14 Stemmingen moties Personeel/materieel Defensie

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over personeel/materieel Defensie,

te weten:

 • -de motie-Fritsma over uitspreken dat de miljardenaankoop van de F-35-vliegtuigen zeer slecht besteed belastinggeld is (35570-X, nr. 19);

 • -de motie-Fritsma over financiële compensatie voor de gebreken bij de F-35-vliegtuigen (35570-X, nr. 20);

 • -de motie-Van den Bosch/Van Helvert over vooroplopen bij het bieden van vrijheid voor feitelijke informatieverschaffing (35570-X, nr. 21);

 • -de motie-Karabulut/Kerstens over een schaderegeling voor Defensiemedewerkers die ziek zijn geworden door chroom-6 (35570-X, nr. 22);

 • -de motie-Karabulut/Kerstens over het beëindigen van de rijkscoördinatieregeling (35570-X, nr. 23);

 • -de motie-Van Helvert c.s. over een andere locatie voor de radar zoeken (35570-X, nr. 24);

 • -de motie-Kerstens/Karabulut over onderzoek naar inkomensverlies door het stoppen van de uitkering gewezen militairen vóór de pensioenleeftijd (35570-X, nr. 25);

 • -de motie-Kerstens/Karabulut over een standaarduitkering voor medewerkers die met chroom-6 hebben gewerkt (35570-X, nr. 26);

 • -de motie-Belhaj c.s. over behoud van het Mariniersmuseum in Rotterdam (35570-X, nr. 27);

 • -de motie-Belhaj c.s. over een commissie voor advies over recht op een uitkering voor wie een aandoening hebben die niet op de ziektelijst staat (35570-X, nr. 28);

 • -de motie-Belhaj over de uitkomst van de blootstellingssimulatie evenwichtig laten meewegen in het ontwerp van de SMART-L-radar (35570-X, nr. 29);

 • -de motie-Stoffer c.s. over optimaal gebruikmaken van een zelfscheppend Nederlands marinecluster (35570-X, nr. 30);

 • -de motie-Van Haga c.s. over financiële compensatie voor militairen aan wie op het moment van verhoging van de AOW-leeftijd al functioneel leeftijdsontslag is verleend (35570-X, nr. 31).

(Zie wetgevingsoverleg van 30 november 2020.)

De voorzitter:

Op verzoek van mevrouw Karabulut stel ik voor haar motie (35570-X, nr. 23) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

De motie-Van Helvert (35570-X, nr. 24) is in die zin gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden Van Helvert, Voordewind, Van den Nieuwenhuijzen, Kerstens en Karabulut, en luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat:

 • -de regering voornemens is een SMART-L-radar te plaatsen in Herwijnen, en dat de gemeente West Betuwe geen medewerking verleent aan de aanpassing van het bestemmingsplan;

 • -Herwijnen langdurig blootgesteld is aan samengestelde straling;deugdelijke alternatieve locaties zijn aangedragen;

 • -de Gezondheidsraad de samenhang tussen (stralings)blootstelling en ziekten of aandoeningen niet aangetoond of onwaarschijnlijk acht, maar dat niet uitgesloten kan worden dat blootstelling aan straling onder de nieuwste ICNIRP-normen de potentie heeft de gezondheid te schaden, en daarom adviseert om voorzorg toe te passen en blootstellingen zo laag als redelijkerwijs mogelijk te houden;

overwegende dat:

 • -plaatsing van de SMART-L-radar in Herwijnen de bevolking in Herwijnen opnieuw langdurig bloot zou stellen aan samengestelde straling, inclusief de al aanwezige KNMI-radar en scheepvaartradars;

 • -het ministerie van Defensie in de communicatie naar de gemeente en de inwoners over de plaatsing van de SMART-L-radar niet voldoende goed heeft gehandeld en dit erkend heeft;

 • -de gezondheid van omwonenden van groot belang is;

 • -de radar noodzakelijk is voor de veiligheid van Nederland;

verzoekt de regering een andere locatie te zoeken voor de radar in plaats van Herwijnen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Zij krijgt nr. 59, was nr. 24 (35570-X).

De voorzitter:

De motie-Belhaj (35570-X, nr. 28) is in die zin gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden Belhaj, Van den Bosch, Van Helvert, Kerstens, Voordewind, Stoffer en Karabulut.

Zij krijgt nr. 60, was nr. 28 (35570-X).

De voorzitter:

De motie-Belhaj (35570-X, nr. 29) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de Raad van de Europese Unie de ICNIRP-richtlijn adviseert als gezondheidswaarborg, maar dat gezondheidsrisico's nooit volledig zijn uit te sluiten;

overwegende dat de zorgen bij de bevolking en de gemeente West-Betuwe over de SMART-L-radar in Herwijnen niet weggenomen zijn;

constaterende dat de hoogte van een nieuwe SMART-L-radar een aanzienlijke impact kan hebben voor het niveau van straling bij dichtbij liggende woonunits maar ook voor het dorp Herwijnen als geheel;

verzoekt de regering een simulatie uit te laten voeren waarbij de SMART-L-radar hoger wordt geplaatst dan 24 meter om te onderzoeken of de exposure op de grond aanzienlijk vermindert bij grotere hoogtes;

verzoekt vervolgens de uitkomst van deze simulatie evenwichtig en redelijkerwijs te laten meewegen in het uiteindelijke ontwerp van de SMART-L-radar in Herwijnen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 61, was nr. 29 (35570-X).

De voorzitter:

De motie-Van Haga (35570-X, nr. 31) is in die zin gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden Van Haga, Baudet en Fritsma. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 62, was nr. 31 (35570-X).

Ik stel vast dat wij nu over deze gewijzigde moties kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Fritsma (35570-X, nr. 19).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, Krol, GroenLinks, de PvdD, Van Kooten-Arissen, DENK en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Fritsma (35570-X, nr. 20).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, Krol, GroenLinks, de PvdD, Van Kooten-Arissen, DENK en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van den Bosch/Van Helvert (35570-X, nr. 21).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Karabulut/Kerstens (35570-X, nr. 22).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, Krol, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Van Helvert c.s. (35570-X, nr. 59, was nr. 24).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, Krol, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en de PVV voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Kerstens/Karabulut (35570-X, nr. 25).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, Krol, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Kerstens/Karabulut (35570-X, nr. 26).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, Krol, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Belhaj c.s. (35570-X, nr. 27).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Belhaj c.s. (35570-X, nr. 60, was nr. 28).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze gewijzigde motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Belhaj (35570-X, nr. 61, was nr. 29).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, Krol, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK, D66, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, de PVV en FvD voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de fractie van het CDA ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Stoffer c.s. (35570-X, nr. 30).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PvdA, Krol, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Van Haga c.s. (35570-X, nr. 62, was nr. 31).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, Krol, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK, de PVV en FvD voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Meneer Stoffer.

De heer Stoffer (SGP):

Voorzitter. Nu mijn motie op stuk nr. 30 (35570-X) is aangenomen, zou ik graag een brief ontvangen waarin staat hoe zij uitgevoerd wordt.

De voorzitter:

Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Naar boven