17 Stemming motie Nederland en de wereldwijde aanpak van COVID-19

Aan de orde is de stemming over een aangehouden motie, ingediend bij het debat over Nederland en de wereldwijde aanpak van COVID-19,

te weten:

  • -de gewijzigde motie-Van den Nieuwenhuijzen/Van den Hul over inzetten op cash transfers (33625, nr. 324, was nr. 301).

(Zie notaoverleg van 15 juni 2020.)

De voorzitter:

De gewijzigde motie-Van den Nieuwenhuijzen/Van den Hul (33625, nr. 324, was nr. 301) is in die zin nader gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de COVID-19-pandemie en de economische gevolgen daarvan de armste mensen in de armste landen hard raken en dat grote groepen daarom niet meer in hun basisbehoeften kunnen voorzien;

overwegende dat het bieden van een sociaal vangnet, via cash transfers, het direct geven van geld aan arme huishoudens die geld tekortkomen, een snelle en effectieve methode is om hen te ondersteunen en ook een effectief instrument kan zijn voor het bestrijden van structurele armoede;

verzoekt de regering om, op basis van de ervaringen van andere donoren en van ontwikkelingslanden zelf, te onderzoeken op welke manieren een uitbreiding van de inzet op cash transfers in het Nederlandse ontwikkelingsbeleid de komende jaren het best kan worden vormgegeven, via zowel multilaterale als bilaterale kanalen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 325, was nr. 324 (33625).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de nader gewijzigde motie-Van den Nieuwenhuijzen/Van den Hul (33625, nr. 325, was nr. 324).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK, de SGP en de ChristenUnie voor deze nader gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven