59 Stemming motie Begroting OCW 2021, onderdeel Cultuur

Aan de orde is de stemming over een aangehouden motie, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel de begroting OCW 2021, onderdeel Cultuur,

te weten:

  • -de motie-Kwint/Beckerman over een pas op de plaats maken met de verkoop van de Seyss-Inquartbunker (35570-VIII, nr. 106).

(Zie wetgevingsoverleg van 23 november 2020.)

In stemming komt de motie-Kwint/Beckerman (35570-VIII, nr. 106).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, Krol, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK, de SGP en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven