31 Stemming motie Tijdelijke huurkorting

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte en de Woningwet (tijdelijke huurkorting),

te weten:

  • -de motie-Terpstra over het effect van de inhaalhuurverhoging op de huurders monitoren (35516, nr. 13).

(Zie wetgevingsoverleg van 3 december 2020.)

In stemming komt de motie-Terpstra (35516, nr. 13).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

Naar boven