15 Stemmingen moties Begroting Defensie 2021

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2021,

te weten:

 • -de motie-Fritsma over defensie-inzet voor Nederlandse grenscontroles (35570-X, nr. 33);

 • -de motie-Fritsma over de militaire bewaking van locaties die gevoelig zijn voor terrorisme uitbreiden (35570-X, nr. 34);

 • -de motie-Fritsma over een einde aan de mogelijkheid voor Defensiemedewerkers om een tweede nationaliteit te hebben (35570-X, nr. 35);

 • -de motie-Fritsma over het niet meer spekken van de kas van het Turkse leger met leningen van Defensie (35570-X, nr. 36);

 • -de motie-Van den Bosch over een dagprogramma op een kazerne voor 18-jarigen (35570-X, nr. 37);

 • -de motie-Van den Nieuwenhuijzen over het intensiveren van de informatie die de Kamer ontvangt over lopende missies (35570-X, nr. 38);

 • -de motie-Van den Nieuwenhuijzen/Belhaj over mogelijke routes van specialisatie van Defensie binnen haar internationale partnerschappen (35570-X, nr. 39);

 • -de motie-Van den Nieuwenhuijzen c.s. over marineschepen vernoemen naar vrouwen (35570-X, nr. 40);

 • -de motie-Van Helvert/Kerstens over een commissie voor advies over een aparte chroom-6-regeling (35570-X, nr. 41);

 • -de motie-Van Helvert/Stoffer over het ondersteunen van het Nederlandse marinebouwcluster met het oog op export (35570-X, nr. 42);

 • -de motie-Karabulut over het onmiddellijk intrekken van Aanwijzing SG A/978 (35570-X, nr. 43);

 • -de motie-Karabulut over het afzien van deelname aan oefeningen voor het gebruik van een kernwapen (35570-X, nr. 44);

 • -de motie-Karabulut over meer nadruk op de derde hoofdtaak van de krijgsmacht (35570-X, nr. 46);

 • -de motie-Belhaj over de Nederlandse focus in het strategisch kompas van de EU (35570-X, nr. 47);

 • -de motie-Kerstens c.s. over de aanbevelingen van de Veteranenombudsman over de wijze van klachtafhandeling (35570-X, nr. 48);

 • -de motie-Kerstens c.s. over een masterplan om het personeelstekort bij Defensie tegen te gaan (35570-X, nr. 50);

 • -de motie-Kerstens over onderzoeken of Defensie in aanmerking komt voor de werkgarantieregeling (35570-X, nr. 51);

 • -de motie-Voordewind c.s. over prioriteit voor de werving van personeel om de materiële gereedheid te verbeteren (35570-X, nr. 52);

 • -de motie-Stoffer over betrokkenheid bij de ontwikkeling van het Main Ground Combat System (35570-X, nr. 53);

 • -de motie-Stoffer/Van den Bosch over taakspecialisatie nader uitwerken in de Defensievisie (35570-X, nr. 54);

 • -de motie-Stoffer/Van Helvert over het realiseren van de NAVO-norm betrekken bij de evaluatie van de Wet defensiematerieelbegrotingsfonds (35570-X, nr. 55);

 • -de motie-Öztürk over goede begeleiding van militairen en veteranen met PTSS (35570-X, nr. 56);

 • -de motie-Öztürk over het AOW-gat van oud-Defensiemedewerkers oplossen (35570-X, nr. 57);

 • -de motie-Öztürk over een eenmalige bonus voor iedere militair bij Defensie (35570-X, nr. 58).

(Zie vergadering van 3 december 2020.)

De voorzitter:

De motie-Van Helvert/Stoffer (35570-X, nr. 42) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Defensie voor elke verwerving een afweging maakt voor de meest passende strategie met als uitgangspunt: het beste product voor de beste prijs met een zo groot mogelijke betrokkenheid van het Nederlandse bedrijfsleven;

constaterende dat Nederland beschikt over een in vele decennia opgebouwde onderzeebootkennis binnen het "ecosysteem", ook genoemd de Gouden Driehoek, bestaande uit Defensie, de Nederlandse industrie en de Nederlandse kennisinstituten;

overwegende dat de verwerving van nieuwe onderzeeboten niet alleen kansen biedt voor substantiële betrokkenheid van de Nederlandse Gouden Driehoek, maar daarnaast ook exportkansen creëert voor de toekomst;

constaterende dat de Defensie Industrie Strategie stelt dat export, vanwege de relatief kleine binnenlandse markt voor defensie- en veiligheidsproducten in Nederland, voor het stimuleren en in stand houden van de Nederlandse basis defensiegerelateerde bedrijven essentieel is;

overwegende dat mogelijke toekomstige export van onderzeeboten een extra impuls zou geven aan het Nederlandse marinebouwcluster;

verzoekt de regering cruciale technologie, kennis en expertise (op het gebied van onderzeeboten, onderwatertechnologie en andere maritieme technologie die voor onderzeeboten gebruikt kan worden binnen dit ecosysteem) bij de Nederlandse Gouden Driehoek na toetsing te kwalificeren als nationaal veiligheidsbelang dat voor de toekomstige onderzeeboten gebruikt dient te worden;

verzoekt de regering tevens de exportkansen van de drie aanbieders voor de Nederlandse marinebouw in kaart te brengen, inclusief de mogelijkheden tot instandhouding en stimulering van (strategische) kennis, en hierover de Kamer zo spoedig mogelijk te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 63, was nr. 42 (35570-X).

De voorzitter:

De motie-Öztürk (35570-X, nr. 58) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat militairen een extra blijk van waardering verdienen in verband met het feit dat zij dag in, dag uit klaarstaan voor onze veiligheid;

verzoekt de regering om extra middelen uit te trekken en een eenmalige bonus van €1.000 te realiseren voor iedere militair bij Defensie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 64, was nr. 58 (35570-X).

Ik stel vast dat wij nu over deze gewijzigde moties kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Fritsma (35570-X, nr. 33).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van Krol, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Fritsma (35570-X, nr. 34).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van Krol, 50PLUS, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Fritsma (35570-X, nr. 35).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van Krol, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Fritsma (35570-X, nr. 36).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, Krol, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van den Bosch (35570-X, nr. 37).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PvdA, Krol, GroenLinks, 50PLUS, DENK, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van den Nieuwenhuijzen (35570-X, nr. 38).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van den Nieuwenhuijzen/Belhaj (35570-X, nr. 39).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, Krol, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van den Nieuwenhuijzen c.s. (35570-X, nr. 40).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PvdA, Krol, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, DENK, D66, de VVD, het CDA, de ChristenUnie en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Helvert/Kerstens (35570-X, nr. 41).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Van Helvert/Stoffer (35570-X, nr. 63, was nr. 42).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PvdA, Krol, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en FvD voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Karabulut (35570-X, nr. 43).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Karabulut (35570-X, nr. 44).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen en DENK voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Karabulut (35570-X, nr. 46).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Belhaj (35570-X, nr. 47).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PvdA, Krol, GroenLinks, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK, D66, de VVD, het CDA en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Kerstens c.s. (35570-X, nr. 48).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Kerstens c.s. (35570-X, nr. 50).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, Krol, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Kerstens (35570-X, nr. 51).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PvdA, Krol, GroenLinks, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Voordewind c.s. (35570-X, nr. 52).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PvdA, Krol, GroenLinks, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Stoffer (35570-X, nr. 53).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PvdA, Krol, 50PLUS, DENK, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Stoffer/Van den Bosch (35570-X, nr. 54).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PvdA, Krol, GroenLinks, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Stoffer/Van Helvert (35570-X, nr. 55).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PvdA, Krol, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Öztürk (35570-X, nr. 56).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Öztürk (35570-X, nr. 57).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, Krol, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK, de SGP, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Öztürk (35570-X, nr. 64, was nr. 58).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, Krol, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK, de PVV en FvD voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven