20 Stemmingen moties Water en Wadden

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over water en Wadden,

te weten:

 • -de motie-Van Aalst over de gevolgen van het eigen watermanagement meenemen in de aanpak van droogte (35570-XII, nr. 64);

 • -de motie-Remco Dijkstra/Geurts over de positie en activiteiten van economische sectoren voldoende borgen (35570-XII, nr. 65);

 • -de motie-Bromet c.s. over fietsers en wandelaars over de Afsluitdijk laten gaan (35570-XII, nr. 66);

 • -de motie-Bromet over aanpassing van het wettelijke kader en het beleidskader van de Waterwet (35570-XII, nr. 67);

 • -de motie-Bromet/De Groot over een rechtsgrondslag voor een verbod op toepassing van bestrijdingsmiddelen op verhardingen (35570-XII, nr. 68);

 • -de motie-Bromet/Moorlag over een gezamenlijke oplossing voor de dijkversterking bij Uitdam (35570-XII, nr. 69);

 • -de motie-Geurts c.s. over in kaart brengen of de KRW-doelen haalbaar zijn (35570-XII, nr. 72);

 • -de motie-Laçin/Van Brenk over de cybersecurity bij drinkwaterbedrijven actief laten doorlichten (35570-XII, nr. 73);

 • -de motie-De Groot over jaarlijks rapporteren over de voortgang van het bereiken van de hoofddoelstelling voor de Waddenzee (35570-XII, nr. 75);

 • -de motie-De Groot/Dik-Faber over beheer en onderhoud van vispassages in programma's opnemen (35570-XII, nr. 76);

 • -de motie-De Groot/Bromet over ruimtelijke kwaliteit verbinden met de wateropgave (35570-XII, nr. 77);

 • -de motie-Moorlag over investeringsprogramma's naar voren halen en versneld realiseren (35570-XII, nr. 78);

 • -de motie-Moorlag/Bromet over geen concessies aan kwaliteit, functionaliteiten en esthetiek van het project Afsluitdijk (35570-XII, nr. 79);

 • -de motie-Dik-Faber c.s. over een tijdige herziening van de WACC (35570-XII, nr. 81);

 • -de motie-Dik-Faber/De Groot over de kernwaarden rust, ruimte en stilte uitwerken in criteria (35570-XII, nr. 82);

 • -de motie-Van Esch/Wassenberg over kwantitatieve en afrekenbare doelen voor de natuurontwikkeling rond het Waddengebied (35570-XII, nr. 83);

 • -de motie-Van Esch/Wassenberg over scenario's voor het uitfaseren van gas- en zoutwinning (35570-XII, nr. 84);

 • -de motie-Van Brenk/Laçin over door het Nationaal Cyber Security Centrum uitgevoerde rapportages over de waterschappen en drinkwaterbedrijven naar de Kamer sturen (35570-XII, nr. 85);

 • -de motie-Van Brenk over belemmeringen voor het toepassen van een evenredige zuiveringsheffing (35570-XII, nr. 86).

(Zie wetgevingsoverleg van 1 december 2020.)

De voorzitter:

De motie-Bromet (35570-XII, nr. 66) is in die zin gewijzigd en nader gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden Bromet, De Groot, Van Esch, Moorlag, Laçin, Dik-Faber, Remco Dijkstra en Van der Molen.

Zij krijgt nr. 91, was nr. 66 (35570-XII).

De voorzitter:

De motie-Bromet/De Groot (35570-XII, nr. 68) is in die zin gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden Bromet, De Groot, Van Esch en Dik-Faber. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 92, was nr. 68 (35570-XII).

De voorzitter:

De motie-De Groot (35570-XII, nr. 75) is in die zin gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden De Groot en Dik-Faber. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 93, was nr. 75 (35570-XII).

De voorzitter:

De motie-Dik-Faber (35570-XII, nr. 81) is in die zin gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden Dik-Faber, Geurts, Remco Dijkstra en Moorlag. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 94, was nr. 81 (35570-XII).

De voorzitter:

De motie-Van Brenk/Laçin (35570-XII, nr. 85) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat waterkunstwerken en de watervoorziening vitale sectoren zijn en aangemerkt worden als aanbieder van essentiële dienstverlening;

overwegende dat cybercriminaliteit een helaas reële dreiging is, ook in deze vitale sector;

overwegende het feit dat alles op alles moet worden gezet om te voorkomen dat deze vitale sector op enige wijze slachtoffer wordt van cybercriminaliteit, en structurele en serieuze monitoring derhalve vereist is;

overwegende de situatie bij Waternet;

verzoekt de regering een periodieke cybersecuritycheck van ieder waterschap en de drinkwaterbedrijven verplicht te stellen, uit te voeren door een externe neutrale partij, en de Kamer hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 95, was nr. 85 (35570-XII).

Ik stel vast dat wij nu over deze gewijzigde moties kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Van Aalst (35570-XII, nr. 64).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Remco Dijkstra/Geurts (35570-XII, nr. 65).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PvdA, Krol, 50PLUS, DENK, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de nader gewijzigde motie-Bromet c.s. (35570-XII, nr. 91, was nr. 66).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze nader gewijzigde motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Bromet (35570-XII, nr. 67).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen en DENK voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Bromet c.s. (35570-XII, nr. 92, was nr. 68).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, Krol, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK, D66, de ChristenUnie en de PVV voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Bromet/Moorlag (35570-XII, nr. 69).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, Krol, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK, de ChristenUnie en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Geurts c.s. (35570-XII, nr. 72).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, Krol, GroenLinks, 50PLUS, DENK, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Laçin/Van Brenk (35570-XII, nr. 73).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, Krol, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK, de SGP, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-De Groot/Dik-Faber (35570-XII, nr. 93, was nr. 75).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, Krol, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK, D66, het CDA, de ChristenUnie en FvD voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-De Groot/Dik-Faber (35570-XII, nr. 76).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, Krol, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK, D66, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van de VVD ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-De Groot/Bromet (35570-XII, nr. 77).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, Krol, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK, D66, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Oké. Waar waren we nou? Iedereen doet alsof het niet van hem of van haar is.

In stemming komt de motie-Moorlag (35570-XII, nr. 78).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Moorlag/Bromet (35570-XII, nr. 79).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, Krol, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK, D66, de ChristenUnie, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Dik-Faber c.s. (35570-XII, nr. 94, was nr. 81).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, Krol, GroenLinks, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en FvD voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de fractie van de PvdD ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Dik-Faber/De Groot (35570-XII, nr. 82).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, Krol, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK, D66, het CDA, de ChristenUnie en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Esch/Wassenberg (35570-XII, nr. 83).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, Krol, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen en DENK voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Esch/Wassenberg (35570-XII, nr. 84).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, Krol, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS en Van Kooten-Arissen voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Van Brenk/Laçin (35570-XII, nr. 95, was nr. 85).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, Krol, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK, de PVV en FvD voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Brenk (35570-XII, nr. 86).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, Krol, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK, D66, de VVD, de ChristenUnie en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Naar boven