10 Stemming motie Toereikendheid en doelmatigheid onderwijsbekostiging

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het VAO Toereikendheid en doelmatigheid onderwijsbekostiging,

te weten:

  • -de motie-Kwint over onderzoek naar de effecten van het geheel uit de lumpsum halen van de docent (31293, nr. 556).

(Zie vergadering van 1 december 2020.)

In stemming komt de motie-Kwint (31293, nr. 556).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, Krol, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK, D66, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Naar boven