28 Stemmingen moties Nationaal Groeifonds

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het Nationaal Groeifonds,

te weten:

  • -de motie-Van Raan/Stoffer over financieringsaanvragen voorleggen aan het parlement (35570-XIX, nr. 7);

  • -de motie-Van Raan over concrete broeikasgasreductiedoelstellingen opnemen in het toetsingskader (35570-XIX, nr. 9);

  • -de motie-Van Raan over de Monitor Brede Welvaart opnemen in het toetsingskader (35570-XIX, nr. 10);

  • -de motie-Van Raan over voorkomen van een negatief effect van projecten op klimaat of biodiversiteit (35570-XIX, nr. 11);

  • -de motie-Van Raan over uitsluiten dat geld wordt uitgegeven aan de fossiele industrie (35570-XIX, nr. 12);

  • -de motie-Stoffer over een duidelijk investeringskader in de instellingswet (35570-XIX, nr. 13);

  • -de motie-Stoffer over het aangaan van extra verplichtingen laten afhangen van het aannemen van de instellingswet (35570-XIX, nr. 14);

  • -de motie-Nijboer over investeren in het onderwijs (35570-XIX, nr. 15);

  • -de motie-Nijboer over innovatie in de bouw en woningbouwprojecten (35570-XIX, nr. 16);

  • -de motie-Alkaya over structureel verankeren van de rol van vertegenwoordigers van werknemers in het beoordelingsproces van investeringsvoorstellen (35570-XIX, nr. 17).

(Zie notaoverleg van 2 december 2020.)

De voorzitter:

Aangezien de motie-Van Raan/Stoffer (35570-XIX, nr. 7) is ingetrokken, maakt zij geen onderwerp van behandeling meer uit.

Op verzoek van de heer Stoffer stel ik voor zijn motie (35570-XIX, nr. 14) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

De motie-Nijboer (35570-XIX, nr. 15) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat investeringen in onderwijs misschien wel het belangrijkste zijn voor onze toekomstige welvaart;

verzoekt de regering te waarborgen dat investeringen in onderwijs en onderzoek in balans zijn met de andere investeringsterreinen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 21, was nr. 15 (35570-XIX).

De voorzitter:

De motie-Nijboer (35570-XIX, nr. 16) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de woningnood een van de belangrijkste belemmeringen vormt voor de huidige en toekomstige welvaart;

verzoekt de regering het mogelijk te maken dat innovatieve projecten in de bouw en in de infrastructuur die bijdragen aan het ontsluiten van woningbouwprojecten, die voldoen aan het doel en de criteria van het fonds, in aanmerking kunnen komen voor het Groeifonds,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 22, was nr. 16 (35570-XIX).

Ik stel vast dat wij nu over deze gewijzigde moties kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Van Raan (35570-XIX, nr. 9).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, de PvdD en Van Kooten-Arissen voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Raan (35570-XIX, nr. 10).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen en DENK voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Raan (35570-XIX, nr. 11).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD en Van Kooten-Arissen voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Raan (35570-XIX, nr. 12).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen en DENK voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Stoffer (35570-XIX, nr. 13).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, Krol, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Nijboer (35570-XIX, nr. 21, was nr. 15).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK en FvD voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Nijboer (35570-XIX, nr. 22, was nr. 16).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK, D66, de VVD, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en FvD voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Alkaya (35570-XIX, nr. 17).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

50PLUS wel of niet? Niet? Nou. Nee? Oké, dan zal in de Handelingen worden opgenomen dat 50PLUS niet voor de motie op stuk nr. 17 heeft gestemd.

Naar boven