Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201633529 nr. 225

33 529 Gaswinning

Nr. 225 MOTIE VAN HET LID DIK-FABER C.S.

Voorgesteld 26 januari 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de instandhouding van cultureel erfgoed in Groningen sterk onder druk staat als gevolg van de gaswinning, maar dat de NAM verplicht is om de kosten voor behoud en herstel van monumentaal erfgoed te betalen (motie-Dik-Faber c.s., 33 529, nr. 107);

overwegende dat een goede staat van onderhoud van de monumenten sterk bijdraagt aan het voorkómen van schade, zoals blijkt uit het onderzoek «Levende monumenten in een leefbare regio» van de RCE;

overwegende dat er een bestaande Brim-regeling is die eigenaren van monumenten ondersteunt bij het onderhoud van hun rijksmonument, waarbij het uitgangspunt is dat onderhoud sober en doelmatig plaatsvindt;

verzoekt de regering om, specifiek voor het aardbevingsgebied tot een Brim-plusregeling te komen, die gericht is op preventie om mijnbouwschade te voorkomen en waarbij particuliere eigenaren bij de uitvoering ondersteuning krijgen vanuit het Centrum Veilig Wonen of de Nationaal Coördinator Groningen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dik-Faber

Van Tongeren

Van Veldhoven

Dijkgraaf