Agenda

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaar
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-2014

Agenda opgesteld 14 maart 2014

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 18 maart

14.00 uur

Woensdag 19 maart

Geen vergadering i.v.m. gemeenteraadsverkiezingen

Donderdag 20 maart

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Bestuurderscao's

De Voorzitter: dhr. Rog wenst zijn motie op stuk nr. 41 te wijzigen en dhr. Jasper van Dijk zijn motie op stuk nr. 42.

De gewijzigde moties zijn reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

33 495, nr. 36

– de motie-Van Meenen c.s. over arbeidsvoorwaarden van bestuurders onderdeel laten zijn van de cao voor al het onderwijspersoneel

33 495, nr. 37

– de motie-Mohandis/Van Meenen over de salarisstijging van onderwijsbestuurders koppelen aan de algemene salarisstijging van onderwijspersoneel

33 495, nr. 38

– de motie-Mohandis/Van Meenen over de salarisklassen voor het onderwijs per ministeriële regeling vastleggen

33 495, nr. 39

– de motie-Beertema over BBRA-schaal 16 als maximum voor de beloning van bestuurders

33 495, nr. 40

– de motie-Rog/Jasper van Dijk over informatie over het aantal bestuurders in het voortgezet onderwijs en over hun totale salarissom

33 495, nr. 41 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Rog/Duisenberg over de nulmeting van de monitor inzake bestuurders-cao's eind 2014 aan de Kamer sturen

33 495, nr. 42 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Jasper van Dijk over schrappen van de 5% opslag voor bestuurders met tijdelijke aanstelling

Stemming

4. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het VAO Voedsel

De Voorzitter: dhr. Van Gerven wenst zijn motie op stuk nr. 124 te wijzigen. De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

31 532, nr. 124 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Van Gerven over stoppen met het gebruik van legbatterijeieren

Stemming

5. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het VSO Gewasbescherming buiten de landbouw

27 858, nr. 236

– de motie-Van Gerven over versneld invoeren van een verbod op glyfosaat op recreatieterreinen

Stemmingen

6. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over het rapport van de Tijdelijke commissie Huizenprijzen

33 194, nr. 11

– de motie-Paulus Jansen/De Rouwe over een meer woonvormonafhankelijke benadering

33 194, nr. 12

– de motie-Paulus Jansen c.s. over onderzoek naar de effecten van zelfrealisatie

33 194, nr. 13 (aangehouden)

– de motie-De Rouwe over een plan voor meer transparantie, toetredingsmogelijkheden en concurrentie in de hypotheeksector

33 194, nr. 14

– de motie-De Rouwe over het realiseren van meer woningen in de sociale huursector door woningcorporaties

33 194, nr. 15

– de motie-Monasch/Koolmees over een routekaart voor 2020 over betaalbare innovatie en duurzaamheid

Stemmingen

7. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Bezoek kabinet aan de Palestijnse gebieden en Israël

23 432, nr. 362

– de motie-Voordewind/Van der Staaij over geen ontmoedigingsbeleid voor samenwerkingsprojecten die ook een beperkte positieve uitwerking kunnen hebben op nederzettingen

23 432, nr. 363

– de motie-Van der Staaij/Voordewind over aanmoedigen van economische relaties tussen Nederlandse en Israëlische bedrijven

23 432, nr. 364

– de motie-Omtzigt over nader uitwerken van het ontmoedigingsbeleid

23 432, nr. 365

– de motie-Sjoerdsma over toejuichen van economische relaties voor zover deze geen betrekking hebben op het ontmoedigingsbeleid

23 432, nr. 366

– de motie-De Roon over direct afschaffen van het ontmoedigingsbeleid ten aanzien van de Israëlische nederzettingen

23 432, nr. 367

– de motie-De Roon over beëindigen van de financiering van ngo's die een boycot van Israëlische nederzettingen nastreven

Stemmingen

8. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Beleidsbrief nucleaire ontwapening en non-proliferatie

33 783, nr. 7 (aangehouden)

– de motie-Knops/Sjoerdsma over meer openheid over eventueel in Nederland aanwezige kernwapens

33 783, nr. 8

– de motie-Sjoerdsma over het niet inzetten van financiële middelen voor modernisering

33 783, nr. 9

– de motie-Sjoerdsma over beëindiging van de Nederlandse kernwapentaak voordat modernisering een feit is

Stemmingen

9. Stemmingen over: moties ingediend bij het dertigledendebat over het bericht «Ministerie spekt club farmaceuten»

29 477, nr. 272

– de motie-Klever over verbieden van deelname van ambtenaren, toezichthouders en leden adviesorganen aan farmaceutische lobbyclubs

29 477, nr. 273

– de motie-Klever over alles wat binnen het Apollo Netwerk besproken is naar de Kamer sturen

29 477, nr. 274

– de motie-Klever over per direct stoppen met sponsoren van farmanetwerken

29 477, nr. 275

– de motie-Van Gerven over tegengaan van de schijn van belangenverstrengeling

29 477, nr. 276

– de motie-Voortman over met de Kamer delen wat er binnen het Apollo Netwerk is besproken

29 477, nr. 277

– de motie-Bruins Slot over de financiële bijdrage van de overige deelnemers aan het Apollo Netwerk

Stemmingen

10. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Gewasbeschermingsmiddelen en bijensterfte

De Voorzitter: mw. Ouwehand wenst haar moties op stuk nrs. 243 en 244 te wijzigen. De gewijzigde moties zijn reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

27 858, nr. 242

– de motie-Ouwehand/Schouw over ecologisch en bijvriendelijk natuur- en bermbeheer

27 858, nr. 243 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Ouwehand over intrekking van particuliere toelatingen van alle neonicotinoïden

27 858, nr. 244 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Ouwehand over niet verlengen van de toelating voor metam-natrium

27 858, nr. 245

– de motie-Jacobi over een vereenvoudigd toetsingskader

27 858, nr. 246

– de motie-Smaling c.s. over aanpassing van het toelatingsbeleid bij structurele overschrijdingen

27 858, nr. 247

– de motie-Smaling/Van Gerven over voldoende aandacht bij werkgevers voor de risico's van gif voor werknemers

27 858, nr. 248

– de motie-Smaling/Van Gerven over naar de Kamer sturen van de gegevens uit de gewasbeschermingsmonitor

27 858, nr. 249

– de motie-Graus over een kwantitatief en kwalitatief betere opsporing

27 858, nr. 250 (aangehouden)

– de motie-Graus over een einde maken aan de specifieke heffingen voor bijenhouders

27 858, nr. 251

– de motie-Bosman/Lodders over ruimte voor de glastuinbouw om de normoverschrijdingen op een economisch verantwoorde manier terug te dringen

27 858, nr. 252

– de motie-Dik-Faber over alternatieven voor metam-natrium

27 858, nr. 253

– de motie-Dik-Faber over een green deal voor recreatieterreinen

27 858, nr. 254

– de motie-Dik-Faber over kostenbeheersing van het zuiveringsproces

27 858, nr. 255

– de motie-Dik-Faber over een concrete reductiedoelstelling in 2018

Stemmingen

11. Stemmingen over: aangehouden moties ingediend bij het VAO Gewasbeschermingsmiddelen

27 858, nr. 125

– de motie-Ouwehand c.s. over het gebruik van neonicotinoïden

27 858, nr. 127

– de motie-Ouwehand over de teelt van bollen en lelies

27 858, nr. 128

– de motie-Ouwehand en Schouw over de beoordeling en toelating van gewasbeschermingsmiddelen

Stemmingen

12. Stemmingen over: aangehouden moties ingediend bij het VAO Bijensterfte

27 858, nr. 152

– de motie-Ouwehand over een preregistratietoets op waterkwaliteitsdoelstellingen

27 858, nr. 155 (gewijzigd, was nr. 147)

– de motie-Ouwehand over een volledig nationaal moratorium

27 858, nr. 156 (gewijzigd, was nr. 148)

– de motie-Ouwehand over een gebruiksverbod op een drietal bestrijdingsmiddelen

27 858, nr. 157 (gewijzigd, was nr. 149)

– de motie-Ouwehand over een verbod in de sierbloemen- en bollenteelt

27 858, nr. 158 (gewijzigd, was nr. 150)

– de motie-Ouwehand over opheffing van het gebruiksverbod voor nu uitgezonderde gewassen

Stemming

13. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het VSO Antibioticaresistentie

27 858, nr. 222 (nader gewijzigd, was nr. 208)

– de motie-Ouwehand over het van de markt halen van een aantal bestrijdingsmiddelen

Stemming

14. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2013

De Voorzitter: mw. Ouwehand wenst haar motie op stuk nr. 116 te wijzigen. De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

33 400-XIII, nr. 116 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Ouwehand over het terugdringen van chemische bestrijdingsmiddelen

Stemming

15. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het VAO Natura 2000 inclusief Westerschelde

De Voorzitter: mw. Ouwehand wenst haar motie op stuk nr. 76 te wijzigen. De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

32 670, nr. 76 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Ouwehand over het weren van lelieteelt uit en rond Natura 2000-gebieden

Stemming

16. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden

De Voorzitter: mw. Ouwehand wenst haar motie op stuk nr. 10 te wijzigen. De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

33 490, nr. 10 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Ouwehand over verkoop vanachter de toonbank

Stemmingen

17. Stemmingen in verband met:

33 858, nr. 14

Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken inzake de beëindiging van het parlementair behandelvoorbehoud zoals vastgelegd bij de EU-voorstellen: Kader klimaat en energie 2030 (COM (2014) 15, 20 en 21)

De Voorzitter: ik stel voor conform het advies van de vaste commissie voor Europese Zaken te besluiten en het parlementair behandelvoorbehoud formeel te beëindigen.

Stemmingen

18. Stemmingen over: moties ingediend bij het dertigledendebat over belastingnomaden

31 066, nr. 193

– de motie-Omtzigt over een Europees plan van aanpak voor correcte uit- en inschrijvingen

31 066, nr. 194

– de motie-Omtzigt/Merkies over voorbereidingen voor accijnsverlaging en een teruggaveregeling diesel

31 066, nr. 195

– de motie-Merkies/Omtzigt over de accijnsverhogingen die dom en onhandig zijn

31 066, nr. 196

– de motie-Merkies over afzien van de automatische indexatie van accijnzen voor 2014

31 066, nr. 197

– de motie-Tony van Dijck over terugdraaien van de domme accijnsverhogingen op lpg en diesel

Stemming

19. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het debat over de gaswinning in Groningen

De Voorzitter: dhr. Klein wenst zijn motie op stuk nr. 52 te wijzigen. De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

33 529, nr. 52 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Klein over ook compenseren van immateriële schade

Stemmingen

20. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over het sluiten van deals met criminelen

33 750-VI, nr. 113

– de motie-Helder c.s. over een nadere toelichting op het relaas van Minister Opstelten over het sluiten van een deal met een crimineel

33 750-VI, nr. 114

– de motie-Van Tongeren over afzien van het sluiten van deals met criminelen die worden ingezet als criminele burgerinfiltrant

21. Debat over de inzet van vrijwilligers en werklozen in de thuiszorg met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

22. VAO RAZ/Europese Top (AO d.d. 18/3)) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

23. VAO Politieonderwerpen (AO d.d. 30/1) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

24. VAO Strafrechtelijke onderwerpen (AO d.d. 12/2) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

33 488

25. Wijziging van Boek 1 en Boek 10 van het Burgerlijk Wetboek betreffende de huwelijksleeftijd, de huwelijksbeletselen, de nietigverklaring van een huwelijk en de erkenning van in het buitenland gesloten huwelijken (Wet tegengaan huwelijksdwang)

33 729

26. Wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met het verstrekken van vertrouwelijke gegevens of inlichtingen door de Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten aan de Algemene Rekenkamer

33 597

27. Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en een aantal andere wetten in verband met de dualisering van het gemeente- en provinciebestuur en de invoering van een bedrijfsvoeringsorganisatie met rechtspersoonlijkheid, alsmede regeling van diverse andere onderwerpen

33 759

28. Uitvoering van het op 10 september 2010 te Beijing tot stand gekomen Verdrag tot bestrijding van wederrechtelijke gedragingen betreffende de burgerluchtvaart (Trb. 2013, 134) en het op 10 september 2010 te Beijing tot stand gekomen Aanvullend Protocol bij het Verdrag tot bestrijding van het wederrechtelijk in zijn macht brengen van luchtvaartuigen (Trb. 2013, 133)

33 760

29. Goedkeuring van het op 10 september 2010 te Beijing tot stand gekomen Verdrag tot bestrijding van wederrechtelijke gedragingen betreffende de burgerluchtvaart (Trb. 2013, 134) en het op 10 september 2010 te Beijing tot stand gekomen Aanvullend Protocol bij het Verdrag tot bestrijding van het wederrechtelijk in zijn macht brengen van luchtvaartuigen (Trb. 2013, 133

Langetermijnagenda

25, 26 en 27 maart (week 13)

– Burgerinitiatief «Stop de overvolle klassen» (33 758, nr. 22)

– Debat over het verslag van de Nationale Ombudsman over 2012

– VAO Migratie en Ontwikkeling (AO d.d. 05/03)

– VAO OV, OV-chipkaart en Taxi (AO d.d. 06/03)

– VAO Macrodoelmatigheid en Kwalificatiedossiers (AO d.d. 12/03)

– VAO Integratieonderwerpen (AO d.d. 12/03)

– VSO over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (achtste tranche)

32 476 (Voorstel van wet van de leden Bergkamp, Van Ark, Yücel, Jasper van Dijk en Klaver tot wijziging van de Algemene wet gelijke behandeling in verband met het annuleren van de enkele-feitconstructie in de Algemene wet gelijke behandeling)

32 859 (Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 i.v.m. het verbeteren van de aanpak van het rijden onder invloed van drugs)

+ 33 346 (Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 i.v.m. een uitbreiding van de reikwijdte van de recidiveregeling voor ernstige verkeersdelicten)

33 438 (Wijziging van de Wet op de bijzondere medische verrichtingen in verband met de invoering van een startmeldingsplicht voor beperkte duur voor het uitvoeren van verrichtingen waarvoor niet langer een vergunning op grond van deze wet is vereist)

33 697 (Wijziging van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeervoorschriften, het Wetboek van Strafvordering en de Gemeentewet in verband met de digitalisering van de handhaving van veelvoorkomende overtredingen (Wet digitale handhaving veelvoorkomende overtredingen))

32 382 (Aanpassing van de Advocatenwet en enige andere wetten in verband met de positie van de advocatuur in de rechtsorde en herziening van het toezicht op advocaten (Wet positie en toezicht advocatuur))

33 619 (Aanpassingen van de Wet op de jeugdzorg en enkele andere wetten ten behoeve van de professionalisering van de jeugdzorg)

33 484 (Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en het Burgerlijk Wetboek in verband met het transparanter en voor een breder publiek toegankelijk maken van de executoriale verkoop van onroerende zaken)

33 742 (Wijziging van de Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen in verband met aanvulling van de bepaling over de procedure van voortgezette tenuitvoerlegging)

33 758, nr. 21 (Verslag van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven over het burgerinitiatief «Erken ME»)

33 757 (Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet griffierechten burgerlijke zaken en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met aanpassing van griffierechten)

33 582 (Wijziging van de Gemeentewet in verband met de verruiming van de bevoegdheid van de burgemeester tot de inzet van cameratoezicht)

33 743 (Instelling van de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie en wijziging van enkele wetten (Wet Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie))

33 669 (Wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 (programmatische aanpak stikstof) (voortzetting)

32 889 (Voorstel van wet van de leden Voortman en Van Hijum tot wijziging van de Wet aanpassing arbeidsduur ten einde flexibel werken te bevorderen)

33 311 (Voorstel van wet van het Lid Bontes tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het beperken van de duur van partneralimentatie en tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met het desverzocht verstrekken van berekeningen van draagkracht en behoefte in zaken betreffende partneralimentatie) (antw. 1e termijn + tweede termijn) (de voortzetting van het debat zal in overleg met de initiatiefnemer worden gepland)

1, 2 en 3 april (week 14)

33 659 (Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enkele andere wetten in verband met de afschaffing van de plusregio’s)

33 542 (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de regeling van het vastleggen en bewaren van kentekengegevens door de politie)

33 685 (Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en de Wet op de economische delicten met het oog op het vergroten van de mogelijkheden tot opsporing, vervolging, alsmede het voorkomen van financieel-economische criminaliteit (verruiming mogelijkheden bestrijding financieel-economische criminaliteit))

33 781 (Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 in verband met de invoering van de rijbewijsplicht voor landbouw- en bosbouwtrekkers en motorrijtuigen met beperkte snelheid (T-rijbewijs))

33 771 (Herstel van wetstechnische gebreken en leemten alsmede aanbrenging van andere wijzigingen van ondergeschikte aard in diverse wetsbepalingen op het terrein van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (Verzamelwet Veiligheid en Justitie 2013))

8, 9 en 10 april (week 15)

33 325 (Voorstel van wet van het lid Bosman; Wet regulering vestiging van Nederlanders van Aruba, Curaçao en Sint Maarten in Nederland) (antwoord eerste termijn + tweede termijn)

33 786 (Herindeling van de gemeenten 's-Hertogenbosch, Maasdonk en Oss)

33 787 (Samenvoeging van de gemeenten Groesbeek, Millingen aan de Rijn en Ubbergen)

33 789 (Samenvoeging van de gemeenten Bernisse en Spijkenisse)

33 790 (Samenvoeging van de gemeenten Alkmaar, Graft-De Rijp en Schermer)

33 745 (Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet en het Wetboek van Strafrecht in verband met de herijking van de wijze van de tenuitvoerlegging van vrijheidsbenemende sancties en de invoering van elektronische detentie)

33 646 (Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in verband met een uitbreiding van de meldingsplicht van ernstige ongewenste voorvallen)

33 855 (Wijziging van de Algemene nabestaandenwet en de Wet uitkeringen burgeroorlogsslachtoffers 1940–1945 in verband met een technische aanpassing van de berekening van de nabestaandenuitkering voor alleenstaande ouders en een verduidelijking van de Werkloosheidswet)

15, 16 en 17 april (week 16)

– Debat over het WRR-rapport «Naar een lerende economie» (Pechtold) (Minister-President)

– Burgerinitiatief «Ziekte van Lyme» (32 513, nr. 16)

22, 23 en 24 april (week 17)

Debat over het Stabiliteitsprogramma en het Nationaal Hervormingsprogramma (onder voorbehoud)

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

– VAO Referentieniveaus taal en rekenen (AO d.d. 07/11) (te agenderen na een rondetafelgesprek van de commissie)

– VAO Islam- en imamopleidingen (AO d.d. 22/01) (te agenderen na ontvangst van een brief van de Minister)

– VAO Staatsbosbeheer (AO d.d. 05/03)

33 713 (Wet compartimenteringsreserve) (commissie brengt nader verslag uit)

33 691 (Wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet, de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en de Waterschapswet (institutionele bepalingen)) (commissie brengt nader verslag uit)

33 508 (Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in verband met het wijzigen van de mogelijkheden voor het verrichten van medisch-wetenschappelijk onderzoek met minderjarigen en meerderjarige wilsonbekwamen) (Minister heeft bij brief van 6 februari jl. verzocht behandeling van het wetsvoorstel aan te houden)

33 509 (Wijziging van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Zorgverzekeringswet (cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens) (commissie heeft besloten een nader verslag uit te brengen)

30 246 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen)

33 141 (Wijziging van de Wet van 7 juli 2010 tot wijziging van de Wet kinderopvang, de Wet op het onderwijstoezicht, de Wet op het primair onderwijs en enkele andere wetten in verband met wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid)

30 579 (Voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (antw. 1e termijn + tweede termijn) (de voortzetting van het debat zal in overleg met de initiatiefnemer worden gepland)

32 855 (Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden)

32 328 (Voorstel van wet van het lid Van Nieuwenhuizen tot wijziging van de Wet werk en bijstand teneinde de eis tot beheersing van de Nederlandse taal toe te voegen aan de wet)

31 045 (Initiatief-Koşer Kaya; wijziging van de Wet arbeid en zorg i.v.m. de uitbreiding van de duur van het adoptieverlof bij interlandelijke adoptie) (voortzetting)

32 415 (R1915) (Rijksvisumwet)

31 362 (Initiatief-Van Tongeren; Wijz. Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

33 308 (Wet auteurscontractenrecht)

33 168 (Wijziging van de Wet toelating zorginstellingen en enkele andere wetten om het mogelijk te maken dat aanbieders van medisch-specialistische zorg, mits zij aan een aantal voorwaarden voldoen, winst uitkeren (voorwaarden voor winstuitkering aanbieders medisch-specialistische zorg) (behandeling op verzoek van de Minister uitgesteld in afwachting van een nota van wijziging)

33 362 (Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten, teneinde te voorkomen dat zorgverzekeraars zelf zorg verlenen of zorg laten aanbieden door zorgaanbieders waarin zij zelf zeggenschap hebben) (behandeling op verzoek van de Minister uitgesteld, zie 33 168))

33 683 (Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met verbetering van de maatregelen bij niet-betalen van de premie en de bestuursrechtelijke premie en enkele andere wijzigingen (verbetering wanbetalersmaatregelen)) (tweede termijn Kamer en regering) (te agenderen van ontvangst van het kabinetsstandpunt over een drietal uitvoeringstoetsen van het CVZ)

Te agenderen debatten

1. Debat over de intensieve veehouderij in Nederland (Ouwehand) (Staatssecretaris EZ + Minister VWS)

2. Debat over het afluisteren door de NSA en de rol van Nederland daarin (Van Raak) (Minister BZK en V&J) (na ontvangst van het kabinetsstandpunt)

3. Debat over schaliegas (Van Tongeren) (Minister EZ)

4. Debat over het Energieakkoord (Van Tongeren) (MP + Minister EZ + Staatssecretaris I&M)

5. Debat over fraude in Nederland (Gesthuizen) (Minister V&J)

6. Debat over zorgfraude (Otwin van Dijk) (Staatssecretaris + Minister VWS)

7. Debat over een nadere uitwerking van het begrip participatiesamenleving (Slob) (Minister-President)

8. Debat over de gevolgen van het loslaten van de melkquotering door de EU (Smaling) (Staatssecretaris EZ)

9. Debat over de bescherming tegen bestrijdingsmiddelen (Ouwehand) (Minister VWS, Staatssecretaris EZ en Staatssecretaris I&M)

10. Debat over burgerparticipatie (Bergkamp) (Staatssecretaris VWS en Minister Sociale Zaken) (voorafgegaan door een brief)

11. Debat over het bericht «Werkloosheid klimt naar niveau van de jaren ’80» (De Graaf) (Minister SZW)

12. Debat over het bericht «Jihad-hooligans op ramkoers» (Heerma) (Minister SZW)

13. Debat over de stijging van het aantal meldingen van racisme (Yücel) (Minister SZW)

14. Debat over het bericht dat de kinderbijslag niet gekort mag worden in het buitenland (De Graaf) (Minister SZW)

15. Debat over het rapport van de evaluatiecommissie nationalisatie SNS Reaal (Merkies) (Minister Financiën)

16. Debat over de jaarcijfers van ziekenhuizen (Leijten) (Minister VWS)

17. Debat over het passend onderwijs (Ypma) (Staatssecretaris OCW)

18. Debat over de kabinetsvisie Nederlandse bankensector (32 013, nr. 35) (Minister Financiën)

19. Debat over de nut en noodzaak van toetsing in het onderwijs (Klaver) (Staatssecretaris OC&W)

20. Debat over de aansturing vanuit Europa op sociaal en economisch gebied (Klaver) (Minister Financiën)

21. Debat over problemen op het spoor in verband met de staat van het onderhoud (Van Veldhoven) (Staatssecretaris I&M)

22. Debat over het rapport Masterplan Toekomst IJsselmeer (Bosman) (Staatssecretaris EZ)

23. Debat over de zin en onzin van aangifte doen bij de politie (Berndsen-Jansen) (Minister V&J)

24. Debat over het bericht dat commerciële voedsellaboratoria paardenvlees over het hoofd zien (Dikkers) (Staatssecretaris EZ)

Te agenderen dertigledendebatten/ interpellaties

1. Dertigledendebat over het intrekken van de Beginselenwet AWBZ-zorg (Agema) (Staatssecretaris VWS)

2. Dertigledendebat over de bezuiniging op maagzuurremmers (Leijten) (Minister VWS)

3. Dertigledendebat over het bericht dat de klacht van de Conferentie van Europese Kerken over de opvang van ongedocumenteerde volwassenen gegrond is verklaard (Gesthuizen) (Staatssecretaris V&J)

4. Dertigledendebat over de kwaliteit in de verpleeghuizen (Agema) (Staatssecretaris VWS)

5. Dertigledendebat over de bescherming van persoonsgegevens door gemeenten (Van Weyenberg) (Staatssecretaris SZW)

6. Dertigledendebat over het bericht «geen hoger loon voor EU-functionarissen» (Omtzigt) (Minister BuZa)

7. Dertigledendebat over de adviezen inzake kindermishandeling (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

8. Dertigledendebat over de financiering van de kolenmijnbouwindustrie (Ouwehand) (Minister BuHa/OS en Minister Financiën)

9. Dertigledendebat over het ontslaan van oudere leraren in het onderwijs (Beertema) (Minister OCW)

10. Dertigledendebat over het bericht «Helft 55-plussers lang zonder werk» (Klein) (Minister SZW)

11. Dertigledendebat over de opvoedpoli’s (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

12. Dertigledendebat over risicoselectie door zorgverzekeraars in de basisverzekering (Leijten) (Minister VWS)

13. Dertigledendebat over de gevolgen van de accijnsverhogingen voor pomphouders en MKB in de grensstreek (Merkies) (Staatssecretaris Financiën)

14. Dertigledendebat over het bericht dat duizenden Oost-Europeanen in ons land naar dokter of ziekenhuis gaan, maar de rekening niet betalen (Klever) (Minister VWS)

15. Dertigledendebat over het bericht dat zorgverzekeraars goedkope zorgverzekeringen aanbieden aan uitsluitend buitenlandse werknemers (Klever) (Minister VWS)

16. Dertigledendebat over het bericht dat de zwaardere ZZP's in de GGZ naar de gemeenten gaan (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

17. Dertigledendebat over het bericht dat de zorgpremie dreigt te exploderen in 2015 (Voortman) (Minister VWS)

18. Dertigledendebat over de Gülenbeweging in Nederland (Van Klaveren) (Minister SZW)

19. Dertigledendebat over de JSF (De Roon) (Minister EZ)

20. Dertigledendebat over de sobere opvangcentra voor kinderen (Kooiman) (Staatssecretaris VWS)

21. Dertigledendebat over het scheiden van hoogbejaarde echtparen door het kabinetsbeleid (Agema) (Staatssecretaris VWS)

22. Dertigledendebat over minder zorgplekken voor gehandicapten (Leijten) (Staatssecretaris VWS)

23. Dertigledendebat over mensen die ziek zijn als gevolg van hun werk (Karabulut) (Minister SZW)

24. Dertigledendebat over het bericht dat de Minister een advies om de rijksvertegenwoordiger op Bonaire, Sint Eustatius en Saba te ontslaan heeft genegeerd (Hachchi) (Minister BZK)

25. Dertigledendebat over de uitspraken van de Minister van Buitenlandse Zaken m.b.t. een mogelijk EU lidmaatschap voor Turkije (Omtzigt)

26. Dertigledendebat over de verbreding van de A27 bij Amelisweerd (Ouwehand) (Minister van I&M)

27. Dertigledendebat over ontslagen in de zorg (Agema) (Staatssecretaris VWS)

28. Dertigledendebat over het sluiten van verzorgingshuizen (Agema) (Staatssecretaris VWS)

29. Dertigledendebat over het alarm rond de invoering van de Jeugdwet (Agema) (Staatssecretaris VWS)

30. Dertigledendebat over gemeenten die de noodklok luiden over de negatieve gevolgen van de fraudewet (Karabulut) (Minister SZW)

31. Dertigledendebat over het wegsluizen van geld via Nederland door Oekraïense oligarchen (Merkies) (Staatssecretaris Financiën, Minister BuZa)

32. Dertigledendebat over de bouw van een megastal in Grubbenvorst (Van Gerven) (Staatssecretaris EZ)

33. Dertigledendebat over mogelijke financiële problemen voor gemeenten in verband met decentralisaties (Van Raak) (Minister BZK)

34. Dertigledendebat over het bericht van Actiz dat de verzorgingshuizen te snel sluiten (Agema) (Staatssecretaris VWS)

35. Dertigledendebat over de weigering van zorgverzekeraars om de regioplannen Spoedeisende Hulp openbaar te maken (Van Gerven) (Minister VWS)

36. Dertigledendebat over ontpoldering van de Hedwige (Graus) (Staatssecretaris EZ)

Wetgevings- notaoverleggen

Maandag 31 maart 2014 van 11.15 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Europese Zaken over de Staat van de Europese Unie

Woensdag 23 april 2014 van 10.00 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over Versterking van governance in de praktijk

Recesperiodes

Gemeenteraadsverkiezingen: woensdag 19 maart 2014 (geen avondvergadering op dinsdag 18 maart en geen vergadering op woensdag 19 maart 2014)

Meireces 2014: vrijdag 25 april t/m maandag 12 mei 2014

Verkiezingen Europees Parlement: donderdag 22 mei 2014 (geen avondvergadering op woensdag 21 mei en geen vergadering op donderdag 22 mei 2014)

Hemelvaart: donderdag 29 mei 2014

Zomerreces 2014: vrijdag 4 juli t/m maandag 1 september 2014

Herfstreces 2014: vrijdag 17 oktober t/m maandag 27 oktober 2014

Kerstreces 2014: vrijdag 19 december 2014 t/m maandag 12 januari 2015

Krokusreces 2015: vrijdag 13 februari t/m maandag 23 februari 2015

Provinciale Statenverkiezingen: woensdag 18 maart 2015 (geen avondvergadering op dinsdag 17 maart en geen vergadering op woensdag 18 maart 2015)

Hemelvaart: donderdag 14 mei 2015

Meireces 2015: vrijdag 1 mei t/m maandag 18 mei 2015

Zomerreces 2015: vrijdag 3 juli t/m maandag 31 augustus 2015