33 Stemmingen moties Wijziging huurverhogingsmogelijkheden en inkomensgrenzen Woningwet

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte en van de Woningwet (wijziging huurverhogingsmogelijkheden en inkomensgrenzen Woningwet),

te weten:

  • -de motie-Beckerman over een Nibud-onderzoek naar de financiële positie van huurders in de sociale en vrije sector (35518, nr. 17);

  • -de motie-Beckerman over de capaciteit van de Huurcommissie uitbreiden (35518, nr. 18);

  • -de motie-Van Eijs over afspraken over de vrije toewijzingsruimte voor corporaties (35518, nr. 19);

  • -de motie-Van Eijs over het aanpassen van het woningverdeelsysteem ten gunste van lage middeninkomens (35518, nr. 20);

  • -de motie-Smeulders c.s. over het aanpassen van de systematiek van indexering (35518, nr. 21);

  • -de motie-Bisschop over oplossingen in kaart brengen voor een onbedoeld effect van de indexering van de inkomensgrenzen (35518, nr. 22).

(Zie wetgevingsoverleg van 3 december 2020.)

In stemming komt de motie-Beckerman (35518, nr. 17).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Beckerman (35518, nr. 18).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, Krol, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK, de SGP en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Eijs (35518, nr. 19).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de fractie van Krol ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Eijs (35518, nr. 20).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Smeulders c.s. (35518, nr. 21).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, Krol, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen en DENK voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Bisschop (35518, nr. 22).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

Naar boven