58 Stemmingen moties Begroting Infrastructuur en Waterstaat 2021

Aan de orde zijn de stemmingen over aangehouden moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2021,

te weten:

  • -de gewijzigde motie-Schonis c.s. over een visie op het spoorgoederenvervoer (35570-XII, nr. 62, was nr. 38);

  • -de motie-Schonis/Postma over niet-vrijblijvende verkeersbegeleiding door de Kustwacht bij stormcondities op de Waddenzee (35570-XII, nr. 40).

(Zie vergadering van 19 november 2020.)

In stemming komt de gewijzigde motie-Schonis c.s. (35570-XII, nr. 62, was nr. 38).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze gewijzigde motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Schonis/Postma (35570-XII, nr. 40).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, Krol, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK, D66, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van de VVD ertegen, zodat zij is aangenomen.

Naar boven