19 Stemmingen moties Begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2021

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2021,

te weten:

 • -de motie-Agema c.s. over de borstkankerscreening tweejaarlijks blijven doen (35570-XVI, nr. 72);

 • -de motie-Agema/Wilders over het terugdraaien van de sluiting van ziekenhuizen (35570-XVI, nr. 73);

 • -de motie-Agema over het opbouwen van een van rijkswege gefinancierde crisiscapaciteit (35570-XVI, nr. 74);

 • -de motie-Agema over samenwerking tussen streekziekenhuizen en gespecialiseerde ziekenhuizen voor de acute zorg (35570-XVI, nr. 75);

 • -de motie-Agema over het in eigen beheer produceren van persoonlijke beschermingsmiddelen (35570-XVI, nr. 76);

 • -de motie-Agema over het beëindigen van de beweging De Juiste Zorg op de Juiste Plek (35570-XVI, nr. 77);

 • -de motie-Agema over de prognose over herstel van de ziekenhuiszorg fors inkorten (35570-XVI, nr. 78);

 • -de motie-Agema over een evaluatie van het Zorginstituut (35570-XVI, nr. 79);

 • -de motie-Agema over het opnemen van herniaoperaties via PTED in het basispakket (35570-XVI, nr. 80);

 • -de motie-Agema over geen concurrentiebeding voor specialisten die voor zichzelf beginnen (35570-XVI, nr. 81);

 • -de motie-Agema over geen stijging van de zorgpremies (35570-XVI, nr. 82);

 • -de motie-Agema over geen afschaling van de ziekenhuiszorg voor levensbedreigende aandoeningen (35570-XVI, nr. 83);

 • -de motie-Agema over geen afschaling van oncologische zorg (35570-XVI, nr. 84);

 • -de motie-Agema over de 0% volumegroei in 2022 voor ziekenhuizen loslaten (35570-XVI, nr. 85);

 • -de motie-Agema over bewerkstelligen dat specialisten die voor zichzelf zijn begonnen niet te maken krijgen met extra kortingen door verzekeraars (35570-XVI, nr. 86);

 • -de motie-Agema/Wilders over financiële barrières voor zorgmedewerkers wegnemen (35570-XVI, nr. 87);

 • -de motie-Agema/Wilders over het invoeren van een voltijdbonus in de zorg (35570-XVI, nr. 88);

 • -de motie-Agema/Wilders over zorgmedewerkers in overheadfuncties overhalen om met behoud van salaris een uitvoerende taak te gaan vervullen (35570-XVI, nr. 89);

 • -de motie-Agema over bewerkstelligen dat een voltijd werkende zorgmedewerker economisch zelfstandig kan zijn (35570-XVI, nr. 91);

 • -de motie-Agema over startsalarissen in de zorg omhoog laten gaan door de eerste trede op te heffen (35570-XVI, nr. 92);

 • -de motie-Agema over de belofte nakomen om het personeelstekort in de zorg in 2022 terug te brengen naar nul (35570-XVI, nr. 93);

 • -de motie-Agema over exitonderzoeken onder de zorgmedewerkers die jaarlijks de zorg verlaten (35570-XVI, nr. 94);

 • -de motie-Agema over onderzoek onder zorgmedewerkers om barrières om meer uren te werken weg te nemen (35570-XVI, nr. 95);

 • -de motie-Agema over administratie in de zorg afschaffen, automatiseren of digitaliseren (35570-XVI, nr. 96);

 • -de motie-Agema over de deeltijdfactor onder vrijwillige voorwaarden omhoogkrijgen (35570-XVI, nr. 97);

 • -de motie-Agema over de uitkomsten van het project regelarme instellingen uitvoeren (35570-XVI, nr. 98);

 • -de motie-Agema over de administratieve verantwoordingslast in de thuiszorg verminderen door over te gaan op één tarief (35570-XVI, nr. 99);

 • -de motie-Agema over de administratieve lasten in de langdurige zorg verminderen door over te gaan op één tarief (35570-XVI, nr. 100);

 • -de motie-Agema over het afschaffen van de kilometerregistratie in het Valysvervoer (35570-XVI, nr. 101);

 • -de motie-Agema over in 2022 voldoen aan het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg (35570-XVI, nr. 102);

 • -de motie-Agema over binnen één jaar 20.000 extra verpleeghuisplekken realiseren (35570-XVI, nr. 103);

 • -de motie-Agema over de bouwopgave voor de ouderenhuisvesting voor het einde van deze kabinetsperiode in beeld brengen (35570-XVI, nr. 104);

 • -de motie-Agema over de wenselijkheid van een minister voor ouderenhuisvesting (35570-XVI, nr. 105);

 • -de motie-Agema over de zeven treden van de ouderenzorg onderbrengen in één wet (35570-XVI, nr. 106);

 • -de motie-Agema over de levenslange en levensbrede gehandicaptenzorg onderbrengen in één wet (35570-XVI, nr. 107);

 • -de motie-Agema/Jansen over een kabinetsstandpunt over medisch-ethische kwesties rond technologische mogelijkheden (35570-XVI, nr. 108);

 • -de motie-Agema/Kerstens over geen vermindering van uren op de indicatie wegens medisch-specialistische handelingen door ouders (35570-XVI, nr. 109);

 • -de motie-Agema/Kerstens over een aparte handreiking intensieve kindzorg (35570-XVI, nr. 110);

 • -de motie-Veldman/Van den Berg over analyseren wat nodig is om het project Regie op registers te versnellen (35570-XVI, nr. 111);

 • -de motie-Veldman/Van den Berg over onderzoeken of er een wettelijke of beleidsmatige aanpassing nodig is om gegevens voor gezondheidsdoeleinden te hergebruiken (35570-XVI, nr. 112);

 • -de motie-Laan-Geselschap/Bergkamp over een plan van aanpak om te komen tot een brede langetermijnvisie op de ouderenzorg (35570-XVI, nr. 113);

 • -de motie-Ellemeet/Renkema over een zorgakkoord met de vakbonden, werkgevers en financiers van de zorg (35570-XVI, nr. 114);

 • -de motie-Ellemeet/Veldman over onderzoeken of aanbestedingscriteria kunnen worden gebaseerd op de productielocatie van medicijnen (35570-XVI, nr. 115);

 • -de motie-Ellemeet/Bergkamp over de Green Deal als instrument evalueren (35570-XVI, nr. 116);

 • -de motie-Ellemeet/Sazias over het doorbreken van het taboe op de overgang (35570-XVI, nr. 117);

 • -de motie-Renkema over 45 extra opleidingsplaatsen voor gz-psychologen (35570-XVI, nr. 118);

 • -de motie-Renkema/Ellemeet over de financiële problemen bij medisch onderzoek die voortvloeien uit de coronacrisis goed monitoren (35570-XVI, nr. 119);

 • -de motie-Van den Berg/Bergkamp over ratificering van het facultatief protocol van het VN-Gehandicaptenverdrag (35570-XVI, nr. 120);

 • -de motie-Van den Berg/Veldman over dienstapotheken onder de reikwijdte van de AMvB acute zorg laten vallen (35570-XVI, nr. 121);

 • -de motie-Peters over samenwerkingsafspraken tussen beroepsgroepen, brancheverenigingen en stelselpartijen binnen de ouderenzorg (35570-XVI, nr. 123);

 • -de motie-Peters/Ploumen over de economisering van burgerinitiatieven tegengaan (35570-XVI, nr. 124);

 • -de motie-Van Gerven c.s. over een backpay-regeling voor weduwen van ambtenaren of militairen die tijdens de Japanse bezetting een dienstverband hadden met het Nederlands-Indisch Gouvernement (35570-XVI, nr. 125);

 • -de motie-Van Gerven/Van den Berg over binnen FAST middelen alloceren voor 100% publieke onderzoeken (35570-XVI, nr. 126);

 • -de motie-Van Gerven over alle medisch specialisten onderbrengen in loondienst (35570-XVI, nr. 127);

 • -de motie-Van Gerven over het afschaffen van het eigen risico (35570-XVI, nr. 128);

 • -de motie-Van Gerven over fysiotherapie in het basispakket (35570-XVI, nr. 129);

 • -de motie-Van Gerven over tandheelkundige zorg voor volwassenen in het basispakket (35570-XVI, nr. 130);

 • -de motie-Van Gerven over medisch noodzakelijke zorg opnemen in het basispakket (35570-XVI, nr. 131);

 • -de motie-Van Gerven over uitspreken dat niet het Zorginstituut Nederland maar het parlement het laatste woord heeft over het basispakket (35570-XVI, nr. 132);

 • -de motie-Bergkamp c.s. over de financiële ondersteuning van het Expertisecentrum Euthanasie (35570-XVI, nr. 133);

 • -de motie-Bergkamp/Raemakers over het evalueren van de afschaffing van de Wtcg en de Cer (35570-XVI, nr. 134);

 • -de motie-Bergkamp/Sazias over een onderzoek naar medicinale cannabis voor specifieke patiëntgroepen (35570-XVI, nr. 135);

 • -de motie-Bergkamp c.s. over twintig extra plekken bij de huisartsenopleiding (35570-XVI, nr. 136);

 • -de motie-Bergkamp c.s. over onafhankelijk onderzoek naar effectievere bestuurlijke regio-indelingen (35570-XVI, nr. 138);

 • -de motie-Ploumen c.s. over het continueren van de tweejaarlijkse screening op borstkanker (35570-XVI, nr. 139);

 • -de motie-Ploumen over een inventarisatie van de werkwijze tijdens de eerste golf van de coronapandemie (35570-XVI, nr. 140);

 • -de motie-Ploumen/Renkema over een wettelijk takenpakket voor GGD's (35570-XVI, nr. 141);

 • -de motie-Ploumen over een waarschuwing op websites en in de publieksfolder over gescheurde of lekkende borstimplantaten (35570-XVI, nr. 142);

 • -de motie-Kerstens over extra inspanningen voor de toegang tot zorg voor kwetsbare mensen (35570-XVI, nr. 143);

 • -de motie-Kerstens over een plan voor werk in de zorg voor mensen die werkloos worden vanwege de coronacrisis (35570-XVI, nr. 144);

 • -de motie-Kerstens/Ellemeet over zorgen dat specialisten ouderengeneeskunde in de wijk aan de slag kunnen (35570-XVI, nr. 145);

 • -de motie-Kerstens over nog in deze kabinetsperiode het wetsvoorstel integere bedrijfsvoering in de zorg indienen (35570-XVI, nr. 146);

 • -de motie-Kerstens/Agema over het op korte termijn aanstellen van een bemiddelaar om tot een oplossing te komen voor de intensieve kindzorg (35570-XVI, nr. 147);

 • -de motie-Kerstens over het voor 1 april 2021 ratificeren van het Facultatief Protocol bij het VN-Gehandicaptenverdrag (35570-XVI, nr. 148);

 • -de motie-Dik-Faber/Van der Molen over in alle uitingen aandacht besteden aan een "gewoon sterfbed" en de mogelijkheden van palliatieve zorg (35570-XVI, nr. 149);

 • -de motie-Dik-Faber over het verlagen van de drempels voor publieke inspraak bij het Zorginstituut (35570-XVI, nr. 150);

 • -de motie-Van Esch c.s. over een adequaat wettelijk instrumentarium om vanuit het voorzorgsbeginsel te kunnen handelen bij zoönosen (35570-XVI, nr. 151);

 • -de motie-Van Esch over landelijke implementatie van de gezonde schoollunch (35570-XVI, nr. 153);

 • -de motie-Van der Staaij/Sazias over invulling geven aan de aanbevelingen van de landelijk aanjager respijtzorg (35570-XVI, nr. 154);

 • -de motie-Van der Staaij/Ellemeet over obstakels rondom de bouw of uitbreiding van verpleeghuizen in kaart brengen (35570-XVI, nr. 155);

 • -de motie-Van der Staaij/Dik-Faber over knelpunten op het gebied van de toegankelijkheid en financiering van palliatieve zorg (35570-XVI, nr. 156);

 • -de motie-Kuzu over bewerkstelligen dat iedere zorgmedewerker minstens één uur per week minder tijd kwijt is aan administratieve lasten (35570-XVI, nr. 157);

 • -de motie-Kuzu over het initiatief van het Vakkundig Zorg Instituut in Rotterdam landelijk uitrollen (35570-XVI, nr. 158);

 • -de motie-Kuzu over cultuursensitieve zorg beter inbedden in curricula (35570-XVI, nr. 159);

 • -de motie-Kuzu over de bevindingen over cultuursensitieve zorg eindelijk omzetten in beleid (35570-XVI, nr. 160);

 • -de motie-Kuzu over een totaalverbod op consumptief lachgas (35570-XVI, nr. 161);

 • -de motie-Sazias over het aantal uren van buurtsportcoaches voor ouderen uitbreiden (35570-XVI, nr. 162);

 • -de motie-Sazias over meer aandacht voor preventie van ondervoeding bij ouderen (35570-XVI, nr. 163).

(Zie vergadering van 3 december 2020.)

De voorzitter:

Ik heb de behandeling van deze begroting voorgezeten, dus ik weet precies hoe het ging!

De voorzitter:

De motie-Ellemeet/Bergkamp (35570-XVI, nr. 116) is in die zin gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden Ellemeet, Bergkamp en Dik-Faber. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 168, was nr. 116 (35570-XVI).

De voorzitter:

De motie-Van den Berg/Bergkamp (35570-XVI, nr. 120) is in die zin gewijzigd en nader gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden Van den Berg en Bergkamp. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 170, was nr. 120 (35570-XVI).

Op verzoek van mevrouw Van den Berg stel ik voor haar gewijzigde motie (35570-XVI, nr. 170, was nr. 120) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

De motie-Bergkamp (35570-XVI, nr. 136) is in die zin gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden Bergkamp, Van den Berg, Dik-Faber, Veldman en Raemakers.

Zij krijgt nr. 171, was nr. 136 (35570-XVI).

De voorzitter:

De motie-Kerstens/Agema (35570-XVI, nr. 147) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat bij ouders die thuis een groot deel van de zorg voor hun ernstig zieke kind voor hun rekening nemen veel onrust is ontstaan naar aanleiding van een nieuwe handelwijze van zorgverzekeraars, de wijze van totstandkoming van een nieuwe "handreiking" alsook de inhoud daarvan;

overwegende dat een en ander zijn weerslag heeft op de zorg voor desbetreffende kinderen;

verzoekt de regering om op korte termijn een bemiddelaar dan wel een verkenner aan te stellen om met alle betrokkenen tot een gedragen oplossing te komen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 172, was nr. 147 (35570-XVI).

De voorzitter:

De motie-Dik-Faber/Van der Molen (35570-XVI, nr. 149) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in de komende tien jaar het aantal mensen dat jaarlijks overlijdt met 14% zal toenemen als gevolg van de vergrijzing;

constaterende dat ondanks het stijgende aantal euthanasiezaken verreweg het grootste deel van de mensen in Nederland overlijdt zónder ingrijpen;

overwegende dat er in de Nederlandse samenleving veel onwetendheid is over sterven, en artsen soms worstelen met stervensprocessen omdat patiënten en hun familie soms iets anders vragen dan wat artsen medisch zinvol vinden;

verzoekt de regering in alle relevante uitingen aandacht te (blijven) besteden aan een "gewoon sterfbed" en de mogelijkheden van palliatieve zorg;

verzoekt de regering tevens te bevorderen dat kennis van het Landelijk Expertisecentrum Sterven wordt gedeeld met huisartsen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 173, was nr. 149 (35570-XVI).

De voorzitter:

De motie-Van Esch (35570-XVI, nr. 153) is in die zin gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden Van Esch en Van Meenen, en luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat ongezonde voeding zorgt voor 8,1% van de ziektelast, jaarlijks 12.900 doden en 6 miljard euro aan zorgkosten;

constaterende dat uit onderzoek blijkt dat een gezonde schoollunch, eventueel in combinatie met extra beweegaanbod, een positief effect heeft op de BMI van kinderen en het percentage overgewicht en obesitas bij kinderen omlaagbrengt;

voorts constaterende dat een gezonde schoollunch een positief effect heeft op het leren van kinderen;

overwegende dat op jonge leeftijd aangeleerd gezond gedrag helpt dit als volwassene vol te houden;

verzoekt de regering scenario's uit te werken voor een (gefaseerde) landelijke implementatie van de gezonde schoollunch, eventueel in combinatie met extra beweegaanbod, en de Kamer ten behoeve van de komende formatie te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 174, was nr. 153 (35570-XVI).

Ik stel vast dat wij nu over deze gewijzigde moties kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Agema c.s. (35570-XVI, nr. 72).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, Krol, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK, de SGP, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Agema/Wilders (35570-XVI, nr. 73).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, Krol, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Agema (35570-XVI, nr. 74).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, Krol, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK, de SGP, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Ik hoorde een telefoon, maar die was niet van een Kamerlid.

In stemming komt de motie-Agema (35570-XVI, nr. 75).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, Krol, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK, de SGP, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Agema (35570-XVI, nr. 76).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, Krol, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK, de SGP, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Agema (35570-XVI, nr. 77).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, Krol, de PvdD, Van Kooten-Arissen, DENK, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Agema (35570-XVI, nr. 78).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, Krol, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK, de SGP, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Agema (35570-XVI, nr. 79).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Agema (35570-XVI, nr. 80).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, Krol, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Agema (35570-XVI, nr. 81).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PvdA, Krol, GroenLinks, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK, de SGP, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Agema (35570-XVI, nr. 82).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, Krol, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Agema (35570-XVI, nr. 83).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, Krol, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK, de SGP, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Agema (35570-XVI, nr. 84).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, Krol, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK, de SGP, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Agema (35570-XVI, nr. 85).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, Krol, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK, de SGP, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Agema (35570-XVI, nr. 86).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PvdA, Krol, GroenLinks, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK, de SGP, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Agema/Wilders (35570-XVI, nr. 87).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Agema/Wilders (35570-XVI, nr. 88).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PvdA, Krol, GroenLinks, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Agema/Wilders (35570-XVI, nr. 89).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, Krol, GroenLinks, de PvdD, Van Kooten-Arissen, DENK, de SGP, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Agema (35570-XVI, nr. 91).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, Krol, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK, de SGP, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Agema (35570-XVI, nr. 92).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, Krol, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK, de SGP, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Agema (35570-XVI, nr. 93).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, Krol, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK, de SGP, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Agema (35570-XVI, nr. 94).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Agema (35570-XVI, nr. 95).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Agema (35570-XVI, nr. 96).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, Krol, GroenLinks, de PvdD, Van Kooten-Arissen, DENK, de SGP, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Agema (35570-XVI, nr. 97).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Agema (35570-XVI, nr. 98).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, Krol, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK, de SGP, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Agema (35570-XVI, nr. 99).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, Krol, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Agema (35570-XVI, nr. 100).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van Krol, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Agema (35570-XVI, nr. 101).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, Krol, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK, de SGP, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Agema (35570-XVI, nr. 102).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, Krol, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK, de SGP, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Agema (35570-XVI, nr. 103).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, Krol, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Agema (35570-XVI, nr. 104).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Agema (35570-XVI, nr. 105).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PvdA, Krol, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Agema (35570-XVI, nr. 106).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PvdA, Krol, GroenLinks, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Agema (35570-XVI, nr. 107).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van Krol, 50PLUS, DENK, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Agema/Jansen (35570-XVI, nr. 108).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Agema/Kerstens (35570-XVI, nr. 109).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Agema/Kerstens (35570-XVI, nr. 110).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, Krol, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK, de SGP, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Veldman/Van den Berg (35570-XVI, nr. 111).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, Krol, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Veldman/Van den Berg (35570-XVI, nr. 112).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, Krol, GroenLinks, 50PLUS, DENK, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Laan-Geselschap/Bergkamp (35570-XVI, nr. 113).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Ellemeet/Renkema (35570-XVI, nr. 114).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, Krol, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK, de SGP en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Ellemeet/Veldman (35570-XVI, nr. 115).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Ellemeet c.s. (35570-XVI, nr. 168, was nr. 116).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK, D66, de VVD, het CDA en de ChristenUnie voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Ellemeet/Sazias (35570-XVI, nr. 117).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Renkema (35570-XVI, nr. 118).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Renkema/Ellemeet (35570-XVI, nr. 119).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van den Berg/Veldman (35570-XVI, nr. 121).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Peters (35570-XVI, nr. 123).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Peters/Ploumen (35570-XVI, nr. 124).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Gerven c.s. (35570-XVI, nr. 125).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

De heer Van Nispen.

De heer Van Nispen (SP):

Dank u wel, voorzitter. Dank voor de steun in de Kamer voor deze belangrijke motie. We ontvangen graag een brief van de regering hoe deze motie zal worden uitgevoerd.

De voorzitter:

Dan stel ik voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

In stemming komt de motie-Van Gerven/Van den Berg (35570-XVI, nr. 126).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Gerven (35570-XVI, nr. 127).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Gerven (35570-XVI, nr. 128).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Gerven (35570-XVI, nr. 129).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, Krol, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen en DENK voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Gerven (35570-XVI, nr. 130).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, Krol, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen en DENK voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Gerven (35570-XVI, nr. 131).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, Krol, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Gerven (35570-XVI, nr. 132).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, Krol, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Bergkamp c.s. (35570-XVI, nr. 133).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, Krol, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, D66, de VVD, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Bergkamp/Raemakers (35570-XVI, nr. 134).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Bergkamp/Sazias (35570-XVI, nr. 135).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Bergkamp c.s. (35570-XVI, nr. 171, was nr. 136).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze gewijzigde motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Bergkamp c.s. (35570-XVI, nr. 138).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, Krol, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Ploumen c.s. (35570-XVI, nr. 139).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Ploumen (35570-XVI, nr. 140).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, Krol, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Ploumen/Renkema (35570-XVI, nr. 141).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, Krol, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK, D66, de VVD, de SGP, de ChristenUnie, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van het CDA ertegen, zodat zij is aangenomen.

Mevrouw Ploumen.

Mevrouw Ploumen (PvdA):

Voorzitter. De motie over een wettelijk takenpakket voor de GGD's was door de minister ontraden, maar is met steun van de collega's aangenomen, waarvoor dank. Het versterkt de positie van de GGD's en dat is heel belangrijk. Ik wil heel graag een brief van het kabinet hoe het deze motie gaat uitvoeren.

De voorzitter:

Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

In stemming komt de motie-Ploumen (35570-XVI, nr. 142).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

Mevrouw Ploumen.

Mevrouw Ploumen (PvdA):

Voorzitter. Deze belangrijke motie, die de gezondheid van vrouwen beter moet borgen, is aangenomen. Dank aan de collega's voor de steun. Het kabinet ontraadde de motie. Ik wil graag een brief hoe het deze motie gaat uitvoeren.

De voorzitter:

Ik stel voor …

Mevrouw Ploumen (PvdA):

En daar is enige haast bij.

De voorzitter:

Oké. Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

In stemming komt de motie-Kerstens (35570-XVI, nr. 143).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Kerstens (35570-XVI, nr. 144).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Kerstens/Ellemeet (35570-XVI, nr. 145).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, Krol, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK, de SGP, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Kerstens (35570-XVI, nr. 146).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, Krol, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK, de SGP, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Kerstens/Agema (35570-XVI, nr. 172, was nr. 147).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze gewijzigde motie met algemene stemmen is aangenomen.

De heer Kerstens en dan mevrouw Van Toorenburg.

De heer Kerstens (PvdA):

Dank aan de collega's die voor deze motie hebben gestemd, want die was ontraden door de minister. Ik zou graag een brief van dezelfde minister ontvangen over hoe hij deze motie op zo kort mogelijke termijn — het is belangrijk voor de ouders — gaat invullen.

De voorzitter:

Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet. Mevrouw Van Toorenburg.

Mevrouw Van Toorenburg (CDA):

Mevrouw Ploumen gaf net aan dat de motie op stuk nr. 142, die is aangenomen en waar zij graag een brief over wil, ontraden was door het kabinet, maar daar herkennen wij ons niet in. Volgens mij was die motie oordeel Kamer.

De voorzitter:

Oké. Het maakt niet uit, mevrouw Ploumen. Die motie is met algemene stemmen aangenomen. Gaat u maar terug naar uw plaats, mevrouw Ploumen. Het gaat om een brief. Het stenogram wordt doorgeleid naar het kabinet. We gaan verder.

In stemming komt de motie-Kerstens (35570-XVI, nr. 148).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK, de SGP, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Dik-Faber/Van der Molen (35570-XVI, nr. 173, was nr. 149).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze gewijzigde motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Dik-Faber (35570-XVI, nr. 150).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Esch c.s. (35570-XVI, nr. 151).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, Krol, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK, de SGP, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Van Esch/Van Meenen (35570-XVI, nr. 174, was nr. 153).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, Krol, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK, D66, de VVD, het CDA, de ChristenUnie en FvD voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van der Staaij/Sazias (35570-XVI, nr. 154).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van der Staaij/Ellemeet (35570-XVI, nr. 155).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van der Staaij/Dik-Faber (35570-XVI, nr. 156).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Kuzu (35570-XVI, nr. 157).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, Krol, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK, de SGP, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Kuzu (35570-XVI, nr. 158).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PvdA, Krol, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK, de SGP, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Kuzu (35570-XVI, nr. 159).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK, D66, de SGP, het CDA en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Kuzu (35570-XVI, nr. 160).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen en DENK voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Kuzu (35570-XVI, nr. 161).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK, de SGP en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Sazias (35570-XVI, nr. 162).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, Krol, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Sazias (35570-XVI, nr. 163).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

Mevrouw Agema.

Mevrouw Agema (PVV):

In de aangenomen motie op stuk nr. 109 over intensieve kindzorg vindt de Kamer dat een ouder die zichzelf bekwaamt in het verrichten van medische handelingen bij een ziek kind, daarvoor niet gestraft moet worden met minder uren. Ik zou graag van de minister horen hoe hij gaat bewerkstelligen dat dit ook de praktijk wordt.

De voorzitter:

Ja. Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet. De heer Azarkan.

De heer Azarkan (DENK):

Nu de motie-Kuzu op stuk nr. 159 is aangenomen, ontvang ik graag een brief over hoe het kabinet dit gaat uitvoeren.

De voorzitter:

Ja. Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Naar boven