Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201433758 nr. 22

33 758 Verslagen van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven

Nr. 22 VERSLAG OVER HET BURGERINITIATIEF «STOP DE OVERVOLLE KLASSEN»

Vastgesteld 6 februari 2014

Het burgerinitiatief

Het burgerinitiatief «Stop de overvolle klassen» is door de initiatiefnemers op 10 december 2013 overhandigd aan de voorzitter van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven.

De ondertekenaars van het burgerinitiatief stellen de leden van de Tweede Kamer voor onmiddellijk maatregelen te nemen tegen de overvolle klassen. Zij zijn van oordeel dat het maximum aantal leerlingen per klas in het regulier onderwijs door de regering met ingang van het schooljaar 2014–2015 moet worden teruggebracht naar 28. Vervolgens moet dit aantal met een stappenplan van drie jaar worden afgebouwd naar maximaal 24.

Ontvankelijkheid

De commissie heeft onderzocht of het burgerinitatief voldoet aan de voorwaarden die de Kamer heeft gesteld om door haar behandeld te worden, welke behandeling uit zal monden in een uitspraak van de Kamer over het verzoek.

De commissie heeft aan de hand van de gebruikelijke steekproef geconstateerd dat het burgerrinitiatief is voorzien van de minimaal vereiste 40.000 geldige steunbetuigingen. Deze zijn langs digitale weg verzameld.

Op verzoek van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven heeft de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap onderzocht of het voorstel van de indieners in de twee jaren voorafgaande aan de indiening van het burgerinitiatief in concluderende zin aan de orde is geweest in de Kamer. In haar brief van 15 januari 2014 constateert laatstgenoemde commissie dat het onderwerp in de periode tussen 10 december 2011 en 10 december 2013 weliswaar zijdelings aan de orde is geweest tijdens o.m. verantwoordings- en begrotingsdebatten, maar de commissie is niet van oordeel dat het onderwerp van het burgerinitiatief in de onderzochte periode als hoofdonderwerp van een debat, in concluderende zin, aan de orde is geweest. Zij adviseert dan ook om het burgerinitiatief «Stop de overvolle klassen» ontvankelijk te verklaren en in de Kamer in behandeling te nemen.

De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap stelt voor om de Kamerbehandeling te laten plaatsvinden in de vorm van een plenair debat, met de inspreekmogelijkheid door een vertegenwoordiger van het burgerinitiatief. Een recent ontvangen brief van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap dd. 9 december 2013 met als onderwerp Groepsgrootte in het basis- en voortgezet onderwijs (Kamerstuk 31 293, nr. 189) zou tevens voor dit plenaire debat geagendeerd kunnen worden.

Tot slot meldt voornoemde commissie eraan te hechten dat de plenaire vergadering een expliciet, zichtbaar en herleidbaar besluit neemt over de ontvankelijkheid van dit burgerinitiatief, bijvoorbeeld door opname in de stemmingslijst.

Behandelingsvoorstel

De commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven stelt de Kamer voor, overeenkomstig het advies van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het burgerinitiatief «Stop de overvolle klassen» ontvankelijk te verklaren en het te agenderen voor een plenair debat.

De voorzitter van de commissie, Neppérus

De griffier van de commissie, Roovers