72 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

Koninklijke boodschappen:

Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet ter regeling van elektronische verhittingsapparaten voor tabaksproducten en in verband met de invoering van eisen aan het uiterlijk van sigaretten - 35665

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P. Blokhuis - 04 december 2020

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (Verzamelwet IenW 2020) - 35664

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 04 december 2020

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

Wijziging van de Wet dieren in verband met de uitvoering van de herziene Europese wetgeving over diergeneesmiddelen en gemedicineerde diervoeders - 35661

minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 04 december 2020

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

Wijziging van het Belastingplan 2021 - 35659

staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 04 december 2020

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

Regels ter uitvoering van de EU-verordening betreffende het programma voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport en de EU-verordening betreffende het programma Europees Solidariteitskorps (Uitvoeringswet Erasmusprogramma en Europees Solidariteitskorps) - 35658

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 02 december 2020

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

Wijziging van de Wet financiering politieke partijen in verband met de evaluatie van deze wet (Evaluatiewet Wfpp) - 35657

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 02 december 2020

Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

Brieven regering:

De BIK in relatie tot investeringen in het buitenland - 35572-80

staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 27 november 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Schriftelijke reactie op amendementen bij de ontwerpbegroting VWS 2021 - 35570-XVI-164

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 03 december 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

ILT-rapport export van gebruikte voertuigen - 35570-XII-87

staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 30 november 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2021 (Kamerstuk 35570-VI) (thema aardbevingsschade) - 35570-VI-87

minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 02 december 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitvoering moties vaststelling van de begrotingsstaat van Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) - 35570-V-62

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 30 november 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie over fiscale moties en toezeggingenbrief Prinsjesdag Tweede Kamer - 35570-IX-38

staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 27 november 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie over bevindingen rapporteurs bij ontwerpbegroting Financiën en Nationale Schuld (IX) 2021 - 35570-IX-37

minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 01 december 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

38ste voortgangsrapportage van de voortgangscommissie Sint Maarten - 35570-IV-22

staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 04 december 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beantwoording vragen commissie over het MIRT Overzicht 2021 - 35570-A-13

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 30 november 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie over de uitvoering van de motie van het lid Van Aalst over de zeven MIRT-projecten zo snel mogelijk realiseren - 35570-A-12

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 02 december 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie over de stikstofberekeningen en de onderbouwing bij het Tracébesluit A27/A12 Ring Utrecht - 35570-A-11

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 02 december 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitstel toezending antwoorden op vragen commissie over de uitvoering van de motie van het lid Van Aalst over de zeven MIRT-projecten zo snel mogelijk realiseren - 35570-A-10

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 25 november 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voorhang ontwerpbesluit tot wijziging van het Mediabesluit 2008 in verband met versterking van het toekomstperspectief van de publieke omroep - 35554-30

minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - 02 december 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Ontwerp besluit verlenging Tijdelijke wet notificatieapplicatie covid-19 - 35538-21

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 30 november 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitvoeringsbesluit Ierland in het kader van de Europese COVID-19-crisismaatregel SURE - 35466-13

minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 03 december 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beantwoording vragen commissie over het steun en herstelpakket Caribisch Nederland - 35420-194

staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 02 december 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie over het voorstel van wet van de leden Koerhuis en Van Toorenburg tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met het wijzigen van de rechterlijke procedure voor de beoordeling van de rechtmatige binnentreding van een woning of lokaal met als doel het verwijderen van personen alsmede voorwerpen die daar worden aangetroffen (Wet handhaving kraakverbod) (Kamerstuk 35296) - 35296-12

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 01 december 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitvoering van de motie van het lid Van Gerven over een grotere kans voor publieke en collectieve lokale initiatieven - 34682-76

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 30 november 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitvoering Werkagenda's Banenafspraak Overheid 2019 - 34352-202

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 03 december 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Publicatie NVWA-tarieven per 1 januari 2021 - 33835-176

minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 02 december 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voortgang forensische zorg - 33628-78

minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 03 december 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Appreciatie van de adviezen over de governance van het Noordzeeoverleg en deelname van de visserijsector - 33450-79

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 27 november 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beantwoording vragen commissie over de actualisatie van het Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie 2020-2023 - 32852-135

staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 30 november 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Tijdelijke opschorting van de markttoets - 32847-700

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 04 december 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Rapport overdrachtsbelasting en nieuwbouw - 32847-699

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 03 december 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie over het duurzaamheidskader biogrondstoffen (Kamerstuk 32813-617) - 32813-641

staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 01 december 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Deelname Rijksvaccinatieprogramma ten tijde van COVID-19, HPV-vaccinatie, Lareb en Waterpokken - 32793-511

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P. Blokhuis - 04 december 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Melding corrosie rookgasafvoerkanalen bij pelletkachels - 32757-175

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 03 december 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Openbaarmaking eerste halfjaarlijkse rapportage 2020 Zuidasdok - 32668-16

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 01 december 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Kabinetsinzet Techniekpact 2021 - 32637-438

staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 27 november 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie over o.a. de geannoteerde agenda van de bijeenkomst van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ) op 2 december 2020 - 32317-662

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 01 december 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Definitieve Luchtvaartnota - 31936-820

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 20 november 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voortgang plan van aanpak witwassen - 31477-53

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 02 december 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Kabinetsreactie op OVV-rapport MSC Zoe - 31409-308

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 26 november 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beleidskader maritieme veiligheid: In Veilige Vaart Vooruit - 31409-307

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 24 november 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Definitieve Havennota 2020 - 2030 - 31409-306

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 26 november 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Stand van zaken van nog openstaande moties en toezeggingen maritieme aangelegenheden - 31409-305

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 26 november 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voorhang Besluit bekostiging WVO 2021 - 31289-434

minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - 02 december 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoord op vragen commissie over vaststelling Onderzoekskader accreditatiestelsel hoger onderwijs 2020 - 31288-886

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 30 november 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beantwoording vragen commissie over het BIT-advies Grensverleggende IT (GrIT) en reactie van Defensie, de business case GrIT en het voornemen tot gunning - 31125-116

staatssecretaris van Defensie, B. Visser - 03 december 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Stand van zaken invordering en inningskosten en opbrengsten belastingsoorten - 31066-746

staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 30 november 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Rapport Handelingsperspectieven voor de fundamentele transformatie van de Belastingdienst - 31066-745

staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 26 november 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Bestuurlijke reactie op BIT-advies Programma Regie Modernisering IV-landschap (MIV) - 31066-744

staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 14 mei 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie over de brief van de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuizen (NVZ) met een oproep voor extra investeringen ziekenhuiszorg 2021 - 31016-298

minister voor Medische Zorg, T. van Ark - 02 december 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Wijziging van de Bijlage bij het Internationaal Verdrag betreffende het geharmoniseerde systeem inzake de omschrijving en de codering van goederen; Brussel, 11 juni 2015 - 30952-372

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 04 december 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Wijziging van Bijlage II van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika tot verbetering van de internationale naleving van de belastingplicht en tenuitvoerlegging van de FATCA; Washington, 23 juli 2020 - 30952-371

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 04 december 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie over de status van het rapport over de kosten van zwerfafval - 30872-252

staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 30 november 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Rapport Raad voor de rechtshandhaving over Handhaving natuur- en milieuwetgeving in Caribisch Nederland - 30825-220

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 02 december 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beantwoording vragen commissie over strategische afhankelijkheid buitenlandse partijen - 30821-121

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 30 november 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Zorgnorm SAR-helikopters en SAR-verbeterprogramma - 30490-34

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 27 november 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op de uitspraak van de Raad van State over handhaven Houtverordening - 30196-736

minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 02 december 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voortgang duurzame transities en launching customerschap - 30196-735

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 26 november 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Duurzaam internationaal reizen per spoor en vliegtuig - 29984-916

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 20 november 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het advies van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) Eigen risico in combinatie met de dbc-systematiek - 29689-1089

minister voor Medische Zorg, T. van Ark - 01 december 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Schiphol Gebruiksprognose 2021 - 29665-396

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 26 november 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie over de voortgang maatregelen interdepartementaal beleidsonderzoek naar jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt - 29544-1032

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 04 december 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie over de voorhang Besluit houdende wijziging van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 in verband met de aanpassing van de wijze waarop overcompensatie voor toegelaten instellingen wordt bepaald - 29453-524

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 01 december 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Maandrapportage CBR oktober 2020 - 29398-885

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 30 november 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie over het rapport "Longontsteking in de nabijheid van geitenhouderijen in Gelderland, Overijssel en Utrecht" - 28973-240

minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 22 september 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitvoering van de motie van de leden Tielen en Kwint over overbodige bureaucratie uit de plannen tegen laaggeletterdheid snijden - 28760-106

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, I.K. van Engelshoven - 09 oktober 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op internetconsultatie ontwerpbesluit metalendrankverpakkingen - 28694-142

staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 30 november 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Toezichtsignaal F1-vuurwerk - 28684-641

staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 02 december 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voortgang programma Samen tegen mensenhandel - 28638-185

staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, A. Broekers-Knol - 18 november 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie met een reactie op het verslag over richtlijn 2017/541 inzake terrorismebestrijding - 27925-757

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 30 november 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie over versnelde Amerikaanse troepenterugtrekking in Afghanistan en Irak - 27925-756

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 26 november 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanvullende Artikel 100-inzet in de strijd tegen ISIS - 27925-755

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 20 november 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beantwoording vragen commissie inzake vervanging capaciteit tactisch luchttransport - 27830-323

staatssecretaris van Defensie, B. Visser - 17 november 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Toezegging naar aanleiding van algemeen overleg arbeidsmarkt m.b.t. opschaling digitale zorg - 27529-227

minister voor Medische Zorg, T. van Ark - 01 december 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Stand van zaken realisatie Digitale Transport Strategie goederenvervoer en Basis Data Infrastructuur - 26643-719

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 24 november 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Appreciatie EU Commissie Mededeling COVID-19 Vaccinatiestrategieën - 25295-770

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 04 december 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitvoering COVID-19-vaccinatie - 25295-769

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 03 december 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Deelbesluit Wob Covid-19 Interdepartementale Commissie Crisisbeheersing (ICCb) stukken - 25295-768

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 02 december 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Nadere toelichting op stukken van het ministerie van J&V die RTL Nieuws openbaar heeft gemaakt in het kader van de COVID-19-aanpak - 25295-767

minister voor Medische Zorg, T. van Ark - 03 december 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verlenging vliegverboden BES tot 15 december 2020 18:00 uur plaatselijke tijd - 24804-152

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 01 december 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op de motie van de leden Van Toorenburg en Van Nispen over een pas op de plaats ten aanzien van de aanbesteding van de medische zorg - 24587-787

minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 02 december 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voortgang experiment gesloten coffeeshopketen - 24077-467

minister voor Medische Zorg, T. van Ark - 27 november 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

EU-wetgevingsoverzicht en deelname EU-raadplegingen - 22112-2993

minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 02 december 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie om een kabinetsreactie op de mededeling inzake de EU-strategie om methaanemissies terug te dringen - 22112-2992

minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 02 december 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie over o.a. de geannoteerde agenda Transportraad d.d. 8 december 2020 - 21501-33-840

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 26 november 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag videoconferentie van Landbouwministers 16 november 2020 - 21501-32-1260

minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 02 december 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie over o.a. de geannoteerde agenda videoconferentie informele Raad voor Consumentenbescherming van 7 december 2020 - 21501-30-515

staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 02 december 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Geannoteerde agenda Milieuraad 17 december 2020 - 21501-08-814

staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer - 30 november 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op rapport Algemene Rekenkamer over de netto betalingspositie EU-afdrachten - 21501-03-153

minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 27 november 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Het steunen van in Belarus gedetineerde oppositieleden en activisten - 21501-02-2248

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 02 december 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie over o.a. de geannoteerde agenda voor de informele videoconferentie van de leden van de Raad Buitenlandse Zaken van 7 december 2020 - 21501-02-2247

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 03 december 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Geannoteerde agenda voor de informele videoconferentie van de leden van de Raad Buitenlandse Zaken van 7 december 2020 - 21501-02-2246

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 27 november 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

De volgende brieven:

Afschrift van de reactiebrief aan de Waddenvereniging inzake zoutwinning onder de Waddenzee door Frisia - 2020Z23014

minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 26 november 2020

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Afschrift brief aan de Eerste Kamer over de motie van het lid Janssen over bepalende zeggenschap Staten-Generaal bij verlenging Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (Kamerstuk 35526, L) - 2020Z23367

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 01 december 2020

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).

Initiatiefnota:

Initiatiefnota van de leden Van Kent en Palland over de reparatie van het AOW-AOV-hiaat - 35666

Tweede Kamerlid, B. van Kent (SP) - 07 december 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

De Voorzitter, de Eerste ondervoorzitter en de Tweede ondervoorzitter stellen voor te stellen in handen van:

a. de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken:

- Wijziging van de Wet financiering politieke partijen in verband met de evaluatie van deze wet (Evaluatiewet Wfpp) (35657);

b. de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap:

- Regels ter uitvoering van de EU-verordening betreffende het programma voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport en de EU-verordening betreffende het programma Europees Solidariteitskorps (Uitvoeringswet Erasmusprogramma en Europees Solidariteitskorps) (35658);

c. de vaste commissie voor Financiën:

- Wijziging van het Belastingplan 2021 (35659);

d. de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit:

- Wijziging van de Wet dieren in verband met de uitvoering van de herziene Europese wetgeving over diergeneesmiddelen en gemedicineerde diervoeders (35661);

e. de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat:

- Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (Verzamelwet IenW 2020) (35664);

f. de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport:

- Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet ter regeling van elektronische verhittingsapparaten voor tabaksproducten en in verband met de invoering van eisen aan het uiterlijk van sigaretten (35665);

g. de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid:

- Initiatiefnota van de leden Van Ken en Palland over de reparatie van het AOW-AOV-hiaat (35666).

Naar boven