16 Stemmingen moties Begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2021

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2021,

te weten:

 • -de motie-Van Weerdenburg/Van Haga over gedurende de coronacrisis geen nieuwe verplichtingen aangaan op het gebied van ontwikkelingssamenwerking (35570-XVII, nr. 12);

 • -de motie-Van Weerdenburg/Van Haga over geen cent meer uitgeven aan ontwikkelingshulp (35570-XVII, nr. 13);

 • -de motie-Weverling/Amhaouch over in uitvoering brengen van het 15/15 actieplan (35570-XVII, nr. 14);

 • -de motie-Weverling over verplichtende migratieafspraken opnemen in het post-Cotonouverdrag (35570-XVII, nr. 15);

 • -de motie-Weverling/Alkaya over het door de Europese Unie overnemen van aanbevelingen van de Europese Rekenkamer (35570-XVII, nr. 16);

 • -de motie-Weverling over een centralere rol voor Nederlandse bedrijven in het OS-beleid (35570-XVII, nr. 17);

 • -de motie-Weverling over het afbouwen van de OS-status van China in diverse internationale verbanden (35570-XVII, nr. 18);

 • -de motie-Van den Nieuwenhuijzen c.s. over subsidiëring van maatschappelijke organisaties beoordelen op de kwaliteit van hun programma's (35570-XVII, nr. 19);

 • -de motie-Van den Nieuwenhuijzen/Van den Hul over aanpassing van het Nederlandse systeem van douanegegevens (35570-XVII, nr. 20);

 • -de motie-Van den Nieuwenhuijzen c.s. over het aansporen van Nederlandse kleding- en textielbedrijven om uit Xinjiang te vertrekken (35570-XVII, nr. 21);

 • -de motie-Kuik over een Nederlandse Global Health Strategie (35570-XVII, nr. 22);

 • -de motie-Kuik over het uitvoeren van de geplande evaluatie van Product Development Partnerships (35570-XVII, nr. 23);

 • -de motie-Kuik/Amhaouch over de Afrika Taskforce en een Afrika Strategie voor het komende decennium (35570-XVII, nr. 24);

 • -de motie-Alkaya c.s. over onafhankelijk onderzoek naar de relatie tussen Nederlandse ambassades en multinationals zoals Shell (35570-XVII, nr. 25);

 • -de motie-Alkaya/Weverling over onderzoek naar strategische afhankelijkheden en kwetsbaarheden in Nederland, en hoe die in nationaal of Europees verband gemitigeerd kunnen worden (35570-XVII, nr. 26);

 • -de motie-Alkaya over niet bezuinigen op de aanpak van hiv en aids (35570-XVII, nr. 27);

 • -de motie-Bouali c.s. over EU-maatregelen tegen producten die bijdragen aan de ontbossing van de Amazone (35570-XVII, nr. 28);

 • -de motie-Bouali over mogelijkheden om het Holland Alumni network te behouden (35570-XVII, nr. 29);

 • -de motie-Bouali/Alkaya over het ondertekenen van het Charter Diversiteit bevorderen onder organisaties die subsidie ontvangen van het ministerie van Buitenlandse Zaken (35570-XVII, nr. 30);

 • -de motie-Bouali over het verlagen van de transactiekosten van remittances in Nederland (35570-XVII, nr. 31);

 • -de motie-Van den Hul/Van Raan over een actieplan om meisjes en vrouwen tegen seksueel geweld te beschermen (35570-XVII, nr. 32);

 • -de motie-Van den Hul over 25% van de beschikbare middelen alloceren voor lokale maatschappelijke organisaties (35570-XVII, nr. 33);

 • -de motie-Van den Hul c.s. over minstens 500 kinderen uit Lesbos opnemen (35570-XVII, nr. 34);

 • -de motie-Voordewind c.s. over toegroeien naar een besteding van 0,7% van het bni aan ontwikkelingssamenwerking (35570-XVII, nr. 35);

 • -de motie-Voordewind/Kuik over het voortzetten van de steun aan maatschappelijke organisaties tegen kinderprostitutie (35570-XVII, nr. 36);

 • -de motie-Van Raan/Alkaya over de onderhandelingen over het EU-China-investeringsverdrag beëindigen (35570-XVII, nr. 37);

 • -de motie-Van Raan c.s. over een sterkere borging van vrouwenrechten en gendergelijkheid in het imvo-beleid (35570-XVII, nr. 38);

 • -de motie-Stoffer over het voorkómen van de forse bezuinigingen op het BuHa-OS-budget voor de langere termijn (35570-XVII, nr. 39);

 • -de motie-Stoffer/Van Haga over voorstellen voor een bilateraal investeringsakkoord tussen de EU en Taiwan (35570-XVII, nr. 40);

 • -de motie-Stoffer/Voordewind over optimale continuering van de reguliere ontwikkelingssamenwerking met Ethiopië (35570-XVII, nr. 41);

 • -de motie-Van Haga/Stoffer over een plan tegen oneerlijke concurrentie van bedrijven van buiten de EU (35570-XVII, nr. 42);

 • -de motie-Van Haga/Baudet over het optimale drempelbedrag voor invoerrechten (35570-XVII, nr. 43);

 • -de motie-Van Haga/Baudet over het tegengaan van verdere oneerlijke concurrentie in de staalsector door de CO2-invoerheffing (35570-XVII, nr. 44);

 • -de motie-Van Haga/Van Weerdenburg over geen subsidies voor instellingen die het regeringsbeleid tegenwerken (35570-XVII, nr. 45).

(Zie vergadering van 2 december 2020.)

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Alkaya stel ik voor zijn motie (35570-XVII, nr. 25) aan te houden. Op verzoek van de heer Bouali stel ik voor zijn motie (35570-XVII, nr. 29) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

De motie-Van den Nieuwenhuijzen (35570-XVII, nr. 19) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat een onafhankelijk maatschappelijk middenveld, met de volledige vrijheid om overheidsbeleid te bekritiseren, van het grootste belang is in het functioneren van een gezonde democratie;

overwegende dat tegenspraak onontbeerlijk is voor effectieve checks-and-balances en daarmee voor de kwaliteit van de beleidsvorming en beleidsuitvoering;

spreekt uit dat de subsidiëring van maatschappelijke organisaties moet worden beoordeeld op de kwaliteit van hun programma's en dat zij nooit gekort mogen worden voor het kritisch tegenspreken van kabinetsbeleid,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 46, was nr. 19 (35570-XVII).

De voorzitter:

De motie-Kuik/Amhaouch (35570-XVII, nr. 24) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Afrikaanse gemeenschappelijke markt zich ontwikkelt en voor het Nederlandse bedrijfsleven grote kansen biedt en ook dat de EU concrete stappen neemt ter bevordering van de Afrikaanse interne markt;

overwegende dat de Afrika Taskforce een belangrijke rol heeft te spelen bij het intensiveren van de Nederlandse handelsagenda;

overwegende dat het doel van de Afrika Taskforce is het signaleren en wegnemen van handelsbarrières voor het Nederlandse bedrijfsleven in Afrika en daarvoor concrete aanbevelingen te doen;

verzoekt de regering:

 • -pilotprojecten aan te wijzen op basis waarvan de Afrika Taskforce concrete aanbevelingen kan doen;

 • -er zorg voor te dragen dat in de governancestructuur van de Afrika Taskforce het bedrijfsleven en in het bijzonder het mkb vertegenwoordigd is;

 • -de Afrika Taskforce te betrekken bij de Europese inzet van de regering op Afrika;

verzoekt de regering voorts de contouren te schetsen voor een beleidsmatige meerjarige agenda voor de relatie met het Afrikaanse continent,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 47, was nr. 24 (35570-XVII).

De voorzitter:

De motie-Alkaya (35570-XVII, nr. 27) is in die zin gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden Alkaya en Bouali, en luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Nederland een belangrijke rol speelt in de internationale aanpak van hiv en aids, onder meer via de harmreductionaanpak bij drugsgebruik;

constaterende dat het budget voor "seksuele en reproductieve gezondheid en rechten en hiv/aids" het komende jaar afneemt;

van mening dat de internationale inspanningen van Nederland voor de aanpak van COVID-19 niet ten koste mogen gaan van de bestrijding van andere dodelijke ziektes;

verzoekt de regering om zo veel mogelijk programma's die gericht zijn op de aanpak van hiv en aids onverminderd door te zetten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 48, was nr. 27 (35570-XVII).

Ik stel vast dat wij nu over deze gewijzigde moties kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Van Weerdenburg/Van Haga (35570-XVII, nr. 12).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van Krol, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Weerdenburg/Van Haga (35570-XVII, nr. 13).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Weverling/Amhaouch (35570-XVII, nr. 14).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PvdA, Krol, GroenLinks, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Weverling (35570-XVII, nr. 15).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, Krol, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, de VVD, het CDA, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Weverling/Alkaya (35570-XVII, nr. 16).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, Krol, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Weverling (35570-XVII, nr. 17).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van Krol, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Weverling (35570-XVII, nr. 18).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Van den Nieuwenhuijzen c.s. (35570-XVII, nr. 46, was nr. 19).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK, D66, het CDA en de ChristenUnie voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van den Nieuwenhuijzen/Van den Hul (35570-XVII, nr. 20).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, Van Kooten-Arissen, DENK en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van den Nieuwenhuijzen c.s. (35570-XVII, nr. 21).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, Krol, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK, D66, de SGP, het CDA en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Kuik (35570-XVII, nr. 22).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, Krol, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Kuik (35570-XVII, nr. 23).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, Krol, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK, D66, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Kuik/Amhaouch (35570-XVII, nr. 47, was nr. 24).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PvdA, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en FvD voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Alkaya/Weverling (35570-XVII, nr. 26).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Alkaya/Bouali (35570-XVII, nr. 48, was nr. 27).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, Krol, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK, D66, het CDA en de ChristenUnie voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Bouali c.s. (35570-XVII, nr. 28).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, Krol, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK, D66, de VVD, de SGP, het CDA en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Bouali/Alkaya (35570-XVII, nr. 30).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, Krol, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, DENK, D66, het CDA en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Bouali (35570-XVII, nr. 31).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK, D66, de VVD, de SGP, het CDA en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van den Hul/Van Raan (35570-XVII, nr. 32).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, Krol, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van den Hul (35570-XVII, nr. 33).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, Van Kooten-Arissen, DENK en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van den Hul c.s. (35570-XVII, nr. 34).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen en DENK voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Voordewind c.s. (35570-XVII, nr. 35).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK, D66, de SGP, het CDA en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Voordewind/Kuik (35570-XVII, nr. 36).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, Krol, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Raan/Alkaya (35570-XVII, nr. 37).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, Krol, GroenLinks, de PvdD, Van Kooten-Arissen, DENK, de SGP, de ChristenUnie en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Raan c.s. (35570-XVII, nr. 38).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, Krol, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK, D66, het CDA en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Stoffer (35570-XVII, nr. 39).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, D66, de SGP en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Stoffer/Van Haga (35570-XVII, nr. 40).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van Krol, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, de SGP en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

De heer Van Raan.

De heer Van Raan (PvdD):

We zouden graag een brief willen ontvangen over hoe de minister de motie op stuk nr. 38 gaat uitvoeren.

De voorzitter:

Dan stel ik voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

In stemming komt de motie-Stoffer/Voordewind (35570-XVII, nr. 41).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, Krol, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK, D66, de VVD, de SGP, het CDA en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Haga/Stoffer (35570-XVII, nr. 42).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van Krol, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK, de SGP, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Haga/Baudet (35570-XVII, nr. 43).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, Krol, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK, de SGP, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Haga/Baudet (35570-XVII, nr. 44).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, Krol, 50PLUS, DENK, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Haga/Van Weerdenburg (35570-XVII, nr. 45).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van Krol, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

De heer Van der Lee en de heer Voordewind.

De heer Van der Lee (GroenLinks):

Ik wilde graag even een brief vragen over de motie op stuk nr. 21 van collega Van den Nieuwenhuijzen over Xinjiang. Die was ontraden. Graag een brief over de uitvoering.

De voorzitter:

Dan stel ik voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet. De heer Voordewind.

De heer Voordewind (ChristenUnie):

Voorzitter. Ik zou ook graag een brief willen over de uitvoering van de motie op stuk nr. 36 over het tegengaan van kinderprostitutie.

De voorzitter:

Dan stel ik voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Naar boven