25 764 Reisdocumenten

Nr. 95 MOTIE VAN HET LID KOŞER KAYA C.S.

Voorgesteld 8 december 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat voor het verstrekken van persoonsgegevens door de Staat aan kerkgenootschappen en andere genootschappen op geestelijke grondslag niet langer voldoende rechtvaardiging bestaat;

overwegende dat ook de Raad van State in zijn advies ten aanzien van het Besluit basisregistratie personen tot een dergelijke conclusie kwam;

verzoekt de regering, zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen twee jaar, te eindigen met de verstrekking van persoonsgegevens aan genootschappen op geestelijke grondslag, al dan niet via SILA,

en gaat over tot de orde van de dag.

Koşer Kaya

De Caluwé

Oosenbrug

Naar boven