18 december)

34 106 (Wijziging van de Wet openbaarheid van bestuur in verband met aanvullingen ter voorkoming van misbruik) (2e termijn)

33 861 (Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enige andere wetten in verband met de uitbreiding van de mogelijkheden om ten aanzien van voor het leven benoemde rechterlijke ambtenaren disciplinaire maatregelen op te leggen en tevens andere maatregelen te treffen) (2e termijn)

33 980 (Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van toezicht, opsporing, naleving en handhaving)

33 989 (Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepaling inzake de onschendbaarheid van het brief-, telefoon- en telegraafgeheim)

34 091 (voorstel van wet van de leden Segers, Volp en Kooiman tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafrecht BES, houdende de invoering van de strafbaarstelling van misbruik van prostitué(e)s die slachtoffer van mensenhandel zijn (Wet strafbaarstelling misbruik prostitué(e)s die slachtoffer zijn van mensenhandel)) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

33 885 (Wijziging van de Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche)

34 158 (R2048) (Voorstel van Rijkswet van het lid Taverne tot wijziging van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen in verband met het laten vervallen van de mogelijkheid van stilzwijgende goedkeuring van verdragen met een ieder verbindende bepalingen)

33 852 (R2023) (Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap ter verlenging van de termijnen voor verlening van het Nederlanderschap en enige andere wijzigingen)

34 237 (R2054) ((Invoeringsrijkswet vereenvoudiging en digitalisering procesrecht en uitbreiding prejudiciële vragen)

Te agenderen debatten

1. Debat over de bescherming tegen bestrijdingsmiddelen (Ouwehand) (Minister VWS, Staatssecretaris EZ en Staatssecretaris I&M)

2. Debat over burgerparticipatie (Bergkamp) (Minister BZK, Staatssecretaris VWS en Staatssecretaris SZW)

3. Debat over het WRR rapport «Naar een voedselbeleid» (Klaver) (Staatssecretaris EZ en Minister VWS) (agenderen na ommekomst van het kabinetsstandpunt)

4. Debat over het bericht dat de metingen van stikstofdepositie op natuur veel lager zijn (Geurts) (Staatssecretaris I&M en Staatssecretaris EZ) (agenderen na ommekomst van een aantal rapporten die verschijnen rond de zomer)

5. Debat over de kritiek van Turkije op het Nederlandse integratiebeleid (De Roon) (Minister BuZa en Minister SZW)

6. Debat over matchfixing (Van Dekken) (Minister V&J)

7. Debat over meer investeringen in de veiligheidsketen (Pechtold) (Minister-President, Minister V&J)

8. Debat over de berichtgeving rond het intrekken van visa van imams (Segers) (Minister V&J, Minister SZW, Minister BuZa, Minister BZK)

9. Debat over het alcoholslot (Van Helvert) (Minister I&M, Minister V&J)

10. Debat over Nederlandse natuurregels bovenop Europese regelgeving (Rudmer Heerema) (Staatssecretaris EZ)

11. Debat over de groei van het aantal megastallen in Nederland (Klaver) (Staatssecretaris EZ)

12. Debat over de instroom van asielzoekers (Fritsma) (Staatssecretaris V&J)

13. Debat over de gevolgen van TTIP (Thieme) (Staatssecretaris EZ en Minister BuHa/OS)

14. Debat over de positie van postpakketbezorgers bij PostNL (Ulenbelt) (Minister SZW, Staatssecretaris Financiën)

15. Debat over het rapport van het CPB over langdurige werkloosheid (Krol) (Staatssecretaris SZW)

16. Debat over de levenslange gevangenisstraf (Helder) (Staatssecretaris V&J)

17. Debat over het bedrijf Foppen (Smaling) (Staatssecretaris EZ en Minister VWS)

18. Debat over arbeidsmarktdiscriminatie (Van Weyenberg) (Minister SZW)

19. Debat over het afblazen van de voorgenomen fusie tussen de Rotterdamse roc's Zadkine College en Albeda College (Jadnanansing) (Minister OCW)

20. Debat over de subsidieregelingen voor energiebesparing (Van Veldhoven) (Minister W&R)

21. Debat over de nieuwe informatie inzake Srebrenica (Ten Broeke) (Minister BuZa, Minister Defensie)

22. Debat over het kwaliteitskader gehandicaptenzorg (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

23. Debat over de situatie in de melkveehouderij (Smaling) (Staatssecretaris EZ)

24. Debat over ICT-problemen bij de Sociale Verzekeringsbank (Keijzer) (Staatssecretaris SZW)

25. Debat over het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid naar de ramp met de MH17 (Minister BuZa en Minister V&J, Minister-President en Staatssecretaris I&M)

26. Debat over mijnbouw (Minister EZ)

27. Debat over energie (Minister EZ)

28. Debat over de vijfde positie van Nederland in de mondiale concurrentie-index (Van Veen) (Minister EZ)

29. Debat over de kabinetsreactie op het IBO «Zelfstandigen zonder personeel» (Voortman) (Ministers SZW en EZ)

30. Debat over het rapport van de OESO over de aanpak van belastingontwijking (Groot) (Staatssecretaris Financiën en Minister V&J)

31. Debat over de problemen bij het CAK inzake de eigen bijdrage Wmo (Agema) (Staatssecretaris VWS)

32. Debat over de screening bij de politie (Segers) (Minister V&J)

33. Debat over overheden die steeds later rekeningen betalen (Graus) (Minister EZ)

34. Debat over de omgang met informatie door overheden (Voortman) (Staatssecretaris VWS en Minister BZK)

35. Debat over het faillissement van Meavita (Van Gerven) (Staatssecretaris en Minister VWS)

36. Debat over onregelmatigheden bij de CO2-uitstoot van auto’s van Volkswagen (Van Veldhoven) (Staatssecretaris en Minister I&M, Minister EZ, Staatssecretaris Financiën)

37. Debat over de invloed van bedrijfslobbies op wetgeving (Van Gerven) (Minister EZ)

38. Debat over het bericht dat het Slotervaartziekenhuis verdiende op de productie van heroïne (Bruins Slot) (Minister VWS)

39. Debat over het bericht dat ING en ABN Amro hebben meegeschreven aan de Wet fiscale aftrek coco’s (Grashoff) (Minister van Financiën)

40. Debat over het maatwerkdiploma (Siderius) (Staatssecretaris OCW)

41. Debat over het vonnis van de Raad van State inzake gaswinning (Van Tongeren) (Minister EZ)

42. Debat over bed, bad en brood (Voortman) (Staatssecretaris V&J)

43. Debat over de uitslag van de Venezolaanse verkiezingen en de gevolgen daarvan voor de Nederlandse relatie met Venezuela (Sjoerdsma) (Minister BuZa)

44. Debat over de nieuwe aanpak van huiselijk geweld (Bergkamp) (Staatssecretaris VWS)

45. Debat over de uitkomsten van de klimaattop in Parijs (Van Tongeren) (Staatssecretaris I&M)

46. Debat over weigering van zorg aan mensen die thuis willen sterven (Agema) (Staatssecretaris VWS)

47. Debat over de ongelijkheid in Nederland (Klaver) (Minister SZW, Staatssecretaris Financiën)

48. Debat over de reacties in het land ten aanzien van de opvang van vluchtelingen (Voortman) (Staatssecretaris V&J, Minister BZK)

49. Debat over de invloed van ultraorthodoxe moslims in moskeeën (Karabulut) (Minister SZW) (was een dertigledendebat, nr. 7)

50. Debat over kinderarbeid in Turkije (Van Veldhoven) (Minister BuHa-OS)

51. Debat over de incidenten bij kerncentrales in België (Van Tongeren) (Minister I&M)

52. Debat over een nader onderzoek door de commissie-Oosting (Segers) (Minister V&J)

53. Debat over de plannen van aanpak voor Curaçao en Sint-Maarten (Bosman) (Minister BZK)

54. Debat over het onderzoek naar statiegeld door de Wageningen Universiteit (Dik-Faber) (Staatssecretaris I&M)

55. Hoofdlijnendebat over het advies van het Platform Onderwijs2032

Te agenderen dertigledendebatten/ interpellaties

1. Dertigledendebat over de financiering van terrorisme vanuit Qatar (De Roon) (Minister BuZa)

2. Dertigledendebat over het bericht «Huisartsen spijkeren manifest op Ministerie VWS» (Leijten) (Minister VWS)

3. Dertigledendebat over de inkoop van dagbesteding (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

4. Dertigledendebat over leerlingen die geweigerd worden en noodgedwongen thuiszitten (Siderius) (Staatssecretaris OCW)

5. Dertigledendebat over de toezending van documenten inzake de EU-naheffing aan de Kamer (Omtzigt) (Minister Financiën)

6. Dertigledendebat over belangenverstrengeling van een arts met mogelijke gevolgen voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker (Van Gerven) (Minister VWS)

7. Dertigledendebat over wachttijden in de jeugdpsychiatrie (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

8. Dertigledendebat over de bonus voor de voormalige NS-topman (Van Veldhoven) (Minister Financiën)

9. Dertigledendebat over aangiftes bij de politie die niet worden onderzocht (Oskam) (Minister V&J)

10. Dertigledendebat over het gebruik van wapenolie PX-10 bij Defensie (Jasper van Dijk) (Minister Defensie)

11. Dertigledendebat over het integratiebeleid en de toename van asielaanvragen (Sjoerdsma) (Minister SZW)

12. Dertigledendebat over risico’s van hormoonverstorende chemicaliën (Ouwehand) (Staatssecretaris I&M)

13. Dertigledendebat over een patiëntenstop in de thuiszorg (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

14. Dertigledendebat over de inspanningen van de Nederlandse regering t.a.v. twee gedetineerden in het buitenland (Omtzigt) (Minister BuZa)

15. Dertigledendebat over het openbaar maken van declaraties door zorginstellingen (Kooiman) (Minister VWS)

16. Dertigledendebat over de deal van Starbucks met de Nederlandse fiscus (Merkies) (Minister Financiën)

17. Dertigledendebat over olieresten in voedsel (Dikkers) (Minister VWS)

18. Dertigledendebat over misstanden bij het Universitair Medisch Centrum Utrecht en de handelwijze van de IGZ (Van Gerven) (Minister VWS)

19. Dertigledendebat over het informeren van de Kamer over de Liborfraude (Merkies) (Minister Financiën)

20. Dertigledendebat over het bericht dat klimaatverandering leidt tot meer armoede (Van Tongeren) (Minister BuHa/Os, Staatssecretaris I&M)

21. Dertigledendebat over het duurzaam inkoopbeleid van de overheid (Van Veldhoven) (Staatssecretaris I&M, Minister EZ)

22. Dertigledendebat over de regeldruk in de zorg (Keijzer) (Minister en Staatssecretaris VWS)

23. Dertigledendebat over het sluiten van kolencentrales in Nederland (Van Tongeren) (Minister EZ)

24. Dertigledendebat over plannen om de mogelijkheden voor het PGB in te perken (Agema) (Staatssecretaris VWS)

25. Dertigledendebat over het totale EU-pakket aan maatregelen inzake de vluchtelingenproblematiek (Omtzigt) (Minister-President)

26. Dertigledendebat over het bericht dat asielzoekers alle tijd van de politie opslokken (Helder) (Minister V&J)

27. Dertigledendebat over verwarde huurders die voor overlast zorgen (Bashir) (Minister W&R, Minister VWS)

28. Dertigledendebat over de massa-executie in Saoedi-Arabië (Sjoerdsma) (Minister BuZa)

29. Dertigledendebat over werkdruk in het basisonderwijs (Siderius) (Staatssecretaris OC&W)

30. Dertigledendebat over het SER-advies over de peuteropvang (Siderius) (Minister SZW)

31. Dertigledendebat over de uitkomsten van een zorgenquête (Agema) (Staatssecretaris VWS)

Wetgevings- en notaoverleggen

Maandag 1 februari 2016 van 14.00 uur tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Economische Zaken over de initiatiefnota van de leden Agnes Mulder/Omtzigt over late betalingen: «Leverancierskrediet na 2 maanden niet langer gratis» (Kamerstuk 34 172)

Maandag 8 februari 2016 van 13.00 uur tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie over het wetsvoorstel tot wijziging van de Politiewet 2012 in verband met de inbedding van de Politieacademie in het nieuwe politiebestel (Kamerstuk 34 129)

Woensdag 2 maart 2016 van 10.00 uur tot 13.30 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

over de initiatiefnota van het lid Leijten: «Wmo 2015 in betere banen» (Kamerstuk 34 192)

Recesperiodes

Krokusreces 2016: vrijdag 19 februari t/m maandag 29 februari 2016

Meireces 2016: vrijdag 29 april t/m maandag 16 mei 2016

Koningsdag: woensdag 27 april 2016

Hemelvaart: donderdag 5 mei 2016

2e Pinksterdag: maandag 16 mei 2016

Zomerreces 2016: vrijdag 8 juli t/m maandag 5 september 2016

Herfstreces 2016: vrijdag 14 oktober t/m maandag 24 oktober 2016

Kerstreces 2016: vrijdag 23 december 2016 t/m maandag 16 januari 2017

Krokusreces 2017 (tevens verkiezingsreces): vrijdag 24 februari t/m maandag 20 maart 2017

Carnaval: 26 t/m 28 februari 2017

Verkiezingen Tweede Kamer: 15 maart 2017

Meireces 2017: vrijdag 21 april t/m maandag 8 mei 2017

Koningsdag: donderdag 27 april 2017

Hemelvaart: donderdag 25 mei 2017

2e Pinksterdag: maandag 5 juni 2017

Zomerreces 2017: vrijdag 7 juli t/m maandag 4 september 2017