60 Stemming motie Onderwijs en corona VI, mbo en h.o. plus stages

Aan de orde is de stemming over een aangehouden motie, ingediend bij het VAO Onderwijs en corona VI, mbo en h.o. plus stages,

te weten:

  • -de motie-Van Meenen/Westerveld over het bindend studieadvies niet onverkort toepassen (35570-VIII, nr. 116).

(Zie vergadering van 25 november 2020.)

In stemming komt de motie-Van Meenen/Westerveld (35570-VIII, nr. 116).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, Krol, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK, D66, de ChristenUnie, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Meneer Van der Staaij.

De heer Van der Staaij (SGP):

Voorzitter. Mevrouw Van Toorenburg is niet heel goed ter been op dit moment. Daarom rende zij niet naar de microfoon om u te bedanken voor het feit dat u ons door al deze stemmingen heen heeft geleid. Ik neem graag de honneurs waar. Bedankt, voorzitter!

(Applaus)

De voorzitter:

Dankzij jullie oplettendheid zijn we erdoorheen gekomen. Heel veel dank. Ik schors even voordat we een korte regeling van werkzaamheden hebben. Dank jullie wel. En natuurlijk dank aan de minister van Financiën.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.

Naar boven